הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 10 עמודים ש"ח-ש"ט – סיכום

220

חלק ה שיעור 10 עמוד שח'

כא) והענין הוא, כי תחלת מטי האור תוך הכלי, של הכתר, ואח"כ מסתלק ממנו. ואח"כ מטי האור, בכלי של חכמה וחזר אח"כ להסתלק. וכן עשה בכל יוד כלים. וזה נקרא מטי ולא מטי, הנזכר בזוהר תמיד. ולעולם יש בטבע האור ההוא לבא ולהאיר ואח"כ מסתלק, כמו שיש בטבע שלהבת נר שהוא מתנועעת. וכן, נשאר תמיד האור ההוא להיות מול"מ בכלים האלו הנקרא עקודים. כי לסבת היותן בכלי א', אין כח בכלי הזה, לסבול האור אם לא בהיותו מטי ולא מטי. והרי ביארנו בזה ד' בחינות שהם התפשטות הראשון והסתלקותו, והתפשטות הב' והסתלקותו. וגם ביארנו שזה התפשטות והסתלקות הב' נקרא מטי ולא מטי. ולכן נקרא הכלי ההוא עקודים, לפי שהוא כלי א' והוא מקשר ועוקד יוד אורות בתוכו.

כא) לסבת היותן בכלי אחד אין כח בכלי הזה לסבול האור: כי ער העולם הנקודים, לא יש בכל הע"ס יותר מן כלי אחד, ואע"פ, שאנו מכנים כאן בשם כלים בשאר הספירות אין זה אלא, בדרך שאלה, כדי לשכך האזן. כמ"ש הרב לעיל ח"ד פ"א עש"ה. 

והיא הסבה של הזדככות והסתלקות האורות דהתפ"א דעקודים וכן המטי ולא מטי דהתפ"ב דעקודים, כמ"ש הרב לעיל ח"ד פ"א אות ג', שבהיות יוד אורות פנימים ויוד אורות מקיפים מקושרים ומחוברים בכלי א', וכו' הם מכים זה בזה, ומבטשים זה בזה, וכו' ע"ש. שבסבה זו נזדכך העביות שבהמסך ונסתלקו האורות. ועד"ז כל אלו יוד יציאות ויוד הכנסות שהיו כאן בהתפ"ב, הם ג"כ מאותה הסבה, שהאו"מ ואו"פ המקושרים יחד בשורשם בהמלכות של ראש מכים זה בזה בצאתם משם להגוף, משום שהמסך מונע את האו"מ להתפשט למקומו בהגוף, דהיינו מטבור ולמטה, וע"כ הוא מזכך להמסך, ואין המסך יכול לסבול ולהגביל את האו"פ בתוך הכלים, והאורות מסתלקים וחוזרים כמ"ש לפנינו. ועיין באו"פ ח"ד פרק א' סעיף ז'.

כב) ובזה ג"כ נתבאר איך הכלי נקרא כלי א' לבדו, והאורות נקראו יוד, לפי שכשנסתלק האור, הכל נקרא כלי א' לבד ולא יוד כלים, משא"כ באורות שבתוכם, שכאשר יחזרו להתפשט התפשטות האמיתי, שהוא התפשטות הב' הנה אינו מתפשט בפעם א' תוך הכלי כמו שנסתלק, אלא נכנס ויוצא יוד יציאות ויוד הכנסות: נכנס ויוצא יוד פעמים, א' בכתר וא' בחכמה וכן בכולם. ולסבה זו נקראו יוד אורות. אבל הכלי בבת אחת נעשה, ע"י הסתלקות א' שנסתלק בפעם אחת, ולכן יקרא כלי א'.

כב) יוד אורות, אבל הכלי, בבת אחת נעשה: כי בערך הכלי נחשבים כל אלו הסתלקיות להסתלקות אחת. מפני שעוד אין כאן אלא, כלי אחד שהוא כלי מלכות בלבד, ואין שום בחי' הכר של כלי בט' ספירות ראשונות, וכל אלו היציאות והכנסות שנעשה בה, נבחן כמו כלי אחד ארוך אשר החלקים שלו אינם שוים, כדברי הרב לעיל אות י"ט ותדע שכל אלו הם הכנות לתיקון עשר כלים בע"ס. והדברים הולכים בהדרגה, שבהתפ"א דא"ק, עדיין לא נעשה הכר ע"י ההסתלקות אפילו בהבחן האורות ולא ניכר שהם יוד אורות, ובהתפ"ב נעשה הכר בהע"ס שהם יוד אורות, ובהתפשטות הע"ס בעולם נקודים נעשה הכר עשרה כלים בהג"ר, ולא בהז' ספירות התחתונות, ובעולם האצילות נגמר הדבר, ונעשו עשרה כלים גמורים, בכל הע"ס. כמ"ש במקומו.

כג) והנה ד' בחינות אלו הם מציאות ד' אותיות הוי"ה, כי י"ו הם ב' בחינות התפשטות, וה' ה' הם ב' בחינות הסתלקות. וכבר ידעת כי שם הוי"ה אינו מתחיל אלא מחכמה ולמטה. והטעם לפי שד' בחינות אלו לא שייכים אלא מחכמה ולמטה, אבל בכתר לא יש בו רק ב' בחינות בלבד, וכנגדן נקרא י"ה יהו"ה. וז"ס, כי ביה הויה צור עולמים, לפי שבהם התחיל לצייר ולברא את העולם מתחלה, שה"ס עקודים, אשר הם סוד י"ה הויה, כי י"ה בכתר, הויה בשאר פרצופים כולם.

כג) י' ו' הם ב' בחינות התפשטות, ה' ה' הם ב' בחינות הסתלקות: כי התפשטות הא' הוא סוד יוד, והתפשטות הב' ה"ס ו'. והסתלקות הא' ה"ס ה' ראשונה, והסתלקות הב' ה"ס ה' אחרונה. כמ"ש לפנינו. 

הויה אינו מתחיל אלא מחכמה ולמטה. כנודע, שהיוד ה"ס חכמה. ו' ה"ס ז"א. וה' ראשונה, ה"ס בינה. וה' אחרונה ה"ס מלכות. אבל הכתר, אינו מרומז בד' האותיות, זולת בקוצו של יוד. והוא מטעם שמבאר כאן הרב לקמן.

כד) והטעם, כי הנה למטה בט"ס יש בהם ד' חסרונות האור, אשר זה עצמו יגרום כינוי השם באור העליון, לשיוכל לקרות בשם הויה, לד' חסרונות אלו. ואלו הם, הא' הוא התפשטות האור פעם א', כי אז התחיל האור להתפשט בכתר, ראשון מכולם, ואז כל הט' שלמטה ממנו היו חסרים מאותו אור, באופן זה כי בעת שנתהווה האור במציאות הכתר עדיין כל השאר היו חסרים, והרי זה חסרון א' בהתפשטות הא' בט' כלים, ואין חסרון זה נוהג בכתר.

כד) ד' חסרונות האור, אשר זה עצמו יגרום כינוי השם באור העליון, לשיוכל לקרות בשם הויה: פירוש, כי סוד האותיות הם כלים שנאצלו ונעשו ע"י הניצוצין שנפלו מהאו"ח של ד' הקומות שיצאו בעת הסתלקות האור של התפשטות הא', ובאו לתוך הכלים הריקנים אחר הסתלקות האור מהם. כמו שנתבאר, בדברי הרב לעיל ח"ד פ"ג אות י"ב (ועיין באו"פ שם סעיף ק) וכל "שם" פירושו השגה כי מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. ונודע שאין השגה באור בלי כלי, גם נתבאר בדברי הרב לעיל (חלק ד' פרק א' אות ט') "כי סבת, התפשטות האור והסתלקותו אחר כך, גרם להעשות מציאות כלי". הרי, שהחסרונות של האור גורם מציאות התהוות הכלים והשמות הקדושים. וזה אמרו "בט"ס יש בהם ד' חסרונות האור, אשר זה עצמו יגרום כינוי השם באור העליון שיוכל לקרות בשם הויה". דהיינו שיהיה אפשרות להשיגו בשם הזה. והבן זה. 

התפשטות האור פעם א' וכו' והרי זה חסרון א' בהתפשטות הא' בט' כלים. כלומר, בשעה שהתחיל האור להתפשט בכתר, היה התפשטות בבחינת אור ישר רחמים, ואז, כל הט' שלמטה ממנו, היו חסרים מאותו אור השלם, ואע"פ, שיצאו אח"כ בשעת הסתלקות, בד' מדרגות שעשה המסך בדרך זיכוכו כנודע, אמנם הם נבחנים לאו"ח ודין וע"כ, נקראים בשם נקודות, וע"כ יש כאן חסרון, בט' תחתונות דהתפ"א. אבל אין כאן שום חסרון בכתר, ולכן אין הכתר מרומז בהאותיות דשם הויה להיותם בסוד חסרון האור כנ"ל. אלא התפשטות הט"ס שלמטה מכתר, שהם ד' הקומות חו"ב זו"ן, שיצאו, בסוד או"ח ודין, ה"ס הי' דהויה. והסתלקות דכל התפ"א זה בכללו, ה"ס  ה' דהויה. והם הנק' י"ה דכתר. כי כל התפ"א נקרא כתר.

 

סיכום: למדנו בשיעור הקודם שמטי ולא מטי הם נקראים התפ' והסתלקות האורות לכלים הריקנים של גלגלתא. עוד למדנו שהכלים האלה מסתדרים כך שהרשימות שלהן עומדות תמיד כלפי מעלה ואחוריהן כלפי מטה כך שהם עומדים אחור בפנים. קראנו לזה פנים באחור מצד התחתון לעליון. אפשר לקרוא לזה גם אחור בפנים. למשל היסוד הוא באחוריים למלכות והמלכות היא בפנים אליו. וההוד הוא באחורים ליסוד, והיסוד הוא בפנים למלכות. (ציור) אפשר לראות שאם המלכות אז צד הפנים שלה הוא כלפי אחורים של יסוד, והיסוד עם האחור למלכות. ההוד באחוריו ליסוד ובפנים למעלה. למה כולם בפנים למעלה, כי כולם פונים אל אור הכתר שנמצא למעלה ורוצים לשאוף אליו. 

חוץ מהכתר, שהוא עדיין באחוריו למעלה ופניו למטה. זה נראה בהמשך.

כך מסתדרות הרשימות. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. עוד לא השתמשנו בזה. בהמשך נשתמש. זו ידיעה חשובה.

בשיעור זה ממשיך ומספר באופן כללי, מה נקרא מטי ולא מטי. אומר, דע שמטי ולא מטי זה אומר שמתפשט האור ומסתלק האור, וזה עובד כך שנשארו כלים ריקנים מגלגלתא ובכלים ריקנים אלה שנשארו, אז כשבא פרצוף ע"ב אז מתפשט לכלי, אז אור החכמה מתפשט בכלי ראשון של כתר. אח"כ יש ביטוש והאור הזה מסתלק, ואחר הסתלקותו יוצא מהמדרגה ומתפשט אור חדש, שהוא אור חכמה. זה נקרא מטי בחכמה, וזה נקרא לא מטי בכתר, כי הסתלק. זה נקרא מטי בכתר. 

מה זה מטי בכתר? מתפשט בכתר. ומה זה לא מטי בכתר – שהכתר הסתלק. מטי בחכמה זה שאור חכמה מתפשט. אח"כ יהיה לא מטי בחכמה. כשלא מתפשט בחכמה. ויכול להיות שיהיה אור חדש, מטי בבינה. אז איך האורות האלה מתפשטים, מספר לנו שבכלים שנוצרו ישנן 10 כניסות ו-10 יציאות, וזה נקרא מטי ולא מטי. אז הבנו שכשיבוא פרצוף ע"ב ויתפשט בכלים ריקנים דגלגלתא שנשארו, זה נקרא מטי ולא מטי. זה גורם לכך שמתהווים כלים בעקודים.

עכשיו נותן לנו הרב אזהרה, או ידיעה כללית ואומר – תראו, מה שמדברים כאן זה על השורשים. מדברים על מה שקרה בעולם א"ק, הנקרא עקודים, כי הכל עקוד, קשור, בכלי אחד, בשונה מהנקודים ומעולם אצילות שיש 10 כלים. אם יודע זה, אז איך מספר כאן, על כל תהליך מטי ולא מטי, על 10 כלים ו10 אורות שמתפשטים. אומר שזה רק לצורך הבנה. באמת אין 10 כלים. יש רק כלי אחד. רק שבגלל שיש ע"ס כמו שורש לכלים שיקרו בעולם הנקודים, לכן מדברים בצורה זו כאן. באמת, זה כמו רק תכנית העבודה. נתן על זה משל, כמו אדם פתח מפעל, חברה, והוא בחברה עושה את כל התפקידים. והוא השליח ומנהל החשבונות, הקונה והמוכר, וזה שנותן את המשכורות וגם מקבל אותן. הוא הכל. אז הכל נמצא בכלי אחד אבל יכול לדבר על כל אחד מהתפקידים בכלי הזה, ומדבר עליהם כאילו הם תפקידים שונים, כדי להבין כל תפקיד בנפרד. אבל אם היו 10 אנשים שכל אחד היה לוקח תפקיד אחר, אפשר היה לדבר על זה כך. בעולם האמת באמת היו 10 אנשים, וכאן יש אדם אחד עם תפקידים רבים, ומדברים כאילו זה תפקידים שונים. כל כלי מקבל ישות ועל הישות הזו בכל כלי נלמד, כדי להבין מה זה להיות חכמה, בינה, חסד, גבורה, ומה היחסים ביניהם, וזה מעניין ללמוד השונות שבתוך האדם. נלמד הרבה על סוגי הרגשות שלנו. מטי ולא מטי מדבר על הרגשות המתהווים באדם עם הרשימות הפרטיות לכל רצון ורצון.

נקודה שניה שלמדנו, אומר לנו שי.ה בכתר, י.ה בגלגתא והויה י.ה.ו.ה בע"ב, וזה הסביר לנו בהרחבה ואמר שקורא לאות י.ה או ו.ה, כשיש חיסרון, כשיש רצון. היות ובגלגלתא היתה רק התפשטות והסתלקות אז קורא לגלגלתא י.ה. להתפשטות א' קורא י' ולהסתלקות – ה' ראשונה.

כשבא פרצוף ע"ב היתה שוב התפשטות. להתפשטות זו קורא ו' בשם הויה, ולהסתלקות של פרצוף ע"ב קורא ה' אחרונה. זה נקרא י.ה.ו.ה. 

למה לא קורא לגלגתא יה' ולע"ב וה', אומר מכיוון שע"ב הכיל חסרונות שהיו בגלגלתא, הנקראים יה' וגם את החסרונות שלו עצמו שנקראים וה'. זה נקראים יה בגלגלתא והויה בע"ב. משם ולמטה יש את כל החסרונות שנקראים הויה.

לא ממש צריכים ידיעה זו, אלא זו ידיעה כללית שכדאי לדעת. אם לא מבינים פרטים בתוכה זה לא נורא, יחד עם זאת – כתר לא מוזכר. ובאות כד' מסביר קצת יותר מפורט מה זה י.ה.ו.ה שהם החסרונות. אומר שמה שלא נשיג לא נדעהו בשם. השגה היא שיש רצון ומתקבל בו אור. אומר, לכן הדרך שלנו להסביר את זה שהתפשטות א' היא הכתר, כי האור והכלי התפשטו כאחד ועדיין אין חיסרון, והנקודות זה יהיה י' דשם הויה, וכלל הנקודות יהיו ה' ראשונה, והשאר התפשטות והסתלקות ב' יהיו ו.ה. 

קצת שונה ממה שלמדנו באות כג' וגם דרך זו נותן להסתכל מצד הגוף, כשהוא לא מערב את הראש. אפשר ללמוד את שני הפירושים.

אם כך, כל מה שלמדנו היום זה היה עוד קצת ידע על התהליך הכללי, של מטי ולא מטי עם הכלים הריקנים עליהם מדברים. בזה עסקנו בשיעור – התהליך עצמו עוד לא התחלנו, וכשנתחיל נצטרך להחזיק ראש בקודם ונמשך. בינתיים מקבלים רק ידיעות כלליות.

שיעור 10 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד ש"ח – ש"ט – י' כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בשיעור הקודם למדנו, שבהסתלקות האורות- כל הרשימות שנשארות בכלי, פנים למעלה לספירה שמעליהם ואחוריהם למטה לספירה שתחחתם. פרט הכתר שאותו נלמד בהמשך.
2. נשאלת שאלה כיצד מדבר על י' כלים והתפשטות האורות בהם אם כל המדובר הוא בעולם העקודים. שמובנו, שהכל עקוד – קשור בכלי אחד.
3. התשובה לכך היא שבאמת יש כלי אחד שבנוי מעשרה חלקים, ורק כדי לסבר את האוזן אנחנו מדברים על זה כ י' כלים נפרדים. וזאת רק כהכנה לקראת עולם אצילות ששם יש עשרה כלים.
4. גל' וע"ב נקראים י"ה בגל' ו-ו"ה בע"ב, עפ"י ההתפרטות הבאה:
התפשטות א' י' דשם הויה
הסתלקות א' – ה' ראשונה
התפשטות ב' – ו' דשם הויה
הסתלקות ב' – ה' תחתונה
5. באות כ"ד נותן לנו סדר נוסף להבנת שם הוי"ה. שכתר דהיינו קוצו של י', הוא התפ"א, ההתפשטות בנקודות הוא י' דשם הויה, כללות הנקודות ה' ראשונה, התפשטות ב' ו' דשם הוי"ה והסתלקות ב' ה' תתאה.
6. חשוב לזכור את הכלל שנאמר לנו באות כ"ד – "מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, היות ואין השגה באור בלי כלי"

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב