הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 24 עמוד של"ג- של"ד – סיכום

423

1.בשיעור זה אנו לומדים שני נושאים
א- מטי בהוד
ב- מטי ביסוד
2. המצב שבו היינו היה מטי בכתר ומטי בנצח, שכאמור כתר הוא בחי' ו"ק וגם נצח היא בי' ו"ק.
3. התהליך מתחיל מהזדככות הד'ג' שבכתר לג'ב' ובעקבות כך נהיה מטי בחכמה.
4. בינה מצטרפת לחכמה והא' שבתוכה שהוא החסד מקבל חכמה. יוצא שיש לנו לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה ומטי בחסד.
5. היות והחסד מקבל ג"ר, אז הגבורה שהיא ו"ק מתבטלת בחסד ולכן לא מטי בגבורה.
6. היות ואנחנו במטי בחכמה, אז הת"ת שהיא ג"ר מקבלת את ההארה ולכן מטי בת"ת
7. הנצח שהוא ו"ק מתבטל בת"ת שהוא ג"ר, הופך פניו להוד ונותן לו ג' רשימות ועתה מטי בהוד.
8. סיכום עד כאן לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה, מטי בחסד, לא מטי בגבורה, מטי בת"ת, לא מטי בנצח – מטי בהוד.
9. הזכר והנקבה של כל הכלים דז"א נקראים א' ה'. את ה-א' קיבלה מהזדככות ה-ב' דעביות של בינה. ואת ה-ה' היא קיבלה מזיווג של ב'ב' דבינה. כאשר הא' הוא הזכר וה-ה' היא הנקבה.
10. היות והיסוד כבר לא מקבל חסדים, אז את הא' הוא לא מקבל וגם את הה', מקבל רק את הו' ממנו (מהה') והד' ניתנת למלכות.

חלק ה שיעור 24 עמוד שלג'

מג) אחר כך, חוזר להיות לא מטי בכתר, ואז הוי מטי בחכמה, גם בבינה הוי מטי מחמת חסד אשר שם כנ"ל, כי חפץ חסד הוא, ואז הוי ג"כ מטי בחסד כי אז חסד יורד למקומו. ואז הוי לא מטי בגבורה, כי הגבורה עולה עם החסד. ואז הוי מטי בת"ת ויורד אור בת"ת, ואז הוי לא מטי בנצח, כי אור הנצח עולה עם הת"ת, ואז הוי מטי בהוד, כי אז הופך כלי הנצח פניו, ונותן הג' אורות להוד, ואז ההוד הופך פניו אל היסוד ומאיר בו.

מג) לא מטי בכתר ואז הוי מטי בחכמה: כי נזדככו הזכר ונקבה דאור הכתר לבחי"ב, ואז נתבטל האחורים שלהם, והשפיעו אור הבינה לכלי של החכמה, והוי מטי בחכמה, וחזר הפנים דחכמה למקומו כבתחלה, כנ"ל.

גם בבינה הוי מטי מחמת החסד אשר שם. כלומר, שהחכמה הפכה פניה למטה ונתנה את זכר ונקבה של בינה לכלי דבינה, והוי מטי גם בבינה, ומבאר הטעם, "מחמת החסד אשר שם" כדי שיוכל לתקן את החסד ולהוריד אותו אל הכלי שלו כנ"ל, דף שכ"ט ד"ה ואז. ע"ש.

מטי בחסד כי אז החסד יורד למקומו. היינו ע"י הזדככות הבחי"ב אשר בבינה לבחי"א, שהוא בחינת אור של ה' החסדים השייכים להו"ק, כנ"ל. ואז יורד אור החסד להכלי שלו. והוי מטי בחסד, וחזר הפנים שלו למקומו. 

לא מטי בגבורה כי הגבורה עולה עם החסד. כי כל אור הגבורה הוא בחינת האחורים והו"ק של אור החסד, כנ"ל, וכיון שחזר הפנים של החסד למקומו, הרי נתבטל האחורים שהיה בגבורה, וחזר ונכלל בהפנים דאור החסד. ואז נמצא הכלי דגבורה חוזר ומהפך פניו למטה ונותן אור הת"ת בהארת ג"ר להת"ת, כנ"ל, דף ש"ל ד"ה וזה אמרו. והוי מטי בת"ת. 

לא מטי בנצח כי אור הנצח עולה עם הת"ת. הוא ג"כ מטעם הנ"ל להיות אור הנצח רק בחינת אחורים וו"ק של אור הת"ת, ע"כ כשחזר הפנים של הת"ת למקומו, נמצא מושך אליו את הו"ק שלו. ע"ד החסד שמשך את אור הגבורה וכדרך החכמה שמשך אליה הזו"ן דבינה. 

מטי בהוד, כי אז הופך כלי הנצח פניו. כי אחר שהאור דנצח עלה להפנים של הכלי דת"ת, הרי מהפך בזה את הפנים של הכלי שלו לאחוריו, כי השפעת ג"ר שהיה מקודם לכן מעוכב בו בבחינת אחור, נתהפך ונעשה עתה למקום ההשפעה, כמו הפנים דכלי של החסד השולטת עתה עליו. ואז נותן שארית שלו בהשפעת ג"ר לההוד. 

ועתה מצאנו הדרך להבין את הספירת ההוד של הז"א ממקורו. ותדע, שספירה זו הוא הקוטב, שכל התיקונים תלוים ומתגלגלים עליה. והנה הכלי שלה היא בחינה חמישית האחרונה של ה' הבחי' כח"ב ז"א ומלכות, דהיינו כלי מלכות המקורית. כי הד' החסדים הקודמים, הם כנגד כח"ב ז"א. ונמצא חסד חמישי דהיינו ההוד שהוא כנגד המלכות. וכבר ידעת שכל אותם הכלים דהתפ"ב, הם הכלים של התפ"א, שנתרוקנו מן אורותיהם, כנ"ל, ונמצא שהכלי דהוד הוא הבחי"ד דהתפ"א שנתרוקנה מאורה ולא השאירה אחריה שום רשימו. כנ"ל, בחלק ד' בדברי הרב (פ"ב אות ו') אמנם האור של ההוד, אינו אור המלכות, אלא אור הז"א, דהיינו מה שהגיע אליה משארית הנצח, בעת שהוא מחובר באור דהארת ג"ר של הת"ת. ולא עוד אלא שהוא אור היותר חשוב מבין הספירות של נהי"מ, שמצד האורות הוא בחינת הג"ר של ז"א ולא ז"א עצמו כנ"ל. והרי הוא חשוב יותר מנצח, כי נצח הוא מבחינת אחורים וו"ק של אור הת"ת, אבל ההוד, הוא מבחינת הפנים של הת"ת, כנ"ל. שיש לו הארת ג"ר מהת"ת. ולפיכך ההוד נקרא בשם חסד החמישי, להיותו בחינת הארת ג"ר שישנם בנהי"מ, כמבואר. ואע"פ שמצד הכלי הוא בחי"ד, שהוא דין היותר גדול שבהע"ס, אבל העיקר הוא האור שבו כמובן. והנה האור שלו הוא ממותק עתה ביותר, דהיינו מהארת ג"ר שבת"ת. והבן היטב.

ההוד הופך פניו אל היסוד ומאיר בו. כבר ידעת שכל האור הזה הנמשך במול"מ מהבינה עד ההוד, הוא אור דחסדים, דהיינו בחינת הקומה, שיצאה על העביות דבחי"א, שנשאר אחר הזדככות הבינה, כנ"ל. וכל ענין ההפרש של מטי ולא מטי הוא בעיקר, מתוך השינויים של הארת ג"ר בחסדים או חסדים בלי הארת ג"ר. כנ"ל. אבל בגובה הקומה, לא היה שום הפרש ביניהם, כי כולם הם בגובה של בחי' א' כנ"ל. וכאן ג"כ הפך ספי' ההוד פניו לאחור, אע"פ שעדיין לא עשה הזדככות גמור דבחי"א, אלא שביטל בחינת הארת ג"ר שבו, שהוא הפנים ועשה האחור לבחינת פנים, אלא שצריכים לדעת כאן, מ"ש הרב להלן, כי הזו"ן שבכלי דבינה, נזדווגו והולידו ה' אחת, שהו' שבתוך הה' ניתנה להכלי דיסוד, והד' שעל הו' ניתנה להכלי דמלכות.

פירוש הדברים, כי בעת שהבינה הפכה פניה בפעם הראשונה ונזדככה מן העביות דבחי"ב שלה לבחי"א שהשוה הפנים שלה אל הפנים דכלי דחסד, ואז נתנה אור החסד להכלי דחסד, כנ"ל, הנה אז, הורידה ג"כ בחינת אור אחד נולד ע"י זווג מזכר ונקבה שבה עצמה, ואור זה הוא בחינת נוק' וע"כ הוא מכונה ה', באופן שירדו אל הכלים דו"ק גם כן, בחינת זכר ונקבה, כמו שירדו להג"ר דהתפ"ב. אשר הזכר הוא אור הדעת הנ"ל, והנקבה היא אותו האור הנולד ע"י זווג הזו"ן דבינה, כנ"ל, המכונה ה' כנ"ל. וכל אלו האורות הבאים ונולדים ע"י זווג מכנה אותם הרב בשם הארות כנ"ל אות ל"ה שאומר שם שהחכמה הפכה פניה ומאירה לבינה. וכן כאן שאומר שההוד הופך פניו אל היסוד ומאיר בו, וכן לקמן שאומר, שכן היה הענין בכל הו"ק שהופכים פניהם ומאירים למטה.

הנה כל אלו המה המשכות האורות שבאים ע"י זווג וע"כ מכנה אותם בשם הארות. 

וזה אמרו "שההוד הופך פניו אל היסוד ומאיר בו" דהיינו, שלא היה עוד הזדככות גמור, רק המספיק להאיר את הה' של הבינה אל היסוד. ואח"כ שנעשה הזדככות גמור אז ירד האור השייך להיסוד אל היסוד כמ"ש לפנינו.

אמנם ה' זו שנולדה מזו"ן דבינה הוא התחלה של שיתוף מדת הרחמים בדין, וע"כ, כדאי להרחיב הבנתה. וכבר דיברנו מהחידוש הזה שנעשה בהתפ"ב אשר אור הז"א נאצל ויצא על ידי החכמה, ולא על ידי הבינה כראוי להיות מצד הע"ס דאור ישר, וכמו שהיה בהתפ"א, והנה חידוש הזה הגיע כאן ע"י התחלפות האורות, כנ"ל, והנה מלבד זה יש עוד חידוש גדול, כי אור המלכות נאצל ע"י הבינה ולא ע"י הז"א כבע"ס דאו"י, וכמו שהיה בהתפ"א. וכמו שמהזדככות הזכר ונקבה של הכלי דחכמה נאצל אור הדעת וירד לכלי דבינה, שהוא אור הזעיר אנפין כנ"ל, כן ע"י הזדככות של הזכר ונקבה דכלי דבינה יצא אור המלכות דהיינו ה' הנ"ל שהיא שייכת להמלכות כי היא בחינת אור נקבה, כנ"ל.

סיכום: היינו במצב של מטי בכתר ומטי בנצח וכל מה שקורה בדרך. רוצים לעבור למטי בהוד. את המעבר עושים כמו שתמיד התהליך מתקדם, ע"י כך שיש לנו הזדככות מהכתר. אם היה מטי בכתר ד' ג' מתחילה משם ההזדככות. מזדכך ד' ג' נהיה מטי בחכמה. מטי בחכמה כל מי שהוא מטי בחכמה מקבל הארה. מי שמטי בכתר מתחיל להפוך פניו, אור מתבטל מההארה שלו. היה לנו מטי בנצח והיות שמטי בנצח הוא ו"ק, התקבל ממטי בכתר, אז עכשיו ברגע שיש מטי בחכמה אז הנצח מתכלל בת"ת, ואז הופך פניו למטה, נתן את בח' המדרגה, ג רשימות להוד והוד קיבל הארתו במטי בחכמה. יוצא שאחרי שהזדכך מטי בכתר, נהיה מטי בחכמה, מטי בבינה כי בינה מצטרפת כשיש מטי בחכמה לפרצוף אחד, והחסד שהיה בבינה נולד וגם הוא מקבל מטי בחסד. אז יש לנו לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה, מטי בחסד. גבורה שהוא ו"ק, כשיש ג"ר במדרגה מצטרף ומתבטל לג"ר אז לא מטי בגבורה. אז הופך פניו ונותן ג"ר לת"ת, כשיש מטי בחכמה אז מקבל ג"ר. אז זה גם מטי בת"ת ואז הנצח שהוא ו"ק מתבטל לג"ר, מתבטל בת"ת ואז הופך פניו למטה ונותן בח' ג"ר להוד. יוצא לא מטי בכתר מטי בחכמה ובינה, מטי בחסד לא מטי בגבורה, מטי בת"ת לא מטי בנצח. מטי בהוד. זה התהליך.

מטי בהוד", הוד זו בח' מיוחדת , יש ה' חסדים. ובהתלבשות אורות בכלים, כ"א מהאורות ניתן לבחינה של הכלי היותר גבוה ממנו, אז אור החכמה האיר בכתר, אור הבינה בחכמה, אור החסד בבינה. עכשיו שמתחילים להאיר החסדים, אז  במקום שיהיו מחסד עד יסוד, אז הם זזים מדרגה אחת , ואז יוצא שאור היסוד יאיר בכלי דחסד, ובעצם האור האחרון של החסדים מאיר בכלי דהוד, וזה מייצר את סיום החסדים, סיום של ההארה של האמא שנותנת חסדים. שהארה מסתיימת זו נקרא אמא עד הוד התפשטותה, החסדים של אמא עד הוד, ולא מגיעים ליסוד, ובגלל זה היסוד יש לו עניין מיוחד, הוא לא מקבל חסדים. מצד אחד שייך לפרצוף ע"ב, יש לו חכמה ואין לו חסדים וכך מתחילה להיות מצוקה, כי חכמה לא יכולה להאיר בלי חסדים. 

הזדכך מטי בכתר נהיה מטי בהוד, ועוד – הוד הוא בח' מיוחדת שהוא החסד האחרון שניתן.

יש עוד נקודה ללמוד – שנהיה מטי ביסוד. עכשיו נהיה פה איזשהו אתגר להבין מה מעבירים ליסוד. נגמרו החסדים. כדי להבין זה חוזר לאחור, שלא סיפר קודם וחבל, אבל עכשיו מספר.

מספר לנו מי זה הזו"ן הזכר ונקבה של הז"א, ולמדנו זה בכתר ד' ג', של חכמה ג' ב', של בינה ב' ב', מי זה הזכר ונקבה של כל הז"א. אומר, הזכר והנקבה נקראים א' ה'. א זה זכר מהזדככות של הב'. הב' הזו היא ששימשה את הנקבה של בינה היא ב' התלבשות שנשארה מהכלי הריקני של בינה של גלגלתא, היא שימשה בב' הזו. היא עוברת ונותנת שארית שלה לא' שהוא הופך להיות הזכר בכלי ז"א. 

הנקבה של הז"א, זה מעניין מהיכן נובעת. כשהיה ב' ב' בבינה נעשה זיווג ב' ב' ונולדה נקבה. כמו שהב' דעביות הוליד זכר א', כך ב' ב' הולידה נקבה הנקראת ה' והיא ששימשה כנקבה לכל הז"א. יש פה שאלה, איך מולידה ב' שמוליד. לא ממש מסביר ואומר שכך קורה, וזה לשיעור אחר, אבל ב' ב' מולידה את הה' והופכת להיות נקבה. היא חשובה לנו עכשיו דווקא, כי כשרוצים לעבור מהוד ליסוד נגמרו החסדים. אין יותר חסדים. צריך להעביר את הה' הזו. הא' נגמר ואין יותר חסדים והם מונמכים, לא כמו חסדים בגלגלתא, לא כמו דאו"י, אלא מוחלשים, כמו א' דהתלבשות. יוצא שעכשיו נקבה זו צריכה לעבור ליסוד. אבל אומר שלא עוברת ליסוד אלא מתפרקת לו' וד' כי בנויה מו' מתוכה וד'. הד' תתן את המלכות והו' שבתוכה ניתנת ליסוד. ככה מתחלקת הד' והו'. המשמעות של זה נלמד בשיעור הבא. עוד לא סיימנו לדבר על היסוד. 

שיעור 24 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד של"ג-של"ד – כ"ו כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1.בשיעור זה אנו לומדים שני נושאים
א- מטי בהוד
ב- מטי ביסוד
2. המצב שבו היינו היה מטי בכתר ומטי בנצח, שכאמור כתר הוא בחי' ו"ק וגם נצח היא בי' ו"ק.
3. התהליך מתחיל מהזדככות הד'ג' שבכתר לג'ב' ובעקבות כך נהיה מטי בחכמה.
4. בינה מצטרפת לחכמה והא' שבתוכה שהוא החסד מקבל חכמה. יוצא שיש לנו לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה ומטי בחסד.
5. היות והחסד מקבל ג"ר, אז הגבורה שהיא ו"ק מתבטלת בחסד ולכן לא מטי בגבורה.
6. היות ואנחנו במטי בחכמה, אז הת"ת שהיא ג"ר מקבלת את ההארה ולכן מטי בת"ת
7. הנצח שהוא ו"ק מתבטל בת"ת שהוא ג"ר, הופך פניו להוד ונותן לו ג' רשימות ועתה מטי בהוד.
8. סיכום עד כאן לא מטי בכתר, מטי בחכמה ובינה, מטי בחסד, לא מטי בגבורה, מטי בת"ת, לא מטי בנצח – מטי בהוד.
9. הזכר והנקבה של כל הכלים דז"א נקראים א' ה'. את ה-א' קיבלה מהזדככות ה-ב' דעביות של בינה. ואת ה-ה' היא קיבלה מזיווג של ב'ב' דבינה. כאשר הא' הוא הזכר וה-ה' היא הנקבה.
10. היות והיסוד כבר לא מקבל חסדים, אז את הא' הוא לא מקבל וגם את הה', מקבל רק את הו' ממנו (מהה') והד' ניתנת למלכות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב