הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קס"ה-קס"ו | שיעור 53

267

בס"ד

חלק ג שיעור 53 עמוד קסה

טור א בפנים

ונתבאר שם, אשר, התפשטות א"ס ב"ה לעשות כלים, נקרא השפעה להפרצוף. ונודע, כי למשל להארת יחידה צריך התפשטות אור א"ס לפגוש במסך דבחי"ד, דהיינו דבר היותר עב, שאז ע"י הכאת האור, עולה או"ח ומלביש עד הכתר, שהוא אור היחידה, כנ"ל, ואם אין בהמדרגה עביות דבחי"ד האמורה, אלא עביות דבחי"ג אז התפשטות אור א"ס ב"ה המכה בהמסך, מעלה או"ח בשיעור שאינו משיג ומלביש רק לקומת חיה, הרי שלהשפעת האור, צריך להיות בהמדרגה בחינה העבה ביותר.

אמנם קבלת האור שנמשך ע"ד הנ"ל, הוא בהיפך, כי אע"פ שאור היחידה מושפערק על ידי הדבר היותר עב, שהיא בחי"ד, עם כל זה, אין אור היחידה ההוא יכול להתלבש שם, זולת בדבר היותר זך שבהמדרגה, דהיינו רק בכלי דכתר, וכן אור החיה המושפע ע"י בחי"ג, אינו מתלבש שם, זולת בבחי"א, שהיא היותר זכה שבאותה המדרגה. וכן תמיד.

ולפי"ז נמצא מבואר, שמפאת הפרדתן של בחי"ג ובחי"ד מן הפרצוף, שנתרחקו ונעשו למקיפים, כנ"ל, הנה מסבה זו אין המשפיע יכול עוד להשפיע להפרצוף, לא אור היחידה ולא אור החיה, כי להשפיע אור היחידה הוא צריך לבחי"ד, ולהשפיע אור החיה הוא צריך לבחי"ג, שהמה כבר נפרדו מהפרצוף ואינן כנ"ל. הרי לעיניך בעליל, שמכאן ואילך, נעלמים אור היחידה ואור החיה מהפרצוף, מטעם שהבחי"ג ובחי"ד נפרדו ואינן.

גם מובן, אשר הלבוש שהוא כלי מקיף מבחי"ג, הוא או"מ מבחינת חיה, כי הוא האור שנתרחק ונעלם מפאת העלמתה מהפרצוף כנ"ל, וע"כ היא מאירה עתה מרחוק בבחינת מקיף. וכן מובן, אשר ההיכל נעשה לאו"מ של אור היחידה, כי זה הוא האור שנעלם עם הבחי"ד, בעת העלמתה מהפרצוף, שמוכרח להאיר מרחוק בבחינת מקיף.

ג' כלים דנר"ן נבחנים לחיצון, אמצעי, פנימי

ג) וא"כ נמצא, כי בחיצוניות לא יש רק ג' בחינות לבד, שהם ג' כלים חיצון אמצעי פנימי, כדי שיתלבשו בתוכם נפש רוח נשמה, שיש כנגדן כלים, אך היחידה וחיה אין כנגדן כלים שיתלבשו בתוכם, ונשארין בסוד אור מקיף.

האור הישר מתפשט ממעלה למטה, וכמעט שהוא נפרד ממקומו כדי לרדת 

לתחתונים וע"כ הוא בהויות מלאות והאותיות נפרדות לעצמן

*        ד) גם יש עוד חילוק אחר, שאור ישר, ב כמעט שהוא נפרד ממקומו כדי לרדת להשפיע לתחתונים, לכן הויות שלהם, פשוטות ומלאים, כולם הם הויות באותיות נפרדות זו מזו.

* עץ חיים שער ו' פ"ח.

האו"ח שמסתלק מן המלכות ועולה למעלה ה"ס אלקים ברבוע, 

שהאותיות עולות ומתחברות זו בזו עד שבאות לשורשן

ה) אמנם ג אור החוזר, הוא ריבוע כזה: א", אל", אלה", אלהי", אלהים". שתמיד האותיות הם מחוברים, להורות, שהם עולין, ומחוברים זו בזו עד שמתחברים עם שרשם ומאצילם, כי רצונם להסתלק מן התחתונים.

בכלים יש פנים ואחור. אבל באורות אין פנים ואחוא ר. לא התפשטות 

והסתלקות בלבד, ואו"י ואו"ח. מפני שכולם פנימיות

*      ו) והנה צריך להבין מאד אמיתיות הענין פנים ואחור: כי באורות, יקראו התפשטות והסתלקות, ונקרא יושר וחוזר. ובכלים, נקרא פנים ואחור. דהיינו, שבאור לא שייך פנים ואחור, שהכל פנימיות.

* עץ חיים שער ו' פרק ח'.

אור פנימי

ב) משום, שהאור ישר דרכו להתפשט תמיד גם בבחי"ד, לולא המסך אשר שם, המעכב עליו. וזה אמרו "כמעט שהוא נפרד". כי כל המקובל בבחי"ד נבחן שנפרד מהמאציל מפאת שינוי צורה שיש בבחינה ד'.

ג) ריבוע, פירושו שאותיות השם, דהיינו ה' בחינות שבמסך שבכלי מלכות, באות ומתחברות ונעלמות זו בזו, שהאותיות רומזות על ה' בחינות הזדככות המסך, שמתחילה נגלה קומת כתר, שה"ס א' של אלקים. וכשנזדכך מבחינה ד' לבחינה ג', מתגלה רק קומת חכמה, שהיא סוד ל', ונעלם הכתר ומתלבש בתוך קומת החכמה. ונעשים א"ל. וכשנזדכך לבחינה ב', מתגלה רק קומת בינה, שה"ס ה', ונמצא שגם הל', שהיא חכמה מתלבשת בתוך הבינה ונעשים אל"ה. וכשנזדכך לבחי"א, שמתגלה רק קומת ז"א, שה"ס י', נמצאים הכתר וחכמה ובינה, מתלבשים בז"א, ונעשים אלה"י. וכשנזדכך לשורשו לגמרי, שה"ס ם' נמצאים הכתר וחכמה ובינה וז"א, נעלמים ומתחברים בם' הזאת ונעשים אלהי"ם.

סיכום: הרחבנו קצת אץ הידיעה את הפירוט בהתלבשות אורות בכלים. ראינו שבהתלבשות זו יש לנו את היחס בין הכלי המושך לאור המתקבל, אבל היחס הזה אינו שווה מכיוון שהאור תמיד מתקבל בכלי הזך. הכלי המושך הוא בעב. חיבר לנו זה גם לקדושה, ואמר שצריך מסך עבה, דהינו מסךך דבח' ד' כדי שנוכל למשוך את האור. אם המסך הוא לא של בח' ד' אז לא יכול למשוך את האור. מכיוון שאדם ללא מסכים לא יכול לעבד את המציאות. לכן הדרך שלנו לפגוש את המציאות היא בכך שאין לנו מסך שדרכו אני מעבד את המציאות אותה אני פוגש, אם לא – לא כדאי לפגוש את המציאות הזו. 

לענייננו, בגלל שבצמצום ב', כמו שלמדנו בשיעור קודם, המלכות עלתה לבינה אז הוציאה אותה מלכות שנקראת סיום הוציאה את ז"א ומלכות מהמדרגה, שנקראים לבוש והיכל. ע"פי הסבר היפוך כלים ואורות למדנו שהלבוש וההיכל הם אלה שיצאו מהמדרגה, ואורות חיה ויחידה הם אלה שיצאו מצד האורות אל מחוץ למדרגה, ולא אורות של נפש דרוח. בזה הרחבנו ולמדנו – התלבשות אורות וכלים, וכעת ברור שאפשר לקבל את אורות חיה ויחידה, הנמצאים בצמצום ב' כמקיפים – שנמצא שם ותמיד מגרה אותנו ולכן אף פעם לא נהיה מאושרים באופן סופי, עד שיבנה ביהמ"ק ז"א כשגם הבית דהינו ההיכל יהיה היכל של קדושה. כרגע אינו היכל של קדושה, וגם הלבושים אינם הלבושים של כהן גדול כמו לבושים של קדושה, ולכן צריכים להמשיך לעבוד ולקוות ולהתגעגע למקום שגם הלבוש וההיכל נכנסים למדרגה. זה יהיה כשיבולע המוות לנצח. תרד הפרסה ונוכל לקבל כלים הללו שיקבלו אורות חיה ויחידה שיוכלו להיכנס למדרגה. כרגע נמצאים בקליפות ולכן אוה"ע שולטים על המקומות הללו. זה למדנו בעניין התלבשות אורות וכלים.

עוד הרחבנו, שהאור מתפשט מלמעלה למטה והוא אומר אם היה בא לבח' ד' היה כמעט נפרד מהאור כי בא מלמעלה למטה, מהכלל לפרטים. כשבא לפרטים אז יש איתו בעיה גדולה, כי אם יבוא לפרטים עלול לשכוח הכלל מאין הגיע. בזה רואים את הדרך בין ב"א שאדם צריך לזכור הכלל ממנו מקבל, כמו כיבוד הורים למשל. יש עניין כבוד הדבר שממנו קיבלתי, לא לבגוד, לא לזרוק אבן לבאר ממנה שותים. בזה האדם צריך לראות שהאור שבא ממעלה למטה בא בשם הוי"ה ומה שבא מלמטה למעלה בא מצד דין שם אלוקים. השילוב של הוי"ה ואלוקים זה הכח של מה שנקרא מעבר היבוק, כמו שיעקב השתלט על שרו של עשיו ויכול היה לקבל את ההארה, אבל לאט לאט.

עוד אמרנו שבכלים יש ריבוע, שלא נאריך כאן. בכלים יש פנים ואחור, ובאורות התפשטות והסתלקות. באורות הכל הוא פנימיות כי הוא בא יש מיש מעצמותו. בכלים, שם עיקר האתגר, יש פנים ואחור. פנים זה חשוב, אחור פחות חשוב, ושם האתגר שלנו. 

שיעור 53 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ט"ו עמ' קס"ה-ו – ח אלול תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. מפאת צמצום ב' בהחסר הכלים של ת"ת ומלכות נחסרים בפנימיות המדרגה האורות של חיה ויחידה
2. אור החיה הוא מקיף מבחינת הלבוש ואור היחידה הוא המקיף מבחינת ההיכל
3. אור מקיף אומר שהוא יתקבל לעתיד לבוא אבל בזמן שהוא מקיף הוא מחוץ למדרגה. אורות אלו יתקבלו בגמר תיקון לאחר שיבולע המוות לנצח.
4. כל האורות המתפשטים ממעלה למטה מתפשטים בשם הויה והכלים הבאים ממטה למעלה באים בשם אלקים.
5. כל מה שבא מלמעלה העצם שלו הוא רחמים והתנועה שלו היא לקראת דין וכל מה שבא ממטה למעלה העצם שלו הוא דין אבל הוא בא לקראת רחמים. כם ההתפשטות של האור ממעלה למטה והאו"ח שבא בשם אלקים הוא ממטה למעלה וכל זה בקדושה.
6. המושגים שנשתמש בהם באורות יהיו התפשטות והסתלקות, המושגים מצד הכלים יהיו פנים ואחור או הזדככות והתעבות או חשוב ולא חשוב. מכאן אנו למדים שעיקר האתגר שלנו הוא מצד הכלים

אין תגובות

להגיב