b3 - Copy

הדף היומי בתע``ס

הדף היומי בתע``ס - סבב חדש

video

תע"ס - ספרו היסודי של מר"ן בעל "הסולם" על כתבי האר"י הקדוש.בעמוד ס"ב אנו ממשיכים בפרוט של מה שלמדנו אתמול שכל בחינה מד' הבחינות שברצון מחולקת לשתי הבחנות: א) החומר שהגיע לה מהעליון שלה (שהוא נבחן גם לט' הספירות הראשונות שבתוך הבחינה), ב) המהות של אותה הבחינה, שנובעת מהתגובה של אותו חומר אל האור העליון שמגיעה אליו (המהות נבחנת לספירת המלכות...

חלק ו' עיון

video

שאלות לחזרה ושינון חלק ו אותיות כה-כו: 1. הגדר פנים ואחור ימין ומשאל. 2. מה הכוונה שבעולם הנקודים האיר רק בב' צדדים בקטנות? 3. היכן יוצאים החלקים...
video

1. מה היחס בין כתב או"א וזו"ן ביחס לשבירה ומדוע? 2. מה הם ב' המיעוטים של או"א שבגינם אחוריים שלהם נשברים? 3. מה הבדל העקרוני בין...

חלק ב' עיון

video

אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il פייסבוק - http://facebook.com/hasulams

תמונה1
Menu Title
Designed by Laisner