הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 11 עמודים ש"י-שי"א

384

בס"ד

חלק ה שיעור 11 עמוד רי'

כה) גם בהתפשטות הב' יהיה חסרון זה פ"ב בט"ס, ולא בכתר, הרי שיש ב' חסרונות בט"ס ולא בכתר. כי כאשר לא נאצל שום אור לא יקרא זה חסרון, אך אחר שהתחיל כבר זה האור להתפשט, ונתפשט בכתר תחלה, אז ט"ס יקראו חסרי האור ההוא, לפי שקדם אור הכתר אליהם. אך הב' חסרונות אחרים הם נוהגים בין בכתר בין בט"ס, והוא ב' בחינות הסתלקות, כי זה נקרא חסרון אמיתי. בין אל הט"ס ובין אל הכתר עצמו.

כה) בהתפשטות ב' יהיה חסרון הזה פעם ב' בט"ס ולא בכתר: כי גם בהתפשטות ב' רק הכתר יצא בבחי' טעמים, כנ"ל, אבל שאר הט' ספירות יצאו בשעת ההזדככות, בסוד נקודות, ונגלה בהם אותו החסרון, פעם ב'. וע"כ, הכתר דהתפ"ב, אינו מרומז בד' אותיות הוי"ה, אפילו בהתפ"ב, כי אין בו חסרון, אלא רק מחכמה ולמטה, שהם ד' הקומות חו"ב זו"ן היוצאים מחמת הזדככות המסך, כמ"ש לקמן, שנקראו נקודות, כנ"ל הם מרומזים בהו' של הוי"ה, והסתלקות הכללי דהתפ"ב הזה ה"ס ה' אחרונה דהוי"ה. ועל ההתפשטות וההסתלקות דהתפ"ב הזה, אומר הרב לעיל אות כ"ג, הויה בשאר הפרצופין כולם. כי ב' החסרונות דהתפ"א ישנם ג"כ בהתפ"ב הזה, כמ"ש לפנינו. 

ט' ספירות יקראו חסרי האור ההוא לפי שקדם אור הכתר אליהם. כלומר, שענין החסרון שבהם, הוא רק בערך אור הכתר שקדם אליהם במעלתו, כנ"ל, שבערכו הם נחשבים לאו"ח ודין אמנם בערך עצמם הם רחמים, לפי שגם הם נמשכים מן המאציל ממעלה למטה, כמ"ש הרב לעיל (חלק ד' פ"ב אות א') ע"ש ונודע, שכל הנמשך ממעלה למטה הוא רחמים, אלא בערך אור הכתר נחשבים לדין, לפי  שכל יציאתם הוא מכח הסתלקות האור שלו (עיין בדברי הרב ח"ד פרק ו' ובאו"פ סעיף ט' עש"ה). אמנם ב' בחינות של הסתלקות הכללי, דהיינו דהתפ"א ושל התפ"ב, המרומזים בב' האותיות ה' ה' של שם הויה הם חסרון אמתי ובחי' דין, בערכם עצמם גם כן. כדברי הרב שלפנינו. 

המתבאר מכל הנ"ל הוא, כי הי' שבהוי"ה ה"ס אור הנקודות דהתפ"א, דהיינו, הט"ס שמחכמה ולמטה, שיצאו שם בעת הסתלקות אור הטעמים, כנ"ל. וה' ראשונה שבשם הויה, ה"ס הסתלקות הכללי של התפ"א הזה. והו' שבשם הויה, ה"ס אור הנקודות דהתפ"ב, שהם הט"ס שמחכמה ולמטה, שיצאו בעת של הסתלקות דאור הטעמים דהתפ"ב הזה. וה' אחרונה שבשם הוי"ה, הוא סוד הסתלקות הכללי של התפ"ב הזה. באופן שב' התפשטיות דאור הנקודות הם סוד י' ו' שבשם הויה, וב' הסתלקויות ה"ס ה' ה' שבשם הויה.

וזה אמרו, לעיל באות כ"ג י"ה. בכתר, והוי"ה, בשאר הפרצופים כולם ע"ש. דהיינו כמבואר, כי התפשטות הט"ס שמחכמה ולמטה, שיצאו בשעת הסתלקות אור הכתר, דהתפ"א, והסתלקות האור דהתפ"א בכללו, ה"ס י"ה דכתר: כי התפשטות הא' כולו נקרא בשם כתר הנודע כי הוא פרצוף הכתר דא"ק. ואלו ב' חסרונות של האור, דהיינו, בחי' הסתלקות שבערך הכתר ולא בערך עצמם, ובחינת הסתלקות אמיתי, גם בערך עצמם, מקובלים בהכרח גם בתוך התפ"ב, כי כל הכחות המתגלים בעליון מתחייבים להמצא בהכרח, גם בהתחתון ממנו, ולפיכך אותם י"ה דהתפ"א ישנם ג"כ בהתפ"ב, ונוסף עליהם גם אותם ב' חסרונות של האור מבחינת עצמו, שהם, בחינת הסתלקות שבערך הכתר של התפ"ב, ולא בערך עצמם של הט"ת, ובחינת הסתלקות אמיתי הכללי של התפ"ב, שה"ס ו"ה, כנ"ל. הרי  שיש כאן בהתפ"ב, כל הד' האותיות של שם הויה. וזה אמרו הוי"ה בשאר פרצופין כולם. דהיינו בהפרצופין דהתפ"ב.

 

סיכום: היום הרחבנו את מה שלמדנו בשיעור הקודם. למדנו שי.ה.ו.ה זה נקרא שמו. שמו מתאר את המלכות, גם בא"ס קראנו למלכות י.ה.ו.ה. 

פה מספר שגלגלתא וע"ב הם י.ה.ו.ה, כי הם נקראים שורשים לכל בח' הקו. מה שקראנו י.ה.ו.ה בא"ס, ביטאו את הרצון של המלכות שנקראת אח"כ עיגולים. הכלים דעיגולים שהם חומר הבריאה עדיין לא מהווים את צורת יתר הדבקות שבחרתי בבח' הקו, ולכן אנחנו מבקשים לראות גם את י.ה.ו.ה בבח' הקו, והיות שאנחנו לומדים את הקו, רוצה להראות לנו את השורש של הכלים דקו.

בשיעור קודם הבהיר לנו מי זה י.ה ואמרנו שגם בע"ב יש את ו.ה. היום הגדיר באופן מדויק ואמר שההתפשטות לבדה אינה מהווה עדיין אות. וכמו שהא"ס שהיה ממלא כל המציאות, עדיין לא ראיתי את י.ה.ו.ה גולים, הם היו רק בכח, ולכן לא היו בפועל. בעיגולים אחרי הצמצום כבר היו בפועל. אותו דבר כאן, ההתפשטות של האור והכלי בטעמים דגלגלתא עדיין לא גילו את הי.ה. הם יגלו אותם רק בנקודות, לכן בהתפשטות א' הנקראת גלגלתא הי.ה מתגלים רק בנקודות והסתלקותן. אור הנקודות הם הי' והסתלקות הנקודות זה ה'. אותו הדבר בע"ב – ו.ה הוא בהתפשטות ב' הנקראת ע"ב. אור הנקודות של ע"ב נקרא ו', למדנו שי.ו זה התפשטויות. הו' התפשטות של ע"ב, וה' הסתלקות נקודות דע"ב, אבל לא סתם התפשטות, באופן מדוייק זה התפשטות נקודות דע"ב, ולכן י.ה.ו.ה מהווים את השורש לכלים שיצאו בכל שאר הפרצופים מעתה והלאה.

דבר נוסף שאומר לנו, שי.ה שיצאו בגלגלתא נמצאים גם בע"ב, כי חיסרון העליון נמצא גם בתחתון, לכן התפשטות י.ה עובר גם לע"ב ולכן יהיה בכל הפרצופים י.ה.ו.ה. בנקודה זו מבהיר עוד קצת, כי רוצים לעסוק בכלים הריקנים של בח' הקו. כשרוצה להשתמש בהם, כל חומר הבריאה נקרא י.ה.ו.ה אין דבר שיוצא מחוץ לזה. זה מתואר כשורש ושורש דשורש. השורש זה פרצוף ע"ב. השורש דשורש זה גלגלתא ושניהם ביחד מהווים י.ה.ו.ה עד 'סולו לרוכב בערבות', אומר שזה נגמר בעירוב מידת הרחמים בדין שנראה בצמצום ב' בעולם האצילות שם יהיו כלים נפרדים, כי מלכות תעלה לכל אחת מהספירות ותעשה שם חיסרון. זה לא קורה עד אז, אבל כן נמצא בשורש י.ה שם נמצאים כל י.ה.ו.ה והרמז לכך – י.ה.ו.ה גימ' כו'. ויה' גימ' י,ו,ד ועוד הא' שזה יוד, הא במילואו, הם גימ' כו', המרמז על י.ה.ו.ה.

אם כך, כל מה שלמדנו זה כדי ללמוד את התהוות הכלים ושורשם. התהוות הכלים עליהם נדבר במטי ולא מטי, זה אותם עשרה כלים שיצאו בנקודות מצד י.ה, ואח"כ נדבר במטי ולא מטי בו.ה וכל זה שורש למה שיקרה בכל המציאות אח"כ, שיש כלים ריקניים שצריך להתפשט בהם אור. אותם הכלים שישברו בעולם הנקודים, השבירה, נצטרך להעלות אותם, לראות שיש כלים ריקניים ואז למלא אותם באור, וכל זה מונח בלימוד זה. היום הגדיר לנו על אילו כלים מדובר ומה שורשם, ואנחנו עוסקים רק בדבר השורשי, שנקרא גלגלתא וע"ב, שזה דבר עצום לדבר כך. אז על מי נדבר כרגע? על הכלים הריקנים של י.ה.ו.ה מצד הקו ששורשם הוא גלגלתא וע"ב.

שיעור 11 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד ש"י – שי"א – י"א כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. יקו"ק שדיברנו עליהם באות נ' באור פנימי בח"א, הם תיארו לנו את הכלים מצד העיגולים, שהם חומר הבריאה.
2. עתה אנו לומדים את הוי"ה מצד החומר של הקו. דהיינו, שהוא כבר מצד הנברא, שהוא הכלים של ה'יתר דבקות' כלים דאור חוזר.
3. שם הוי"ה מפורט על פי הסדר הנ"ל:
י' הוא אור הנקודות של גל'
ה' ראשונה הסתלקות הנקודות של גל'
ו' – התפשטות הנקודות של פרצוף ע"ב
ה' הסתלקות הנקודות של ע"ב
4. בפסוק סולו לרוכב בערבות בי"ה שמו, מרומז שב-י"ה נמצא שמו דהיינו הרצון של כל בחינת הקו שיהיה גם בעולמות הבאים.
5. בערבות, הכוונה היא בעירוב רחמים בדין שהיה בעולם האצילות. שי"ה מרמז על מה שהיה עד עולם אצילות ועד בכלל
6. כל הלימוד שבכאן, הוא מהווה לנו הכנה כדי לדעת באיזה כלי מדובר, שבהם יהיה מטי ולא מטי, היות תוכלים האלה הם השורש לכל מה שיקרה בכל קרן הבריאה והשתלשלות המציאות לאחר מכן.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב