הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קט | שיעור 8

414

פרק ג שיעור 8 חלק ג' עמוד קט

מבאר ד' זווגי הכאה בד' בחינות המסך, המוציאים ד' קומות חו"ב 

תו"מ, זו למטה מזו, בד' עולמות אבי"ע. ובו ה' ענינים:

א. בעולם אצילות מאיר א"ס ע"י התלבשותו בקומת חכמה. ב. בעולם הבריאה נעלמת קומת חכמה ומתלבשת בקומת בינה. ג. בעולם היצירה נעלמת גם קומת בינה ומתלבשת בקומת תפארת. ד. בעולם עשיה נעלמת גם קומת ז"א ומתלבשת בקומת מלכות. ה. קומת חכמה שיצאה באצילות נמשכה מזווג דהכאה שלמעלה מעולם אצילות. וכן קומת בינה שיצאה בבריאה נמשכה מזווג דהכאה שלמעלה מבריאה. דהיינו ממסך שבין אצילות לבריאה. וכן קומת ז"א שביצירה נמשכת מזווג דהכאה של המסך שבסוף הבריאה. וכן

קומת מלכות שבעשיה יצאה ממסך שבסוף היצירה.

בעולם אצילות מאיר א"ס ע"י התלבשותו בקומת חכמה.

* א) גם דע, כי הלא א כדי שאור הא"ס יוכל להאיר בכל אצילות צריך שיתלבש עצמותו תוך החכמה ואחר התלבשותו בחכמה אז מתפשט בכל האצילות, ועל ידי מלבוש זה לבדו יכול כל האצילות לקבל מן הא"ס ב וזה סוד כולם בחכמה עשית.

אור פנימי

א) כדי להבין את דברי הרב שמכאן ואילך, צריך שתחזור כאן על ביאור ה' הבחנות שבמסך, היוצאים מכח הזדככותו של מסך, על סדר מדרגה, מעביות גדולה דבחי"ד עד הזכות הגדולה שבבחינת כתר ושורש המסך, שעושים בזה ה' פרצופים. ודברים אלו תמצא מבוארים בחלק ב' (בהסתכלות פנימית ד"ה ותדע. ותחזור שם על כל ההמשך עד ד"ה ועולם העשיה, ואחר זה בד"ה ובהמתבאר, ותחזור על כל ההמשך עד ד"ה אמנם). כי כל הדברים הללו שייכים לכאן, ואי אפשר להביאם מפני האריכות, וע"כ אני מוכרח לסמוך על מה שכבר ביארתי שם, ולא אוכל להביא כאן רק קיצור וסיום דכל דבר, בשיעור הנצרך לדברי הרב שבכאן.

ושם נתבאר, שאור א"ס ב"ה, הכולל ד' בחינות שנק' ע"ס דאו"י, אינו פוסק מלהאיר לתחתונים אפילו רגע. אלא מתוך, שאין שום תפישא באור בלי כלי, לפיכך רק לכלי קבלה צריכים. וכל פרצוף ומדרגה באותו רגע שמשיגים כלי, תיכף עמו יחד משיגים

 

* ע"ח שער מ"ז פרק ב'.

האור, בשיעור מדתו של הכלי שהשיגו. גם נתבאר שם, ששורש דכל הכלים שבכל העולמות, הוא או"ח, העולה מזווג דהכאה על מסך שבכלי מלכות. באופן, שבאותו רגע, שמתהוה מסך חדש באיזה פרצוף, נמצא אור א"ס הכולל ע"ס דאו"י מתפשט אליו תיכף, ומכה במסך זה, ועולה או"ח ומלביש אור דא"ס ב"ה, לפי שיעור גדלו של האו"ח ההוא. וזהו המכונה, התלבשות א"ס בכלים, או באיזה ספירה. כי שם של ספירה, מורה על שיעור קומה של אור א"ס המתלבש שם. למשל, כשנאמר, התלבשות א"ס בכתר, יורה שאו"ח מלביש, על כל עשר ספירות דאו"י עד כתר, וכשנאמר התלבשות א"ס בחכמה, יורה שאו"ח מלביש, רק עד חכמה. ואין להקשות, א"כ, אין בהלבשה זו רק ט' ספירות, וקיימא לן עשר ולא תשע. כי באמת יש שם גם כתר, אלא, שכתר זה מלובש בפנימיות החכמה, וע"כ אינו עולה בשם, רק ספירת חכמה לבד. ועד"ז תבין כל הקומות של הפרצופין האחרים.

גם נתבאר שם, אמת המדה, שבו נמדד מדת גודלו של כל או"ח, שהיא הבחן שיעור עביות, הכלול במסך שבכלי מלכות, והן ה' הבחנות: שהמסך העב ביותר, שהוא בחי"ד, נמצא מדתו של או"ח המוחזר ממנו, גדול ביותר, והוא המלביש עד קומת כתר שבאור א"ס ב"ה, דהיינו שבע"ס דאור ישר. ומסך שעביותו בחי"ג, נמצא מלביש בקומת חכמה דע"ס דאור ישר. ומסך, שעביותו רק בחי"ב, מלביש בקומת בינה דע"ס דאו"י. ומסך, שעביותו רק בחי"א, מלביש רק עד קומת ז"א דע"ס דאו"י, ומסך שאין בו עביות, אלא בבחינת שורש של מסך המכונה כתר דמסך, הנה במסך זה, אינו נוהג שום זווג דהכאה, ואין לו שיעור קומה כלל, אלא כמידתו של ספירת מלכות לבד. אמנם צריכים לזכור כל הטעמים והנימוקים של הדברים, כמו שנתבארו שם בהסת"פ הנזכר לעיל, ובחלקים הקודמים ועש"ה כי בלי הבנת הטעמים והחיובים שבדברים הללו, אי אפשר
להבין כאן אפילו מלה אחת על בוריה, כי כאן אני מוכרח לקצר כמובן.

סיכום: התחלנו את פרק ג ולמדנו שכמו שהרצון מתחלק לד בח' כך גם המסך מתחלק לד בח' ולד עולמות י.ה.ו.ה – זו המורכבות של כל דבר בעולם. העולמות מתחלקים וגם המסכים מתחלקים לד', ג', ב', א', שורש.

למדנו בחלק ב שכאשר עביות המסך הזדככה אז עלה מד,ג,ב,א, שורש ד בח' במסך. כמו י.ה.ו.ה שנמצא במלכות א"ס התחלקה בעלמות א"ק בפרצוף גלגלתא לד בח' התחלקה גם בין הפרצופים לפי המסכים גלגלתא, עב, סג, מה, בן – התחלקה גם לפי הפרצופים לפי גובה הקומה של כל מסך.

כל אור שמגיע מגיע מא"ס, הוא בא עם לבוש. הלבוש הוא או"ח שהוא תבנית הגיון, או 'לבושי מוחין' הם נובעים מגובה קומת המסך. לגבי הבחנות נפשיות – האדם לא חושב על מסך נקודתי, אלא שהמורכבות היא גדולה ומכילה כמה דברים ביחד ונדרש לשכלל לדבר אחד. זהו מסך מורכב הנקרא תבנית מחשבה.

כל עולם מקבל הארה מהא"ס המלובש בהתאם לגובה הקומה של אותו מסך. 

עולם אצילות שעליו מדברים מלובש בגובה קומה של בח' ג'. ועל זה נאמר 'כולם בחכמה עשית'.

אומר דבר חשוב: לא צריך לרדוף אחרי האורות אלא לרדוף אחר יצירת תבניות מחשבה נכונות.

למשל אדם רוחני צריך לבנות תבניות מחשבה רוחניות. לא יכול לייצר תבניות גשמיות של מסך א' ולרצות לקבל תבניות רוחניות השייכות למסך ב'.

שואלים למה הקב"ה לא מופיע, למה לא מדבר איתנו? אם אדם רוצה להבין רגשות הוא צריך לראות את תבניות המחשבה הכוללות. אי אפשר לתרגם במדוייק מעשים לרגשות. אפשר להשתמש בכל דבר במקומו. בשעת מעשה נחשוב בצורה מעשית. בשעת רגש נחשוב בצורה רגשית. כל דבר לפי מקומו.

בעולם אצילות גובה הקומה הוא בח' ג'.

שיעור 8 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' ק"ט, י"ד תמתוז תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. כפי שהרצו לקבל שנברא מורכב מד' בח' ושורש, כנגד הוי"ה, כך כל מבנה בבריאה של כל מסגרת מחולק באותו האופן.
2. העולמות מחולקים גם באותה מורכבות כנגד הוי"ה. ובהתאמה אבי"ע.
3. בכל עולם המוחין מתקבלים דרך תבניות מחשבה שהן נקבעות ע"י גובה הקומה של המסך.
4. המסך אף הוא כמו שאר המערכות במציאות מתחלק עפ"י של הוי"ה לד' בחי' עוביות שבמסך. כאשר כל דרגה של עוביות משמשת בעולם אחר.
5. בעולם אצילות משמש גובה קומה (מסך) דעביות של בחינה ג' ובהתאם לכך כל הבחינות שיש בעולם אצילות הן בגובה קומה של חכמה.
6. האתגר של כל נברא לפעול בכל מערכת שבה הוא נמצא בהתאם לדרכי ההיגיון, דהיינו תבניות המחשבה ששייכות לאותו עולם

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב