הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד מט | שיעור 13

1408

סיכום בנקודות- שיעור 13 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד מ"ט כ"ה אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. גם באדם תחתון יש חמש בחינות כנגד יקוק וקוצו של יוד כמו שיש באדם עליון ובכל המדרגות.
2. הנשמה הוא שם כללי והפירוט שלה הם נרנח"י שהם אורות מלובשים בכלים, כל אחד בכלי המתאים לו.
3. יש מדרג בנרנח"י. יחידה הגבוה נפש הנמוך.
4. ישנם בכלים דעגולים ובכלים דיושר ב' מושגים אור מקיף ואור פנימי. יש כלי חיצון וכלי פנימי בהתאמה.
5. אור פנימי הוא אור המלובש במדרגה ששייך למדרגה אבל עדין לא התלבש בה ועתיד כן להתלבש בה.
6. העליון באופן אוטומטי נותן לתחתון מהמקום התחתון שלו למקום העליון של התחתון.
7. כל שאר המקומות שהתחתון עדיין לא קיבל בהם, יש לו אפשרות לקבל בה אם הוא יזכך עצמו ואז האור מקיף יהפוך לפנימי ובזה בא על תיקונו השלם.
8. תיקון שלם בכל מדרגה הוא שבכל אחד מהכלים שבונים אותה, התלבש האור השייך לאותו כלי.

סיכום שיעור 13 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד מ"ט כ"ה אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

– למדנו שיש גם באדם התחתון כמו בעליון, בכל אחת מהמדרגות, ה' חלקים.
– נשמה הוא שם כללי. התלבשות אורות בכלים
– השמות הפרטיים לנשמה נרנח"י.
– המדרגות האלה יש להן מעלות, דרוג.
– היחידה העליונה ביותר והתחתונה ביותר היא נפש. כל אור מיוחס לכלי שראוי לו.
– הכלי היותר זך כתר ובו מתלבש אור היחידה, אחריו כלי חכמה ובו אור חיה, כלי בינה אור נשמה, כלי ת"ת אור רוח עד לכלי מלכות אור הנפש.
– אז את המבנה הזה יש גם באדם העליון גם באדם התחתון והוא היחס בין כלים לאורות
– גם בכלים דעיגולים וגם בכלים דיושר יש אור מקיף ואור פנימי.
– הכלים המתפיסים אותם הם כלי פנימי וכלי חצון
– אור פנימי הוא אור המתלבש במדרגה. הוא מתלבש היות והמדרגה הזדככה באותה רמה של אותו אור.
– אור מקיף הוא אור השייך למדרגה וטרם התקבל כי הכלי עדיין לא הזדכך.
– כל אור מגיע מהעליון לתחתון אבל צריך השוואת צורה.
– יוצא שהחלק התחתון של העליון יש לו השוואת צורה עם החלק העליון של התחתון.
– לכן בתחילה מקבל רק החלק העליון אבל זה לא ישאר כך
– כל החלקים התחתונים של התחתון לא מקבלים הארה, הם נשארים ריקים, והאור שלהם הוא אור מקיף.
– רק הכתר מקבל אור פנימי .
– כשרק הכתר מקבל, הוא מקבל את אור הנפש. הוא נקרא אור הנפש מתוך האורות הנקראים נרנח"י.
– אז יש אור שבא אוטומטית- ניתן לך מלמעלה ומקיים אותך.
– כדי לקבל יותר, צריך לנוע , לתקן ולזכך את עצמך ואז יותר אור מקיף יכנס.
– מהו אור מקיף? הוא כשאני יודע מה שאני לא יודע.
– אם אני רוצה משהו, יש לו שייכות אלי.

שיעור 13 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד מ"ט כ"ה אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
למדנו שאחרי שנוצר לנו חלל, אחרי הצמצום, בא אור הקו להתפשט לתוך אותו חלל. בא בצורה של קו.
למדנו ב' מושגים גג וקרקע- גג הוא כתר, קרקע המקום התחתון.
כל התפשטות כזו של ספירות או פרצוף בנויה מעשר ספירות . הן מחולקות באופן הבא: ג' עליונות- כח"ב הן הראש. ז'
תחתונות חג"ת נהי"מ הן הגוף. כך בנויות 10 ספירות וזה נקרא פרצוף.
יש קומה זקופה ויש כפופה. זקופה- האורות של הראש הם בראש, האורות של הגוף הם בגוף. כפופה- הראש עובד רק בשביל
הגוף. מדרגת בהמה. שהראש והגוף באותה קומה או במובן של עבודת נפש שכל מה שהראש חושב צריך לספק רק את הגוף.
אז מה תפקיד הראש. מקשר בין עליון לתחתון. כמו שהגוף נמצא בעולם הזה והראש יכול לחשוב גם על דברים הנשגבים
מהעולם הזה, מעבר לזמן ומקום, כך הוא מקשר לדברים עליונים, זה נקרא קומה זקופה.
התפקיד של הגוף- לבטא את המציאות העליונה שהראש מעביר לו.
שיעור היום
עץ חיים- כותרת- ה' חלקי נשמה שבאדם התחתון, נפש רוח נשמה חיה יחידה
המושג נשמה הוא שם כללי. נרנח"י שמות פרטיים של הנשמה.
עץ חיים אות ב( הנה יש ה באדם התחתון ה' בחינות. אורות, שהם: ו הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. והם, ז ה'
מעלות, זו למעלה מזו, וה"ס ה' פעמים ברכי נפשי את וכו', כנזכר במסכת ברכות )דף יוד ע"א(, שהם, כנגד ה'
בחינות שיש לנשמה.
אור פנימי – "ה( אין לך מהות בכל העולמות, הן בעולמות העליונים, והן בעוה"ז, שלא תהינה נבחנות בו עשר הספירות הנ"ל,
שהן ד' הבחינות הנודעות ושורשן. וז"ש, שגם באדם התחתון שבעוה"ז נמצאות בו ג"כ ה' בחינות וכו'."
בא להסביר שיש גם באדם התחתון ה' בחינות. שלא נאמר שכל המבנה שלמדנו זה רק בעליון.
"ו( הכלים שבע"ס, נקראים: כתר, חכמה, בינה, ז"א, מלכות. והאורות שבהם, נקראים: יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש )כמ"ש
בדברים רבה פ"ב כ"ו(, "
לא אורות כמובן אלא התלבשות אורות בכלים. למרות שכתוב אורות אין הכוונה אורות. אין תפיסה באור בלי כלי. להתלבשות
אורות בכלים הללו יש יש 5 בחינות. הכלים זה הצורה של הכלי . החומר של הכלים בחינות. התלבשות אורות בכלים נרנח"י.
"שאור היחידה מתלבש בכלי דכתר, ואור החיה מתלבש בכלי דחכמה, ואור הנשמה בכלי דבינה, ואור הרוח בכלי דזעיר אנפין,
ואור הנפש בכלי דמלכות."
בכל כלי יש אור המיוחס לו. יש בכך עניין גדול. למה ? כי צריכה להיות התאמה. ההתאמה הזו היא התאמה מושלמת שכל אור
מתקבל בכלי המיוחד לו. נראה שלפעמים יש אור הנפש המתגלה בכלי דכתר. המצב הזה לא שלם. כשנגיע למצב השלם, אז
בכלי דכתר יהיה את האור שמתאים לכלי שלו.
"ז( כבר ידעת שהבחן המדרגות הוא, על פי הזכות והעביות שבהן, וכל "מעלה", פירושה, השיעור הזך יותר מחברו."
ה' מדרגות של זכות ועוביות. כך הן מתחלקות. זוהי אמת המידה שלנו.
עץ חיים כותרת אות ג'- הן בעגולים והן ביושר יש או"מ ואו"פ, כלי חיצון וכלי פנימי
ג( והנה בחינת היוד ספירות העגולים כולם, יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם: ח אורות וכלים, ט והאור נחלק, לאור פנימי,
ואור מקיף, י והכלי נחלק, לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת יוד ספירות דיושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם
ג"כ.
הגדרה לאור פנימי- כל מה שהתחתון משווה צורתו עם העליון מקבל בבחינה זו אור פנימי . כל מה שלא השווה צורתו זה אור
מקיף. שימו לב, הוא אינו משווה את החומר שלו. רק את צורתו.
חיצוניות מחזיק אור מקיף ופנימיות אור פנימי.
גם בעיגולים וגם ביושר יש אור מקיף ואור פנימי, כלי חיצון וכלי פנימי- הכותרת מסכמת יפה מאד.
אור פנימי "ח( האורות הם נרנח"י, והכלים הם כח"ב זו"ן, כנ"ל."
ט( ענין התחלקות הרוחני,
המושג רוחני אין פירושו אור אלא רצון לקבל עם אור, הנמצא לפני התהוות בחינה ד' שלו ובטויו האחרון הוא הגשמיות הנתפסת
בעזרת החושים המפרידים דרך זמן ומקום.
"הוא מסיבת שינוי הצורה שנתחדשה שם )כנ"ל ח"א פ"א אות ל' ד"ה אמנם(. וכל העליון מחברו, היינו, שהוא זך מחברו, וכל
התחתון מחברו, פירושו, שהוא יותר עב מחברו. כי בשינוי צורה של עביות זו, נפרד ויצא מחברו, ונעשה תחתון ממנו. ונודע,
שהאורות מושפעים מכל עליון לתחתון ממנו,
כי הם באים מא"ס אז כל אור שבא מא"ס עובר דרך הבחינות. אז העליון משפיע את האורות לתחתון.
"ומשום זה, מוכרח התחתון לקבל השפע בבחינה היותר עליונה והיותר זכה שבו, והעליון נותן לו השפע, רק מהבחינה היותר
תחתונה והיותר עבה שיש בו,"
למה? כי צריך להשוות צורתו עם העליון.
ציור 1 –
אם יש לי עליון ויש לו כלי
ותחתון ממנו שעומד כאן וגם יש לו כלי
עכשיו העליון צריך לתת אור לתחתון
אז התחתון צריך לקבל הארה
איך יקבל הארה? האור אצל העליון מחולק למדרגות
גם הכלי השני מחולק לכלים
הוא יכול לקבל אור רק במדרגה העליונה שלו. למה? כי יש השוואת צורה רק בין החלק העליון של התחתון לחלק התחתון של
העליון.
כל השאר אינו יכול לקבל אור. עדיין לא יכול לשמש ככלי. אז האור נשאר כאור מקיף.
"שעל דרך זה, משתוה צורת האור הבאה מעליון לצורת הכלי שיש בתחתון, כי הבחינה היותר עבה וגסה שבעליון, יש לה
השתוות לבחינה הדקה והזכה יותר שבתחתון ונמצא, שהתחתון אינו יכול לקבל את כל האור השייך לו לקבל, אלא רק חלק קטן
מאד, דהיינו רק עד כמה שהכלי היותר זך שבו, יכול לקבל, ושאר הבחינות שבו, שאינן זכות כל כך, מוכרחות להשאר בלי האור
המיוחס להן, משום שינוי צורתן, כלפי העליונה המשפיעה להן.
על ידי ההשוואה העליון יכול לתת לתחתון . המלכות של העליון בהשוואת צורה לכתר של התחתון. לכן יכולה לתת לו הארה. כל
המקום הנוסף נשאר ריק מאור כי אין לו השוואת צורה. מה יעשה? לעולם לא יקבל אור? לא יכול לקבל את האור השייך לו.
אז רק העליון יכול לקבל.
"ולפיכך, נבחן כאן, שהאור השייך לתחתון, מתחלק לשתי בחינות: הא' היא, השיעור הקטן של האור שמקבל מהעליון בתוך
הכלי היותר עליון שבו, כנ"ל, ואור זה שמקבל נקרא "אור פנימי" שבתחתון. הב' היא, כל שיעור האור השייך לבחינות הנשארות
בתחתון, ולא יכלו לקבל משום שינוי צורתן מן העליון, כנ"ל, וכל השיעור הזה, נבחן, שנשאר בעליון, ולא ירד לתחתון, ונקרא
"אור מקיף". "
אז האור שנכנס הוא אור פנימי.
אור שנשאר בחוץ, אור מקיף, מלשון שיקבל בהקפה. כשיזכך עצמו יקבל מהעליון.
"ונקרא כן, בהיותו מקיף על התחתון, כלומר, שמאיר עליו מרחוק, אע"פ שאינו מלובש בו, אלא שהוא הארה מרחוק ומועטת.
וענין הארה רחוקה זו מסוגל לזכך את בחינות העביות שבתחתון, עד שישתוו צורות כל הבחינות שבתחתון, עם צורת העליון,
ואז יוכל לקבל כל האור השייך לו."
הוא לא כמו, אלא יש ביניהם השוואת צורה. מה יהיה ההבדל ביניהם? אז יש פה עניין מורכב, כל בחינה תקבל מהבחינה
העליונה ממנה מהחלק התחתון שלה.
כלומר – ציור 2
יש לנו עליון הבנוי מ 5 מדרגות.
יש לנו תחתון שגם בנוי מ 5 מדרגות.
כל תחתון מקבל ממלכות של העליון שלו.
גם העליון של העליון מורכב מ 5 מדרגות
התחתון לא יכול לקבל יותר אלא מהחלק התחתון של העליון.
כלומר כשהכתר של התחתון מקבל הוא מקבל מהמדרגה החמישית.
את שאר ה 4 לא מקבל.מה נשאר אור מקיף? כל שאר האורות שלא יכל לקבל.
תמיד מקבלים מהבחינה התחתונה של העליון אבל של אותה מדרגה שהוא תיקן. יכול לקבל רק ממה שהשווה איתו צורתו.
כל מדרגה שאתה מתקן בתור תחתון, אתה מקבל את המדרגה השייכת לך.
כמו לשאול- מה מספר הנעליים שנועל היתום? כל אחד לפי המידה שלו.
לכן, התחתון יש לו את המידה שלו. המידה שלו היא המלכות של העליון שלו. כמו שראינו בציור 1 העליון שלו נותן לו לא רק
מהמלכות שלו. המלכות שלו בעצמה מפורטת. אז נתן לו רק מצד המלכות שמתלבשת בכתר שלו . כך מכל המלכויות שלו נותן
לו. אומר לנו שכאשר מזכך עצמו נקרא כניסת המקיפים.
"וזה מכונה כניסת המקיפין, כלומר, שהאורות המקיפים נכנסו, והתלבשו בכלים של התחתון, שנזדככו ונעשו כולם לבחינת אור
פנימי."
אומר לנו פה רעיון-
אומר שהתחתון מקבל את השפע רק בבחינה היותר עליונה. זה כמו הכתר שלו. כתר נמצא מעל הראש. הוא בהשוואת צורה
לכן יכול לקבל ממנו הארה. שאר החלקים הוא צריך לעבוד כדי לתקן אותם. כל אחד נולד כבר מזוכך. נשאלת שאלה- האם אדם
צריך לתקן הכל או שיש חלקים שהם כבר מתוקנים? תשובה- יש חלקים שאדם בא איתם שהם כבר בנויים בתוכו מתוקנים.
בחלקים האלה לא צריך לעשות מאמץ, הוא מקבל מהעליון. זה אומר שמלכות דעליון משפיע לכתר דתחתון. כתר זה האמונות
הבסיסיות הנמצאות בכל מדרגה ומדרגה בכל בחינה ובחינה. בבחינות האלה לא צריך לעבוד.
אבל אם הוא רוצה לקבל הארה, הוא צריך לתקן את שאר הבחינות שלו. את שאר ההארה הוא לא מקבל כקיום אלא כשכלול.
והוא צריך לייצר השוואת צורה עם העליון שלו. השוואת צורה באמונות הבסיסיות, היה לו. אבל כאשר צריך לקבל יותר פרטים
מהעליון שלו, אז על הפרטים האלה הוא צריך לעבוד על כל פרט ופרט. כל זמן שלא עובד עליהם, אז האורות האלה נקראים
מקיפים. הוא יודע שהם קיימים, הם מאירים לו מרחוק. כשהם מאירים לו מרחוק הם מגרים אותו לעשות שינוי, כי הוא רואה
שהוא לא מקבל אותם. הוא רואה שהם נמצאים.
אור מקיף שייך לך, אתה רואה אותו ואתה יודע שאתה עוד לו יודע אותו. אז אתה צריך לעבוד כדי לקבל אותו. לעומת זאת אור
פנימי כבר קיבלת. אז כל אדם צריך תמיד להסתכל, מה שקיבלתי כבר, קיבלתי אוטומטית. מה שכבר תיקנתי זה מכיוון שאני
צריך להשוות צורתי עם העליון שלי ולכן אני תמיד צריך לראות, מה העליון שלי רוצה, איך הוא מתנהל ולפי זה אני אתנהל.
לכן הגוף של העליון הופך להיות נשמה לתחתון. זה הדרך של ההסתכלות שלו בחיים וזה דרך התיקון זה נקרא גם אור פנימי
ואור מקיף. כדאי ללמוד את זה יותר .
סיכום שיעור 13 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד מ"ט כ"ה אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
– למדנו שיש גם באדם התחתון כמו בעליון, בכל אחת מהמדרגות, ה' חלקים.
– נשמה הוא שם כללי. התלבשות אורות בכלים
– השמות הפרטיים לנשמה נרנח"י.
– המדרגות האלה יש להן מעלות, דרוג.
– היחידה העליונה ביותר והתחתונה ביותר היא נפש. כל אור מיוחס לכלי שראוי לו.
– הכלי היותר זך כתר ובו מתלבש אור היחידה, אחריו כלי חכמה ובו אור חיה, כלי בינה אור נשמה, כלי ת"ת אור רוח עד
לכלי מלכות אור הנפש.
– אז את המבנה הזה יש גם באדם העליון גם באדם התחתון והוא היחס בין כלים לאורות
– גם בכלים דעיגולים וגם בכלים דיושר יש אור מקיף ואור פנימי.
– הכלים המתפיסים אותם הם כלי פנימי וכלי חצון
– אור פנימי הוא אור המתלבש במדרגה. הוא מתלבש היות והמדרגה הזדככה באותה רמה של אותו אור.
– אור מקיף הוא אור השייך למדרגה וטרם התקבל כי הכלי עדיין לא הזדכך.
– כל אור מגיע מהעליון לתחתון אבל צריך השוואת צורה.
– יוצא שהחלק התחתון של העליון יש לו השוואת צורה עם החלק העליון של התחתון.
– לכן בתחילה מקבל רק החלק העליון אבל זה לא ישאר כך
– כל החלקים התחתונים של התחתון לא מקבלים הארה, הם נשארים ריקים, והאור שלהם הוא אור מקיף.
– רק הכתר מקבל אור פנימי .
– כשרק הכתר מקבל, הוא מקבל את אור הנפש. הוא נקרא אור הנפש מתוך האורות הנקראים נרנח"י.
– אז יש אור שבא אוטומטית- ניתן לך מלמעלה ומקיים אותך.
– כדי לקבל יותר, צריך לנוע , לתקן ולזכך את עצמך ואז יותר אור מקיף יכנס.
– מהו אור מקיף? הוא כשאני יודע מה שאני לא יודע.
– אם אני רוצה משהו, יש לו שייכות אלי.
סיכום בנקודות-
1 . גם באדם תחתון יש חמש בחינות כנגד יקוק וקוצו של יוד כמו שיש באדם עליון ובכל המדרגות.
2 . הנשמה הוא שם כללי והפירוט שלה הם נרנח"י שהם אורות מלובשים בכלים, כל אחד בכלי המתאים לו.
3 . יש מדרג בנרנח"י. יחידה הגבוה נפש הנמוך.
4 . ישנם בכלים דעגולים ובכלים דיושר ב' מושגים אור מקיף ואור פנימי. יש כלי חיצון וכלי פנימי בהתאמה.
5 . אור פנימי הוא אור המלובש במדרגה ששייך למדרגה אבל עדין לא התלבש בה ועתיד כן להתלבש בה.
6 . העליון באופן אוטומטי נותן לתחתון מהמקום התחתון שלו למקום העליון של התחתון.
7 . כל שאר המקומות שהתחתון עדיין לא קיבל בהם, יש לו אפשרות לקבל בה אם הוא יזכך עצמו ואז האור מקיף יהפוך
לפנימי ובזה בא על תיקונו השלם.
8 . תיקון שלם בכל מדרגה הוא שבכל אחד מהכלים שבונים אותה, התלבש האור השייך לאותו כלי.

אין תגובות

להגיב