הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 19 עמוד שכ"ד-שכ"ה

95

חלק ה שיעור 19 עמוד שכד'

מ) מטי האור בכתר ואז אור חכמה ובינה שניהם עולים שם: כי החכמה חזרה ונזדככה מעביות דבחי"ב שבהמסך שבה, ואז, נסתלקו האורות משם ועלו להכתר כנ"ל, וזה גרם להתעוררות של העביות בהנוקבא דכתר, מכח הרשימו דזכר דחכמה שעלה בתוכה, שהוא בחי"ג וע"כ חזרה וקבלה את עביות דבחי"ג שלה, ושוב נתפשט אליה קומת החכמה, ומטי אור החכמה בכלי דכתר. ודע שהרב מכנה את הזדככות העביות, בשם חשק לעלות להעליון. כי הזדככות ועליה היינו הך.

ב' מרחקים בינה וחכמה שאין בהם אור. כדי לבאר ענין ב' מרחקים הללו, שנתהוו מחמת עליתם של החו"ב לכתר, וכן שיהיה אפשר להמשיך ביאור דברי הרב, אני מוכרח להאריך כאן, כדי לבאר היטב בהבנה מקוריית, את תכונת אלו עשרה הכלים שנשארו מהתפשטות הא' דא"ק, אחר הסתלקות אורותיהם מתוכם, ובאו ונקבעו כאן בהפרצוף דהתפ"ב דא"ק. והעיקר צריכים להבין היטב את ענין הפנים ואחור של אותם הכלים, כי עד כאן ביארנו רק מבחינת העביות בהמסך המזדווג עם אור העליון, שהעביות היותר גדול שבהמדרגה הוא הפנים שלו, ומדת עביות הפחותה שבו, הוא באחור של המדרגה. ועתה נבאר את פנים ואחור, שבתכונת הכלים לפי עצמם, כלומר, לפי מה שנתרשמו על ידי התפשטות והסתלקות דהתפ"א. כי עיקר גילוי כחות שבדרכי האורות באים ברובם ע"י תכונת הכלים עצמם, כי ע"כ הכלים מכונים בשם צנורות, כי דומים, לטבע המים שמקבלים צורתם ע"י הצנורות שנמשכים על ידיהם, אם בשפע אם בצמצום אם למזרח אם למערב וכו' וכן נפעלים האורות בתכונות הכלים שמלובשים בהם. ולפיכך אנו צריכים להבין אותם על בורים. 

והנך מוצא שאור הכתר שהוא בהתפשטות א' לא ירד בחזרה להתפ"ב, אלא נשאר עומד בראש תחת המלכות של ראש, ובשעה, שהזו"ן דכלי דכתר של התפ"ב צריכים לעלות לקבל שפעם, הוא פונה פניו אליהם, דהיינו שמשפיע להם, כל צרכם, אלא רק בעודם עמו בהמלכות של ראש, אמנם אחר שנתמלאו בשפעם ויורדים לגוף, תיכף פונה אחוריו להם, שפירושו הוא, שמונע מהם את השפע שצריכים. 

ויש להבין הדבר, אם הוא חוזר ומונע מהם השפע, א"כ מה הועילו בהעליה לראש. אמנם הענין הוא, כי באמת הם קבלו כל צרכם בעת העליה, דהיינו לפי המסכים שבהם, שהם בחי' ד' דזכר ובחי"ג דנקבה, שקומת הזווג הזה הוא בקירוב לקומת כתר, והם ירדו לכתר דגוף עם כל השפע הגדול הזה. אלא, א"כ, יש להבין מה הועיל אותו כתר השורשי בהפיכת אחוריו, כלפי הזו"ן דכתר שירדו לגוף. אמנם הוא פועל בזה הרבה: כי ע"כ מוכרח גם הכלי דכתר דגוף להמצא בבחינת אחורים כלפי החכמה. משום שכלי זה הוא באמת הכלי דאותו כתר השרשי, מזמן דהתפ"א, שהרי ממנה נסתלק ועלה לראש, עי"כ, הוא פועל עליה גם בהיותו בראש, שמשתווה אליו כמו עמידתו בהראש, וע"כ מוכרח גם הכלי להיות בבחינת אחורים לכל הט"ס התחתונים ממנה. כלומר שאינה נותנת אליהם מאותו השפע שקבלה בהראש, זולת דרך אחורים שפירושו במניעת הארת החכמה מהם, כי החכמה נקראת תמיד אור הפנים או אור ג"ר. וזכור זה לכל המקומות. באופן שאין הט"ס התחתונות יכולים לקבל מהכתר זולת בחינת ו"ק, שפירושו בחוסר הארת חכמה. והבן היטב. 

ופירוש פנים ואחור דכלים הוא פשוט, שמקום ההשפעה שבה נקרא פנים ואותו הבחינה שאינה משפעת דרך שם הוא נקרא אחור. בדומה לאדם הנושא ונותן עם חברו הריהו עומד לנגדו בצד הפנים שלו, ולא מאחוריו. ועם זה תנין שאע"פ שהכתר משפיע דרך אחוריו, אפשר לקרוא אותו פעם בשם פנים. ואע"פ שאין בו הארת חכמה, והיינו לצד היותו מקום של השפעה. וע"כ יש להבין הדבר רק לפי הענין המדובר.

ולפיכך בשעה שהמסך דכתר מזדכך מעביות דבחי"ד ובחי"ג שבו, אל בחי"ג ובחי"ב, הראוי לאור החכמה כנ"ל, הנה הכלי דכתר מוכרח להפיכת פנים למטה, ואחוריה למעלה, בהיות האחורים שלה מעכבים על הארת חכמה כל עיקר, מסבת הכתר השורשי של ראש העומד תחת המלכות דראש כנ"ל. אמנם הגורם להפיכת פנים האמור, הוא ענין ההזדככות של המסך דזכר דכתר, שה"ס הרשימו, שהשאיר הכתר השורשי בהכלי דכתר הזה אחר הסתלקותו ממנה, וכיון שהרשימו הזו הסתלקה משם, כי נזדכך ובא לעביות דבחי"ג, הרי פסק שליטת הכתר השרשי על הכלי שלו ואז הכלי מהפכת פניה למטה, ואז כל מה שמיוחס להארת הכתר השרשי חוזר ועולה אליו להראש, והשארית שלו, דהיינו הרשימו דבחי"ג דהתפ"א, שה"ס הזכר דחכמה, והארת הזווג החדש שיצא על העביות דבחי"ג שהניח הנוקבא דכתר אחר הזדככותה, נעשה להנקבה דכלי דחכמה כנ"ל.

סיכום: נאמר כך: השלב הראשון היה מטי בכתר, אח"כ היתה הזדככות ומטי לא בכתר, ומכיוון שהזדכך ד' ג' נהיה מטי בחכמה, יש 2 תכונות – כתר וחכמה. כתר צד אמונה, חכמה צד השראה אלוקית, ידיעה. יוצא אם כך שלא יכולים להיות יחד. כשלא מטי בכתר מטי בחכמה. כשחכמה מזדכך ג' התלבשות שלו מגיע לכתר ומעורר מטי בכתר ולא מטי בחכמה, וזה המשחק כאן – בוא תראה מה מאיר לך. כמו שיש לאדם אמונה ומדע. המדע זה צד החכמה ויש אמונה, צד הכתר, מה שנשגב מהבנה. עכשיו מדברים על רגש. צריך להיכנס אור בכלי ולא יכול להיכנס אם נשגב מהכרה. מדברים לפי תכונת המקבל. התכונה בכלי דכתר היא אמונה. לזכור את הנקודה: כשמאיר בכתר לא מאיר בחכמה. כשמאיר בחכמה לא מאיר בכלי דכתר, כי הפוכים זה לזה. התהליך הוא כזה: השלב הראשון – מטי בכתר. שלב שני – לא מטי בכתר, מטי בחכמה. שלב שלישי – תהליך בחכמה שמצד אחד עולה ומעורר כתר ג' דהתלבשות, ומצד שני מזדכך ונותן צד זכר ונקבה לבינה. נותן את הזכר ע"י זיווג ב' ב' שלו, ולנקבה את הא' שלו, אבל א' לא הופך להיות נקבה כי מקבלת בינה מצד רשימה שנשארה בכלי. למה דווקא בינה מקבלת את הרשימה ב' דהתלבשות שתהיה הכלי, הנקבה? כי בינה היא דבר מיוחד. בינה, כמו שראינו בצמצום, בחרה ביתר דביקות. התכונה שלה היא התכונה העצמית. אומרת שלא צריכה לקבל מלמעלה, אלא כמו שרוצה להשפיע ד' בח' דאו"י, רוצה להשפיע מצד עצמי. לא רוצה לקבל כמו התכונות הרגילות. יש תכונה מיוחדת בבינה. 

המצב הזה נהיה מטי בכתר. לא מטי בחכמה. מטי בבינה. שלב ראשון מטי בכתר. שלב שני מטי בחכמה לא מטי בכתר. שלב שלישי אחרי התהליך, מטי בכתר, לא מטי בחכמה, מטי בבינה. שלב רביעי – בינה עולה לחכמה, בגלל חשק הבנים, כי חסד שא' בתוכה צריך להיוולד ולא יכול להיוולד בלי שתקבל חכמה. אז באה ומצטרפת לחכמה בגלל חשק הילד. במצב זה לא מטי בכתר והיא מעוררת את החכמה לעשות זיווג, אז יוצא מטי בחכמה, מטי בבינה, מטי בחסד. אבל המטי בחכמה, בשלב רביעי, מטי בבינה ומטי בחסד, כי הופכים להיות יחד חכמה ובינה. (חזרה בציור). שלב חמישי – מטי בכתר, לא מטי בחכמה ובינה (יחד), לא מטי בחסד. מטי בגבורה. 

אלה השלבים שיש לנו. כמובן שבתוכם למדנו כל מיני בח'. כשהולכים לפי הסדר כל פעם זה התפשטות של כלי חדש.

למדנו עוד, שאנחנו רוצים ללמוד גם את תכונת הכלים כשהם הופכים פנים, או לא הופכים פנים. אומר, לכלי דכתר יש תכונה מיוחדת שנקראת שהוא באחוריים כלפי שאר הכלים, זו תכונתו. את התכונה של חכמה נלמד בהמשך. יכול להגיד שהיא דווקא בפנים כלפי התחתון. למה היא בוק' כלפי התחתונים, כי כלי דכתר מצד תכונתו מתנהג לפי השורש שלו שהסתלק מהמדרגה, שהיה בגלגלתא דכלי בכתר והסתלק. לא יכול לרדת יותר למדרגה ולכן תמיד עומד כלפי מעלה. באחוריים כלפי ההשפעה שלו כי אומר שלא יכול ואסור לו להשפיע. לא יכול שוב שאור ד' יתפשט במדרגה ובגלל זה טבע הכלי יהיה כזה בוק' כלפי התחתונים, ועל כך שלא יהיה כלפי העליונים, כי טבע הענף להתנהג כשורשו. לעומת זאת ג' ב' כן משפיע לתחתון. האור שלו כלפי מטה ולכן משפיע, וכך תכונת החכמה, כלפי מטה. זו התכונה הנלמדת בכתר. זה יגרום לנו שכל פעם כשנרצה לקבל בג"ר, או בו"ק, נראה – החסד יהיה ג"ר, הגבורה יהיה ו"ק. התפארת ג"ר, הנצח ו"ק. ההוד ג"ר היסוד ו"ק. יצא שכל פעם שירצה לקבל ו"ק יצטרך שהמשפיע יהיה הכתר. כשארצה לקבל ג"ר אז המשפיע יהיה החכמה. כל פעם שאגיע למדרגה של מטי בחסד, או מטי בת"ת או בהוד, צריך שיהיה מטי בחכמה, ובגלל שהולך עם בינה ביחד אז יהיה מטי בחכמה ובכל אחד מהג"ר. כשרוצה הארה מגבורה, נצח או יסוד, צריך שיהיה מטי בכתר ולא מטי בחכמה ובינה. צריך לראות מי מקור ההשפעה, האם אמונה או חכמה. 

שיעור 19 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד שכ"ד – כ' כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו בשיעור הקודם שכדי שיהיה מטי בחסד בינה צריכה לעלות לחכמה, לקבל הארת ג"ר וזה המאפשר לה להוליד מתוכה את הא' שהוא בחינת החסד
2. הבינה שהיא צד הנקבה מולידה את הא' שהיא קבלה מהזכר שהיה בתוכה כמו מעובר ולא מצד הנקבה שלה והוא שנקרא חסד בן.
3. לאחר שהיה מטי בחסד, שוב הזדכך ג'ב' והיות וג' דהתלבשות עלה לכתר עורר שוב את ג' דעביות, ועשה שוב מטי בכתר בד'ג'. ולא מטי בחכמה בינה וחסד ומטי בגבורה.
4. יש ללמוד על תכונה הכלים מעבר לגובה הקומה שלהם.
5 תכונת הכלי דכתר היא שהוא באחוריים, דהיינו בו"ק כלפי התחתונים. זאת מכיוון שהוא מתנהג כשורשו שהוא אור הכתר. וכידוע – אור הכתר לא מתפשט למדרגה בפרצוף ע"ב, כי אין לו מסך עליו. והיות והענף, שהוא כלי דכתר, מתנהג כשורשו, שהוא אור הכתר – לכן הוא בו"ק כלפי התחתונים.
6. כתר מהווה את הרגשת האמונה, חכמה מהווה את הרגשת הידיעה. והם כמו ב' הפכים זה לזה. ורק בגמר תיקון יתחברו האמונה והידיעה. עד אז כשיש אמונה, דהיינו מטי בכתר, לא תהיה ידיעה. וכשיש ידיעה, דהיינו מטי בחככה, לא תהיה אמונה. הוא שאנו אומרים שהאמונה מתחילה היכן שהשכל נגמר.
7. עד כה למדנו חמישה שלבים:
א מטי בכתר
ב לא מטי בכתר, מטי בחכמה
ג מטי בכתר לא מטי בחכמה מטי בבינה
ד לא מטי בכתר מטי בחכמה ובנינה ומטי בחסד
ה מטי בכתר לא מטי בחכמה ובינה לא מטי בחסד ומטי בגבורה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב