הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 16 עמוד שכ"ב – סיכום

240

חלק ה שיעור 16 עמוד ש"כ

מטי ולא מטי. המשך אות לה'

וענין הט' אורות אלו שקבלה חכמה מהכתר, כבר נתבאר לעיל, שהם שארית העביות, שנשאר מזכר דכתר אחר הזדככותו, שהיא בחי"ג, והיא בחינת רשימו דחכמה דהתפשטות הא', שהיה כלול בהזכר דכתר, (כנ"ל באו"פ דף רצ"ד ד"ה ותדע שעקרם, עש"ה).  וזהו אור אחד. גם קבלה את שארית העביות דהנקבה דכתר, שהיא בחי"ב וקומת בינה, שבה כלולים ב' הקומות, דז"א ודמלכות, שהם יחד ח' אורות, ועם הבחינה ג' דזכר, הם ט' אורות. 

החכמה הפכה פניה אחר שקבלה הט' אורות ומאירה לבינה. היינו הפיכת פנים של הזכר דחכמה בלבד, ולא דבחינה הנקבה דחכמה. כי הפיכת פנים, פירושו הזדככות העביות, והסתלקות האור משם, כי אז, הכלי הופך פניו למטה, כנ"ל בדברי הרב דף ש"ד אות ט"ו. וע"כ אחר שקבלה החכמה את הט' אורות שלה מהכתר, שהם זכר ונקבה דכלי דחכמה. כנ"ל בדיבור הסמוך, הנה אז נזדכך המסך דעביות דבחי"ג של הזכר לבחינת עביות של בחי"ב, ונמצא הכלי דזכר הופך פניו למטה ואחוריו למעלה, שפירושו כי מתבטל החשיבות דבחי' גדלות עביות שלו, (כנ"ל דף ש"ה באו"פ ד"ה ואז הכלי, עש"ה). ואז מושפע השארית הזה דזכר דחכמה אל הכלי דבינה. וזה אמרו החכמה הפכה פניה אחר שקבלה הט' אורות ומאירה לבינה, דהיינו בחינת הזכר של הכלי דבינה. כנ"ל. 

אמנם בבחינת הזכר דכלי דכתר לא ביאר הרב לעיל שום הזדככות, אלא שכייל אותו יחד עם הנקבה דכתר בהזדככות אחת. והוא מטעם, כי הזכר דכתר אין בו מבחינת העביות של המשכה כלום, אלא רק מבחינת התלבשות כנ"ל, ובבחינת התלבשות מיחסו עצמו לבד, אין ענין הזדככות נוהג בו, כי אין בו עביות כלל, אלא שהוא נכלל ומתחבר עם העביות של הנקבה, כנ"ל (באו"פ דף רצ"ח ד"ה אמנם יש כאן). ולפיכך גם ענין הזדככותו בא יחד עם הזדככות המסך של הנקבה, וע"כ כייל אותם הרב, בהזדככות אחת. 

אבל הזכר דכלי דחכמה שהוא בחינת הרשימו דאור החכמה הנשאר בהתפ"א, כבדיבור הסמוך, שיש בו גם בחינת עביות דהמשכה, וע"כ הכרח הוא שיזדכך בטרם שמזדככת הנקבה, כי מדת עביותו הוא גדולה יותר, שהרי הוא בחי"ג והנקבה הוא בחי"ב. כנ"ל. 

הארה לבדה אבל אינה נותנת לה עדיין את הז' אורות. כלומר, שנותן רק אור אחד של הזכר דכלי דבינה, כי שעתו הגיע עתה להזדכך, ונותן שארית שלו אל הבינה. אבל הנקבה עוד לא הגיע שעתה להזדכך, וע"כ אינה נותנת עדיין את הז' אורות המיוחסים לנקבה דבינה. כמו שנתבאר בדבור הסמוך.

סיכום: היום חזרנו על השיעור הקודם ואמרנו שמתחילים ללמוד מטי ולא מטי, שזה מתפשט ולא מתפשט או מסתלק. כשאמרנו מטי בכתר צריך לזכור את המבנה. נשארו לנו כלים ריקנים מגלגלתא, של טעמים – כלי של כתר, של נק' ראשונה נקרא חכמה, של שניה בינה, של השלישית ז"א עם 6 כלים חסד עד יסוד, וכלי אחרון של מלכות שהוא שורש. אלה הכלים שנשארו, דהיינו, נשארו רצונות מהמדרגה הקודמת – בא עם חוויה חדשה למלא את הרצונות לחוויה הקודמת. 

באים האורות וכל אור שיכול להפיק, דהיינו הרגש, הידיעה, החוויה שיכול להפיק בפרצוף ע"ב היא רק ד' ג' – קטנה במדרגה אחת, לכן בא פרצוף ע"ב (ציור) הפנימי או החיצון כי הזיווג נעשה בע"ב החיצון שהולך לבקש מע"ב הפנימי שעושה זיווג ונותן אורות לכלי הריקני שנשאר מגלגלתא. לא נחזור על זה כל פעם, רק נאמר שנעשה זיווג בפרצוף ע"ב על ד' ג' שזה עכשיו האור שלו שמתפשט בכלי של הכתר. זה נקרא מטי בכתר. 

אחרי שהיה מטי בכתר, כמו שלמדנו שיש מעבר מגלגלתא לע"ב, אח"כ יוצא ע"ב החיצון שגם בו יש ביטוש, וגם טבורו עולה למעלה ויוצא ס"ג וגם בו יש ביטוש, כמו שראינו שבגלגלתא יש ביטוש, אחרי שמתפשט האו"פ, יש ביטוש או"מ באו"פ, אותו דבר פה אחרי שהתפשט ד' ג' בכתר, לא בכלי דכתר הביטוש בפרצוף ע"ב. בגלל שבפרצוף ע"ב יש ביטוש אז לא יכול להאיר את ד' ג' יותר. אז כלי דכתר אומר שאם לא יכול להאיר לי ד' ג' אז לא חשוב לי, ובמצב הזה פניו היו למעלה של ד' ג', ואחוריו למטה של ג' ב' והלאה, אבל ד' ג' הוא החשוב ופניו היו למעלה. עכשיו כשהזדככה המדרגה אז הפך פניו ואז במצב כזה שהד' ג' אחוריו למעלה ופניו למטה. בגלל שהזדככה המדרגה. צריך להסביר פניו למעלה או למטה, כי צריך להיות איזשהו קשר בין הכלים כי הרשימות שנשארו בכלים עוברות ממדרגה למדרגה. ואז רשימות ד' ג' עוברות וצריכות לעבור לפרצוף הבא שצריך לקבל ד' ג', אומר שלא מקבל כי הזדכך ומעביר ג' ב', ז"א שמכתר עובר ד' ג' עובר ג' ב' לכלי דחכמה, ואז מטי בחכמה ג' ב' ואז מתפשט ג' דחכמה כי הפך פניו. בהתחלה היה במצב שד' ג' היה למעלה, ועכשיו התהפך והג' ב' פניו למטה, עכשיו נהיה כזה (ציור) אז מעביר ג' ב' לכלי דחכמה. כל זה עניין של הפיכת פנים. הופך פניו כשמשתווה לתחתון, מה שלא היה קורה אם לא היתה הזדככות. בהמשך נדבר מזה יותר. כל מה שצריך לדעת זה שד' ג' העביר ג' ב' לכלי דחכמה שעושה זיווג על ג' ב' ומקבל אור של ג' ב' בכלי דחכמה. זה נקרא מטי בחכמה, לא מטי בכתר. 

לאחר מכן אנחנו רוצים לראות מה קרה בבינה. אומר, עכשיו ממשיך להסתלק ג' ב' כי כמו בנקודות, שהאור ממשיך להסתלק והמדרגה ממשיכה להזדכך. אומר שקרה פה עניין מיוחד: כדי להבינו קודם צריך לדעת שזכר לא יכול להזדכך לבד כי אין בו הזדככות בטיבו, הוא אור, רק רשימה דהתלבשות ולא יכול להזדכך לבד. להזדכך הוא צריך לנקבה. אם יש נקבה שיכול לשמש איתה אז טוב, ואם לא אז מזדכך לבד. ד' דהתלבשות אין נקבה שהיא ד' דעביות, אז ד' דהתלבשות מזדכך עם ג' דעביות. אם היתה לו עביות בד' היה מזדכך אבל הנקבה שלו היא ג', אז רק כשג' שמזדכך אז מזדכך.

אומר שבג' ב' קרה עניין מיוחד. ג' דהתלבשות הזדכך לבד, לא ביחד אלא עם ב' דהתלבשות. יוצא שבבינה יש ב' ב' ולא ב' א' כמו שאפשר היה לחשוב. עדיין לא ברור מהיכן הב' ב' כי הבינה עוד לא הזדככה. ב' עדיין פניה כלפי מעלה, רוצה לקבל ב' אבל הג' דהתלבשות הזדכך אגב המדרגה הכללית. יש ג' במדרגה הכללית כי מדובר על פרצוף ע"ב. כמו שדיברנו בגלגלתא שכולה ד' כך כל פרצוף ע"ב שמתפשט בכלים ריקנים דגלגלתא כולו ג' דעביות ולכן הג' התלבשות מזדכך אגב הנקבה של הג' הזך. ז"א שהג' הסתלק? אומר שהג' הזה הוא העצם והכלי דכתר שלו, הטעמים לא מבטאים את העצם שלו. הנק' הראשונה שהיא ג' מבטאת את העצם שלו. בגלגלתא הטעמים מבטאים את העצם. לכן הוא מזדכך אגב הג' דהתלבשות הכללית והב' לא מעביר את הז' אורות למטה, כי הב' היה צריך להעביר א' שורש שזה 6 ועוד אחד. לא מעביר את הז'. נשאר לו ב' דהתלבשות וחסר לו משהו. לא מקבל עביות מלמעלה. עוד לא ידוע מאין מקבל עביות זו. יש לו ב' ב' שזה עניין מיוחד שיש לו הרבה השלכות, עליהן נדבר בהמשך. 

שיעור 16 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד שכ"ב – h"ז כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בהתפשטות הראשונה של ע"ב עשה זיווג על ד'ג' והתפשט לכלי הריקני דכתר מפרצוף גל'. תהליך זה נקרא מטי בכתר.
2. לאחר הביטוש שהזדכך ד'ג', הפך הד'ג' ללא חשוב לכלי דכתר היות ולא מקבל עליו הארה. ולכן הפנה אחוריו לד'ג' ופניו לג'ב'.
3. הפיכת פניו של הכתר לג'ב' אפשר לו לעמוד פנים בפנים עם כלי דחכמה וע"י כך העביר לו את הג'ב'.
4. פרצוף ע"ב שעשר זיווג על ג'ב' איפשר התפשטות אור לכלי דחכמה הריקני שנשאר מגל' וזה נקרא מטי בחכמה.
5. הזיווג על ג'ב' הזדכך אולם רק הג' דהתלבשות הזדככה ואילו הב' דעביות לא הזדככה.
6. הג' דהתלבשות הזדככה אגב העביות הכללית של המדרגה, שבפרצוף ע"ב היא ג'.
7. אנו רואים בתהליך זה שינוי. היות שהג' הזדככה ללא העביות שהיא שמשה איתה, היות וכך, רק ב' ניתנה לכלי הבינה ואילו ב' דעביות לא ניתנה לה, הב' דעביות לא הזדככה ולא ניתנה לה הא', יוצא שבכלי בבינה יש רק ב' דהלתבשות ובהמשך נלמד מהיכן היא קיבלה את הב' דעביות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב