al

1195 POSTS 0 COMMENTS

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ט אות א או"פ א-ב
1. כאשר אומר שיש חמישה סוגי כתרים, כיצד נבחין מה ההוראה של כל אחד מהם אם הם שונים?
2. מה קובע את גובה הקומה של כל קומה?
3. כיצד קובעים את מידת האור של הקומה? הרי יש בה הרבה ספירות של אור.
4. מה ההבדל בין כתר מצד הא"ס, מצד שורש בכח ושורש בפועל? אילו שמות יש להם בחכמה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

תע"ס חלק ג פרק ט אות או"פ א-ב
1. כיצד מחולקים העולמות עפ"י ד' בחינות דאור ישר ושורש?
2. עפ"י מה חושבים כל אחת מהבחינות הפרטיות של כל קומה וקומה?
3. כיצד נדע למה מתכוון כשאומר כתר או חכמה וכד' אם השפה היא קצרה? הבא דוגמה
4. אילו ה' בחינות כתר ישנן?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג' פרק ח' אות א-בג או"פ א-ב
1. מהם ארבעה העניינים עליהם מדבר פרק זה?
2. האם יש איזשהי בריאה או ברייה שיוצאת מגדר הרצון הכללי שנברא הנקרא מלכות דא"ס? הסבר נמק והדגם.
3. אילו מסקנות יכולות להיות מכך שכל מה שנברא בעולמות אינם אלא ד' בחינות של המלכות?
4. מדוע אנו האומרים שברא ד' בחינות של מלכות ולא רק שברא את המלכות?
– הסבר את רעיון המורכבות של המלכות לעומת אחדותו של הבורא.
5. כיצד יש להבין את המושגים ראש, זרועות וגוף שאנו מכירים בגשמיות ומדוע?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג' פרק ז' אות י' או"פ פ-צ
1. באיזה בחינה ניתן להכליל את ב' השמות הכל כך הפוכים, אני ואין?
2. סימן למה הוא ש"אני" ו"אין" הן אותן אותיות?
3. מהו תפקיד הגוף ומהו תפקיד הראש ומהי הבחינה הממוצעת שיכולה לחבר ביניהן?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ז אותיות ז-ח או"פ ס-ע
1.מה הסיבה שהעולמות מתקשרים זה בזה ומאצילים זה לזה?
2. כמה בחינות יש בנאצל ואלו הם?
3. מדוע נאמר בלשון שלילה "אין ראשית אלא חכמה"?
4. כיצד ניתן להבין שמחד הכתר שהוא בחינת אמונה, צריכה להיות שלמה ומצד שני היא מורכבת?
5. מדוע כל שאיפת המדע היא לאמונה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ז אותיות ג או"פ י
1. הסבר את החוק "כל דבר שבקדושה עושה רושם במקומו אף על פי שהסתלק". הסבר את המושגים : קדושה, רושם, מקום ודבר.
2. מהי הנקודה שירדה לראש הבריאה וכיצד אנו מעלים אותה לאצילות?
3. הסבר את החוק בהקשר זה שכל חסרון שבא מיתרון הוא יתרון וכל הבא מגרעון הוא גרעון ולא יתקיים לעתיד?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ז אותיות ב-ג או"פ ו-ט
1. מה הוא מיעוט הלבנה בגוף אחד?
2. מדוע השאלה הפמיניסטית לא צלחה, מה זה מלמד אותנו על פמיניזם "נכון"?
3. מה הכוונה שהמלכות היא אספקלריה שאין לה מעצמה כלום?
4. במה יכול לפגום החטא ועל פי זה מהו התיקון הנצרך והאפשרי?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ז אות א-ב או"פ ג-ה
1. מה הם ב' ההבחנות שעוברות מהעליון לתחתון וכיצד הם קשורות לפרק הקודם שבו למדנו על תהו ובהו?
2. איזה חלק בעולם הבריאה אינו מלובש ומדוע?
3. הסבר את ב' האמונות על פי ב' הבחנות היורדות מהעולם העליון לתחתון.
4. מדוע ז"א ומלכות נקראות ב' המאורות בעת אצילותן? במה הם שווים, והרי מלכות היא ספירה תחתונה לז"א?
5. מהו שאמר ללבנה "לכי מעטי את עצמך"?
6. מי הם ב' המאורות בנפש האדם ולמי מהם אמר לכי מעטי את עצמך , ומה זה אומר לך בעבודת נפש?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה תע"ס חלק ג פרק ז' אות א או"פ א-ג
1. אלו ב' בחינות יורדות מעולם העליון לתחתון?
2. מהיכן אנו לומדים שאמונה גדולה ממדע?
3. מדוע אמונה תפלה משבשת את המדע ואת החוקים ?
4. כיצד עוברים החוקים הקוסמיים מעולם לעולם וכיצד האמונה? אגב כך הסבר את המושג בקיעה.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתניא כט
1. מהו טמטמום הלב ממה הוא נובע ולמה הוא גורם?
2. מה העצה היעוצה בזוה"ק לגבי גוף שאינו נשמע לנשמה?
3. כיצד יתכן עפ"י בעה"ס שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת ה' ומאידך אינו נתפס ונדבק במוחו? – הבדל בין שכל למוח.
4. מדוע צריך להשפיל עצמו לעפר? במה זה יעזור והרי אל לו לאדם להיות בעצב וכיצד זה קשור לשכינתא בעפרא?
5. מה ההבדל בין האני הכוזב להאני האמיתי של האדם ביחס לנפשות הפועלות בו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק אות ד או"פ ו-ח
1. לשם מה צריך את התוהו?
2. מה אתה מבין מתוך הידיעה שצריך את התוהו ובוהו בעניין חינוך?
3. מה הוא חומר הנקרא היולי?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

הירשם\התחבר לאתר

נרשמת בעבר? מלא את הפרטים והתחבר אוטומטי

Menu Title
Designed by Laisner