הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קס"א-קס"ב | שיעור 50

233

בס"ד

חלק ג שיעור 50 עמוד קסא

פנימיות וחיצוניות של עולם העשיה הן נפשות ואופנים

* א) בכל העולמות יש א פנימיות וחיצוניות, בעשיה, החיצוניות שלהם הם ב האופנים, והפנימיות הם הנפשות. ואמנם ג נפשות אלו בערך הכולל.

מה' פרצופי א"א או"א וזו"ן דעשיה נמשכים נרנח"י של נפש הכללית

ב) אמנם נפש זו, מתחלק לה' בחינות נרנח"י, וה' בחינות אלו הם בחמשה פרצופין דעשיה, וכולם נפש דכללות העולמות.

וכל פרצוף מה' פרצופי עשיה כלול מנרנח"י. אלא שמנרנח"י דא"א כולם הם יחידה. ונרנח"י דאבא, כולם חיה. ונרנח"י דאמא, כולם נשמה. ודז"א כולם רוחות. ושל נוקבא כולם נפשות. וקומת מלכות שבעולמות

ג) וכן בכל פרצוף מאלו, יש לו ה' בחינות הנ"ל נרנח"י: אלא שה' בחינות אלו בהיותן בא"א, נקראו כולם יחידה שבעשיה. וה' בחינות אלו שבאבא, נקרא חיה דעשיה. וה' בחינות אלו דאמא, נקראו כולם נשמה. וה' בחינות אלו דז"א, נקרא רוח. וה' בחינות אלו שבנוקבא, נקרא נפש.

אור פנימי

א) האור מכנה כאן בשם פנימיות. והכלי, בשם חיצוניות. וענין פנימיות וחיצוניות יש לנו להבינו תמיד, לפי המדובר בהמקום.

ב) הכלים דעולם עשיה, מכונים אופנים, והאורות שבעולם העשיה, מכונים נפש.

ג) כלומר בערך עשר ספירות "הכוללות", שהן ה' עולמות: א"ק ואבי"ע, כנגד: כח"ב ז"א מלכות, שבהם מתלבש: יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. והנה בערך זה, נמצאים כל האורות דעשיה שהם רק בחינת מלכות ונפש. אמנם בערך הפרטי של עולם עשיה עצמו, יש שמה כל הנרנח"י כולם, כמו שמפרש והולך.

ד) דהיינו ה' פרצופין, שבכל פרצוף ופרצוף יש נרנח"י ותדע, שכ"ה בחינות הללו, הן מתחייבות בכל עולם מחמת אצילות המדרגה ההיא האחת, שאותו עולם נבחן בה. כמ"ש זה בהסתכלות פנימית כאן. ולפיכך הכרח הוא, להבחין גם בעולם אדם קדמון ה' פרצופין, שבכל אחד מהם יש ע"ס: כח"ב, ז"א, נוקבא, זו למטה מזו, שבתוכן מתלבש הנרנח"י של אותו הפרצוף הפרטי.

וצריך שתבחין כאן, שיש ב' מיני עשר ספירות: הא', הן, ע"ס כח"ב ז"א ומלכותשקומתן שוה, דהיינו, שיוצאות ע"י זווג דהכאה מפעם אחת, כלומר מבחינה אחת. והב', הן ע"ס כח"ב זו"ן, שהן זו למטה מזו, דהיינו, שיוצאות על ידי ה' זווגים דהכאה, מפאת הזדככות המסך. כמ"ש לעיל בסדר אצילות של ה' העולמות א"ק ואבי"ע.

ותדע, שאותן כ"ה בחינות המתחייבות בכל עולם האמורות בדברי הרב, המדובר הוא, רק בבחינת עשר ספירות זו למטה מזו, כי אותן ע"ס שקומתן שוה, נחשבות רק לספירה אחת, שנקרא על שם האור העליון יותר שבהקומה, (כנ"ל פ"ט אות ג').

סיכום: בפרק יד מלמד על פנימיות וחיצוניות בפרוט. נגענו קצת ברעיון הפנימי של מה זה פנימיות וחיצוניות. אמרנו שפנימיות (אוד ד או"פ) זה האור המלובש בכלי – כשיש כלי ויש אור אז האור המבלובש בכלי מצד הגוף נקרא צד השקפה – תענוג או הרגשה. להרגשה מצד הראש קוראים ידיעה. כשאומר – אני רוצה לדעת, ז"א רוצה אור מלובש בכלי. יש גם ידיעה אמונית אבל האור המלובש בכלי נקרא פנימיות. זה לא האור כי בו אין תפישה אלא האור המלובש בכלי. למשל אם רעב זה נקרא חיצוניות, וכששבע נקרא פנימיות. אם סקרן ויש בי שאלה – זו חיצוניות והיא רק הכלי. אבל אם אין כלי נכון אז גם לא תהיה ידיעה נכונה, לכן היות ואנחנו בעיקר צריכים לשאול את השאלות הנכונות כדי להכין כלים נכונים, אז יש ערך גדול לחיצוניות. זה לא רק המעשה הנעשה בחוץ. חיצוניות זה הכלי. אומר שגם בעולמות הרוחניים יש חיצוניות ופנימיות. כל העולמות מחולקים לא"ק ואבי"ע ובכ"א מהם יש פנימיות נרנח"י. נפש – עשיה, ויש שמות מיוחדים לכל חיצוניות שבכל עולם ועולם, אלה הפרצופים. בעולם עשיה נקראים אופנים. בהמשך נראה בהמשך מהם מלאכים, שרפים וכיוב'. הפירוט הוא אינסופי. בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. אומר שהעולמות המתחלקים לא"ק ואבי"ע שהם כנגד כח"ב תו"מ האורות המאירים הם נרנח"י. כרגע מדובר על עשיה הנקראת נפש באופן כללי ביחס לכלל העולמות, אבל בפרטיות גם היא מחולקת גם לפרצופים הנקראים א"א, או"א, "א ומלכות שכל אחד מהם מאיר אור. למשל אמא מאירה בנשמה שהיא פרט בנפש. וגם כ"א מפרצופים אלה מחולק וגם לו פנימיות וכיוב' שלכל דבר יש פנימיות וחיצוניות.

הראה את הפירוטים, ועוד רוצה לדבר על כללות פנימיות וחיצוניות שיש בהם ערך גדול, במיוחד ביהדות יש להדגיש שצריך ללמוד ולעסוק בפנימיות התורה, ולמה כ"כ? כי הפנימיות היא כמו צד האמונה שכל חיצוניות התורה זה פרטים של פנימיות התורה. כל מה שלומדים, כמו שלמדנו בזה"ק שכל מה שלומדים בחיצוניות – מה שאמרו התנאים – אמרו מסודות עליונים שזה פרטים בתלמוד. 

נפש האדם – הפנימיות שלו היא הכלל. החיצוניות היא הפרטים. באדם יש ב' תפישות: תפישת הבורא ותפישת הנברא. תפישת הבורא היא באמונה, כי הוא מעלינו ואין לנו כלים להבין אותו, אז האמונה היא הפנימיות שבנו. 

תפישת עצמנו כקיימים – מה אני רוצה ומה לי מתחשק, זו תפישת החיצוניות.

השאלה היא מה קובע – הכלל או הפרט, החיצוניות או הפנימיות. מי כפוף למי. מי הגבירה ומי השיפחה. הקדמה לעץ חיים בתלמוד בבלי רק שפחה וכמו קליפה דקדושה ביחד לחכמת הקבלה, זה לא דבר רע למרות שקשה לשמוע, אבל התפישה החיצומית לא שהיא לא חשובה, אלא שהיא רק פרטים ביחס לכלל.

חופש הפרט בא לומר שהחיצוניות היא זו שקובעת. הרי היא השיפחה. כ"א מהפרטים אם יעבוד לבדו לא יחיה. כל החיות היא כשאתה קשור לכלל. הפרטים כפופים לכלל. מה זה בכ"ז חופש הפרט, שאומר בעה"ס שאסור לפגוע בפרט, אלא שבתנאי שלא פוגע בכלל. כל פרט שיצא מהכלל ללמד על עצמו יצא. זה שנתנו לך פרטיות והרגשה שאתה יכול להחליט ולהכריע, אז חופש הפרט נועד לזה שתפעל את הכלל, שתבחר לבד להיות כפוף לכלל ולבורא. יש בחירה להיות כפוף לו, כמו יד שרוצה להיות על המדרכה בלי להיות קשורה לגוף מאבדת את חיותה. ראש, יד, רגל, שים על המדרכה תראה כמה מזעזע כשלא קשורים לגוף. כל פרט בבריאה שלא רוצה להיות קשור לבורא זה כמו איבר גופני שלא מחובר לגוף. הוא מת לאט לאט. רשעים זה העניין שלהם – צעקת חופש הפרט. אין חופש כזה אלא אם מקבל את הכלל והבורא, אחרת אין חופש. זה לא שתעשה מה שמתחשק לך.

שיעור 50 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק י"ד עמוד קנ"א ה' אלול, ה'תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. כל העולמות מתחלקים לפנימיות וחיצוניות כאשר העולמות שנקראים א"ק ואביע הם החיצוניות והפנימיות נקרא נרנח"י
2. עולם העשיה, שהיא בח' המלכות: הכלים שבא נקראים אופנים והפנימיות שבה נקראת נפש
3. הנפש אף היא מחולקת לפרצופי משנה בעולם עשיה הנקראים א"א אבא אמא ז"א ונוקבא (או מלכות) ובהתאמה מקבלים יחידה חיה נשמה רוח נפש
4. הפירוט נמשך עד א"ס, שגם כל אחד מהפרצופים הפרטיים של עולם עשיה גם מחולק לפרצופי משנה ולכל אחד מהפרצופים יש לו את האור המלובש בהתאמה כך הפירוט עד א"ס שבכל פרט יש פנימיות וחיצוניות
5. הפנימיות בנפש האדם היא בח' הכלל, דהיינו תפיסת הבורא שבו. והחיצוניות זה תפיסת הפרט שבו, דהיינו הרצון שלו שהוא מרגיש שהוא קיים ורוצה
6. כל פרט חייב להיות כפוף לכלל בו הוא נמצא וכל החופש הפרט חייב להיות במסגרת הכלל וכפוף אליו, שאם לא כך רוצה להשליט את החיצוניות על הפנימיות ורוצה להשליט את תפיסת הנברא על תפיסת הבורא – ולא אמת הדבר.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב