צריך להיות בחינה ממוצעת ביניהן הכוללת שתי   הבחינות. ובו ז' ענינים:

1838

תלמוד עשר הספירות

חלק ג שיעור 17 עמוד קיט'

חלק ה'

מבאר שכל נאצל ונברא כלול מד' בחינות עביות הנ"ל שהן נקראות חו"ב תו"מ, שאור העליון מתפשט בתוכם לזווג דהכאה על מסך שבמלכות. ושורשם הוא המאציל הנקרא כתר. ומשום שכל בחינה משונה מחברתה, צריך להיות בחינה ממוצעת ביניהן הכוללת שתי   הבחינות. ובו ז' ענינים:

א. בכל נאצל ונברא יש ד' יסודות ארמ"ע, כנגד ד' אותיות הוי"ה, שהן חו"ב תו"מ, וה"ס טנת"א, ואבי"ע. ב. וה"ס ד' בחינות שבאדם התחתון: א) הרוחניות שבו; ב) הגוף; ג) המלבושים; ד) הבית שיושב בו. וכל אחת מהן כלולה מד'. ברוחניות שבו יש, נפש, רוח, נשמה, חיה. בגוף שבו יש, עצמות, גידין, בשר, עור. במלבושים יש כתונת, מכנסים, מצנפת, אבנט. בבית יש, בית, חצר, שדה, מדבר. ג . בד' בחינות שבאדם יש, בחינה אחת הכוללת את כולן. וכן יש בחינה ממוצעת בין כל בחינה ובחינה מהן הכוללת שתיהן. ד. בחינה הכוללת את כולן נקראת אור יחידה. ובה ב' בחינות: ניצוץ בורא, וניצוץ נברא. ה. הבחינה הממוצעת בין בחינת הרוחניות שבאדם שהיא נרנח"י, לבין בחינת הגוף, היא רביעית דם שנפש דנפש מתלבשת בה. ונמצאת כוללת הרוחניות והגוף. ו. הבחינה הממוצעת בין הגוף לבין המלבושים היא שערות וצפרנים של האדם. ז. הבחינה הממוצעת בין המלבושים לבין הבית היא, אוהלים הנעשים מצמר ופשתים.

 

יש מאציל ונאצל. כל נאצל נחלק ע"פ ד' בחינות ההתעבות, שהאור מתפשט בהן ממאציל, להיות כלים לנאצל, והן סוד חו"ב תו"מ . וה"ס ארמ"ע. וה"ס ד' אותיות הוי"ה. וה"ס טנת"א. וה"ס ד' בחינות שבאדם: נרנ"ח, גוף, לבושים, בית שיושב בו. כי אין נאצל פחות מד' חלקים.   

* א) הנה יש א מאציל ונאצל, ב והנאצל יש בו ד' יסודות: אש, רוח, מים, עפר. והם ד' אותיות הוי"ה, והם: חכמה, ובינה, ת"ת, ומלכות. והנה הם: טעמים, נקודות, תגין, אותיות. והם הם: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. שהם הם ד' בחינות שבאדם: א', אדם הפנימי, שהוא הרוחניות הנקרא: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ב', הוא הגוף. ג', הוא המלבושים שע"ג הגוף. ד', הוא הבית שיושב בתוכו האדם, וגופו, ומלבושו.

אור פנימי

א) כל פרצוף עליון נק' מאציל כלפי הפרצוף שלמטה ממנו, מפני, שכן יצאו הפרצופין זה מזה בבחינת עילה ועלול מראשית הקו עד סוף העשיה, אשר כל פרצוף, נאצל על ידי העליון ממנו.

ב) כל אלו, הם סוד ד' בחינות, הנזכרות לעיל בדברי הרב (ח"ג פ"א אות ד'), אשר תחילת הכל התפשט הא"ס ב"ה לעשיית כלים על ד' בחינות עד שפגש במסך שבכלי מלכות וכו' עש"ה. והרבה כינויים יש לד' בחינות ההן, מפני שאין לך פרט קטן בכל המציאות שלא יהיה מסתדר על בחינות ההן, וכן כללות כל המציאות יחד מסתדרת בהן, שהם ד' העולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, הכוללים כל המציאות. ותבין אמנם, שהגם, שסדר הד' בחינות נרשמות בכל הפרטים שבהמציאות עם כל זה, אין הפירוש, שכל הפרטים שוים מחמת זה, אלא יש בזה ערך מיוחד לכל פרט, לפי מדת כלי הקבלה שלו.

תלמוד עשר הספירות

סיכום: התחלנו את פרק ה', לאחר שלמדנו בחלק א' של תע"ס, החלק הראשון בחלק א' היה על איך נראה הא"ס השלם בכל השלמויות. אח"כ למדנו על הצמצום בא"ס שגרם לכך שנהיו כלים דעיגולים. 

חלק ב' למדנו את היחס בין העיגולים לקו. נוצר קו – צינורות. בסוף חלק ב' למדנו עניין זיווג דהכאה במסך.

אחרי זה התחלנו בחלק ג' ללמוד מבט כללי – יש מאציל ויש עצמות שזה אור וכלים, והתפשטות האור מייצרת את ההתפרטות של אותה מלכות דא"ס, והתפרטות זו מתחלקת לד' עולמות, ובכל פרקי חלק ג' למדנו את המעברים בין העולמות וקיומם. למדנו שכל עולם נבחן לפי המסגרת שבו נמצא, הנקבע לפי גובה קומה של המסך. אם גובה קומה יהיה ד' הוא א"ק, אם ג' אז אצילות וכן הלאה.

עוד למדנו שכל עולם נאצל מהעולם הקודם לו (כמו בציור). כל עולם חוץ מאשר המסגרת שלו (למשל א"ק שעושה זיווג על ד, עושה גם על ג כדי להוליד אצילות ג). למדנו בג' פרקים ראשונים את המציאות או המסגרת של כ"א מהעולמות, שכל אחד יש לו גובה קומה שונה המייצר את המסגרת, וגם זה שמולידים אחד את השני ע"י הזיווג בעליון וכל הפרטים שבזה.

חלק א' – א"ס שלם וצמצום.

חלק ב' – עיגולים וקו והיחסים ביניהם.

חלק ג' – הרצון התחלק לד' עולמות שיש ביניהם מאציל ונאצל

כעת מתחיל ללמד פרטים בכל העולמות שנוצרו.

כל נאצל מתחלק לד' בחינות, כי בכל מקום שיש התפשטות של אור היא מחלקת את צד הנאצל שבאור לד' בח' – חכמה, בינה, תפארת ומלכות.

אם מדבר על התפשטות החומר (כלים( ארמ"ע – יסודות החומר. החומר מתחלק לבח' אלה.

אם מדבר על התחלקות האורות המתלבשים בכלים – צורות ההתפעלות הנפשית של האדם – החלוקה תיקרא נרנח"י.

כשמדבר על האדם התחתון של ד' בח' – נאמר שיש נרנח"י, גוף, לבושים והבית שיושב בו.

כך החלוקות.

בא לומר – א. יש מאציל ונאצל. ב – כ"א מה' בח' הגיעה להתפשטות של אור ויש בזה הרבה כינויים וזה דבר יפה: אין לך פרט קטן במציאות שלא מסתדר לפי הבחינות האלה. בכל מאמרי בעה"ס הכל מסודר באופן הזה.

הכל לפי המסגרת שנקבעת ע"י גובה הקומה.

סיכום בנקודות שיעור 17- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'
פרק ה' עמוד קי"ט כ"ה תמוז תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. עשינו חזרה ממש כללית במבט מאד גדול על מה למדנו עד כה היום.
 בחלק א' הלימוד היה על האינסוף שהוא שלם ועל הצמצום שבעקבותיו היו כלים דעגולים.
 בחלק ב' על העיגולים ועל הקו והיחס ביניהם, שהקו הוא כלים דיושר.
 בחלק ג' עד כה למדנו על כך שד' הבחינות שהיו באינסוף, על ידי התפשטות קרן הבריאה שהיא התפשטות האור, מתחלק באופן כללי לד' עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשיה והשורש.
2. כאן בפרק ה' אנחנו לומדים על חלוקות משנה נוספות של ד' הבחינות שיש בכל נברא ובכל מקום.
3. כל עליון נקרא מאציל ביחס לתחתון שלו שנקרא נאצל.
4. כל התפשטות של אור בכל מקום שהוא מייצרת ד' בחינות פרטיות של אותה ההתפשטות. והן מתחלקות לשמות שונים על פי חכמה, בינה, ת"ת ומלכות וגם האדם התחתון מתחלק באופן זה.
5. התחלקות של האדם התחתון היא הרוחניות שבו, שזה נרנח"י, הגוף שלו, המלבושים, הבית שיושב בו וכדומה.
6. אין לך פרט קטן בכל המציאות שלא יהיה מסתדר על פי הבחינות האלה.
7. למרות שהשמות של כל הפרטים הם שמות דומים על פי ד' החלוקות, כל אחד שונה מהאחר על פי המסגרת שבה הוא נמצא ומה שקובע את המסגרת, זה גובה הקומה של המסגרת שבה הוא נמצא, וזה קובע המסך.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

הירשם\התחבר לאתר על מנת לצפות בשיעורים

נרשמת בעבר? מלא את הפרטים והתחבר אוטומטי

Designed by Laisner