הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 27 עמוד של"ט – סיכום

65

חלק ה שיעור 27 עמוד שלט

או"פ המשך אות מו' טור א'

ועתה מובן היטב ספירת המלכות כי הכלי שבה, הוא כלי מלכות שנמשכה מכלי דהוד, כנ"ל. והאור שבה הוא בחינת הד' המקפת על הו' מבחינת הה' הנמשכת מזו"ן דבינה כנ"ל. אמנם אור המלכות בעצמה הוא שנתלבשה כאן בכלי של היסוד, כנ"ל. וע"כ נקראת המלכות אספקלריא, שאינה מאירה. כדברי הרב לעיל בחלק ד' ע"ש. 

והנך מוצא שד' זכרים וד' נקבות יש בהתפ"ב הזה. ב' זוגות הראשונים הם זו"ן דכתר וזו"ן דחכמה. ובהם הזכרים חשובים יותר מהנקבות, כי הזכר דכתר הוא מבחי"ד דהתלבשות, אבל הנקבה דכתר הוא רק מבחי"ג. וזכר דכלי דחכמה ,הוא מבחי"ג, אבל הנקבה דכלי דחכמה היא מבחי"ב, הרי שהזכרים גדולים מהנקבות. אבל עכ"ז בשניהם נמצאים הזכרים ונקבות בכלי אחד, כי יש להם קרבה זה לזה מחמת שהזכרים הם מהרשימות שנשארו אחר הסתלקות של התפ"א, וע"כ הם חסרי אור, אבל הנקבות הם מהתפשטות הב' החדש והם מלאים אור. 

אבל הזכר והנקבה דכלי דבינה נמצאת הנקבה גדולה מהזכר, כי הזכר הוא בחינת ו"ק של הבינה, והנקבה היא בחינת ג"ר של הבינה, ועכ"ז שניהם בכלי אחד מחמת שהנקבה היא מהרשימו והיא חסרה אור, והזכר בא מהזווג של הזו"ן דחכמה וע"כ הוא מלא אור. וכן הזכר שבבלי דכתר, אע"פ שהוא רשימו, הנבחן לחסר אור, הנה חסרון זה אמור רק לענין ג"ר שלו, אמנם מלא אור מבחי' ו"ק. 

אמנם הזכר והנקבה של הו"ק, יש בהם הבנות מרובות. כי הזכר שהוא אור הז"א הוא נאצל ע"י החכמה, שהוא אור החסד שבכלי דבינה ואח"כ נתפשט להכלי דז"א, כנ"ל.

אבל הנקבה היא תולדה של הבינה, דהיינו הה' שנאצלה ע"י זו"ן של הבינה.

אמנם יש להבחין שם עוד בחינת זכר ונקבה, והיינו הזכר ונקבה אשר ביסוד ומלכות, ושם הזכר קטן מן הנקבה, כי הזכר הוא בחינת הו' בלי ראש שבתוך הה' הנמשך מן הזכר של הבינה שהיא בחינת ו"ק, כנ"ל. ועם כל זה אינם בכלי אחד אלא הזכר הוא בכלי העליון שהוא היסוד. והנקבה היא בכלי התחתונה שהיא המלכות. 

והנה ב' בחינות הזו"ן הנ"ל אשר בתוך הז"ס תחתונות, נחשבים פעמים לאחת ופעמים לשתים. כי בגדלות יש להנקבה כל הה' הנ"ל, וכל הו"ק נחשבים אז להזכר של זו הה' אבל בקטנות, נחשב רק היסוד לבחינת הזכר והמלכות אין לה אז, רק הד' אשר בהה', כי הו' קטועה נוטל היסוד. וגם בזה יש שינוים מרובים ואין כאן המקום להאריך.

עוד צריכים להבחין כאן, כי יש ג' חלוקות בז' התחתונות, שהם בחינת ראש תוך סוף: הא' הם חסד וגבורה, והם בחינת ראש הו"ק. הב' הם ת"ת ונצח, והם בחינת תוך הו"ק. הג' הם הוד, יסוד, מלכות, והם בחי' סוף הו"ק. וענין המטי ולא מטי תלוי רק בכתר וחכמה. והוא מסבה שהאחור דכתר מונע הארת ג"ר מכל הפרצוף, וע"כ אי אפשר שיהיה הארת ג"ר בהפרצוף, זולת בביטול שליטת הכתר, והיינו ע"י הזדככות העביות שבהמסך שבו, השייך לקומתו, ואז מסתלק האור מהכתר, ושאריתו מטי בחכמה, שממנה מופיע הארת הג"ר בהפרצוף.

ולפיכך, אם מטי בכתר, נמנע כל הארת ג"ר אפילו מהחכמה, וע"כ שולטים אז בחינת הו"ק דז"ס תחתונות דהיינו הו"ק דראש שבהם, שהוא ספירת הגבורה. והו"ק דתוך שבהם, שהוא נצח. והו"ק דבחינת הסוף שבהם, שהוא יסוד.

ואם ל"מ בכתר, שאז מטי בחכמה אז מגיע שליטת הארת ג"ר ברת"ס דז"ס התחתונות, דהיינו: בחינת הארת ג"ר דראש שלהם, שהוא החסד. ובחינת הארת ג"ר דתוך שלהם, שהוא הת"ת. ובחינת הארת ג"ר דסוף שלהם, שהוא ההוד. שמשם מגיע בחינת ג"ר בלי ו"ק להמלכות, המכונה ד' שעל גבי הו' הנמצאים בציור אות ה'. 

וענין ד' זאת, פירושה הפסק אור מהפרצוף. כי נזדכך כל העביות אשר בהמסך, ונפסק הזווג, ואין שם עוד או"ח להלביש האו"י, ונפסק ג"כ האו"י. וכל הספירות חוזרים להמאציל. דהיינו ע"י התכללות כל הרשימות שבהם בתוך המסך, כי רק המסך עולה להמאציל, כמ"ש בחלק ד' בהסתכלות פנימית, ע"'ש.

והרי עתה נשלם בחינה הראשונה, שהיא ציאות ההתפשטות. כלומר מציאות התפשטות ב' המכונה פרצוף ע"ב דא"ק.

והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. כלומר שהגיע ההזדככות עד קומת המלכות. אשר אז נמצא המסך נקי מכל עביות שמבחינת הגוף, עד שצורתו שוה לבחינת המסך של מלכות של ראש, שזה נבחן שעלה שם ונכלל בהזווג דלא פסיק בהמלכות של ראש. אשר אז חוזרים ומתעוררים הרשימות של ספירות הגוף הכלולים בו בכל מדת עביותם, ושוב מתעבה בעביות שמבחינת הגוף, ובזה חזר ונשתנה צורתו מהמלכות שבראש, ונבחן ע"כ, שיוצא משם ונבדל לעצמו, ואז יוצא עליו זווג עליון, וממשיך קומה חדשה של ע"ס אל הגוף. כמ"ש בחלק ד' ע"ש. 

ונתבאר שם שבחינה אחרונה אינה מנחת רשימו. וכיון שבחינה אחרונה שבכאן היה הבחי"ג, נמצא שבחינה ג' לא הניחה רשימו, וע"כ אינה כלולה בהמסך, והרשימו היותר גדולה שבו הוא בחינה ב', ולפיכך כשחזר המסך ונתעבה מתוך התכללותו בהזווג של ראש, לא היה יכול להתעבות יותר אלא עד בחי"ב, ונמצא הקומה שיצאה שם, לא הגיע אלא עד קומת הבינה. כנודע. וזהו הבחינה הב' של התפשטות האור, אחר הסתלקותו פעם שנית.

סיכום: למדנו היום שהמלכות, האור שבה הוא ד' שנשאר לה מחלוקת הה' שנתנה ע"י הבינה בזיווג ב' ב'. פירוש, למדנו שכאשר היו זיווגים והא' כלי החסד היה צריך לצאת אז נעשה זיווג ב' ב' בבינה, והוציא בח' ה'. ה' זה האור דחסדים שמשפיעה הבינה לכל הז"א. ע"י ה' זו מקבל ז"א כח חסדים, אמנם מוקטנים כי מקבל רק ו"ק ונראים בצורה ה' הכוללת שני דברים – ד' ו'. הד' היא צד הנקבה. הו' צד זכר. ז"א שבזיווג ב' ב' שבאו ב' דהתלבשות בא מזיווג ב' ב' בחכמה ונתן ו"ק של ב' ב' לבינה. וב' דעביות של בינה, הנקבה של בינה באה מהרשימה שבאה מגלגלתא בח' ג"ר. אח"כ ב' ב' עשו זיווג של בינה מהב' יצאה בחיד', ומהב' שבאה מזיווג ב' ב' שהוא אור ממשי יצא זכר, אבל מבח' ו"ק. יוצא שא' וה' הם זכר ונקבה, וה' זו ד' נתנה למלכות וו' ליסוד.

בהתחלה מי שקיבל את כל ה' זו זה הז"א. רק אחרי שהתפצל גם למלכות, שנהיה מטי במלכות, אז נתן את הד' למלכות ונשאר רק עם ו', כי לא יכול לעלות להתכלל חזרה בהוד עם כל הד' שלו, אלא רק עם הו' כי ירד לבח' א. בזה למדנו את המטי במלכות שהאור שהאיר בה הוא רק אות קצת מהחסד שנשאר, שנקרא ד'. 

יוצא אם כך שסיימנו את מטי ולא מטי, וכדי להראות מבט כללי על מטי ולא מטי, בא ומספר שיש ד' זכרים וד' נקבות בהתפשטות ב', וכל המציאות שלמדנו אומר, בוא תראה איזה זכרים ונקבות יש כאן. בכתר וחכמה – הזכר גדול מהנקבה. בכתר, ד' התלבשות גדול מג' עביות. בחכמה ג' התלבשות גדול מב' עביות. עד כאן למדנו זכרים ונקבות של ב' הזוגות הראשונים – זכר גדול מהנקבה. הזכר יותר חשוב מהנקבה. 

הזכר והנקבה בכלי דבינה, הנקבה גדולה מהזכר, כי הזכר והנקבה של כלי דבינה זה ב' ב'. ב' התלבשות בב' בינה מגיעה מזיווג ב'ב' דחכמה ונשאר רק ו"ק אז הב' הזה הוא רק ו"ק, כי את הג"ר לקחו החכמה, ואת ג"ר הזיווג ב' ב' בחכמה לקחה הבינה ולקחה את ב' עביות מרשימה שנשארה מגלגתא, רשימה של ג"ר, יוצא שרשימה זו גדולה מב' דהתלבשות. ראינו את הזוג הזה שהנקבה גדולה מהזכר.

כעת מדבר על זכר ונקבה של ז"א. הזכר, הא' הגיע מהזדככות ב' של בינה, כמו שאפשר לחשוב, אלא שבא מהזדככות ב' חכמה לא' שניתנה לתוך הבינה כמו עובר, ומא' זו הוליד את א' לז"א, שיש לו זכר שנקרא א'. הנקבה שלו היא הזיווג ב' ב' שעשה הבינה. יוצא שה' היא אור חסדים שבא מב' ב' מהו"ק, ולכן הנקבה גדולה מהזכר. 

יש עוד זכר ונקבה ביסוד, ששם זכר ונקבה יש בהם עוד עניין שהם נפרדים זה מזה. הזכר ניתן ליסוד והנקבה למלכות ויש בזה ערך גדול, לפיו זכר ונקבה אלה. לפעמים הנקבה זה כל הז"א, זה במצב גדלות. במצב הקטנות זה רק היסוד. נלמד זה בהמשך.

עד כאן ראינו ד' סוגי זוגות, שהזכר גדול מהנקבה בכתר וחכמה, שהנקבה גדולה מהזכר ב' ב' בבינה. שהנקבה גדולה מהזכר בז"א, אבל שהם נמצאים בכלי אחד, והזכר והנקבה של בח' יסוד ומלכות שנמצאים בב' כלים. 

עוד נקודה שלמדנו, שיש מטי ולא מטי. אומר, המדרגות של הז"א מחולקות כמו לרת"ס. חסד וגבורה ראש, ת"ת ונצח תוך, והוד ויסוד סוף. הארות שם מתקבלות לא לפי גובה קומה, אלא לפי ג"ר וו"ק. כשמטי בכתר, שמאיר רק ו"ק למדרגות כי מתנהג כמו האור שלו, אז כל מי שהוא ו"ק מקבל הארה ולכן מי שמקבל מטי בכתר זה גבורה, נצח ויסוד. ואחרי שהכתר מזדכך ונהיה מטי בחכמה נותן לג"ר לכל המדרגות, ואז מקבלת בינה שמצטרפת, וחסד, ת"ת והוד שהם ג"ר. מטי ולא מטי הכל תלוי בבח' המטי בכתר ולא מטי בחכמה. 

עוד אומר, שברגע שנהיה מטי במלכות, שהיה מטי בחכמה נהיה מטי במלכות בסוף, ואז הסתיימה התפשטות מטי ולא מטי בא"ק, ואז הרשימה עם המסך עולים לראש. כל מה שדיברנו במטי ולא מטי זה זיווג על הנקודות בפרצוף ע"ב שהאירו בכלים הריקניים מגלגלתא. שם נגמרה הזדככות המסך שעלה לראש והעלה מידע ורשימות לראש. כשהגיע לראש נעשה שם זיווג בגלגלתא ויצא ע"ב הפנימי ואח"כ החיצון. אותו הדבר קורה בע"ב – הטבור לאט לאט מזדכך, באמצע יש זיווגי מטי ולא מטי, ואז מגיע לראש, מתכלל בו בזיווג דהכאה, מתגלות רשימות דגוף ויורדות חזרה לס"ג, למקום החזה של ע"ב ויוצא ס"ג החיצון. מה שקורה בו נתחיל ללמוד בשיעור הבא. אבל זה מה שלמדנו יציאת פרצוף מפרצוף.

 

שיעור 27 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד של"ט-ש"מ – כ"ט כסלו תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. האור המאיר במטי דמלכות הוא בחינת הד' שנשארה מהה' שהיא שיור מהחסדים שניתנו לז"א ע"י זיווג ב'ב' של בינה.
2. אנו רואים ד' זכרים וד' נקבות בכל התפשטות ב' הזה. הזכר והנקבה של כתר וחכמה דהיינו ד'ג' וד'ב' הזכר גדול מהנקבה. בכלי דבינה הנקבה גדולה מהזכר היות והיא באה מרשימה שנשארה מגל' בכלי דבינה. ואילו הזכר בא מבחי' הו"ק של זיווג ב'ב' דחכמה. יוצא שהנקבה היא ג"ר והזכר הוא ו"ק של ב' ופה הנקבה גדולה מהזכר.
3. הזכר והנקבה של ז"א גם שם הנקבה גדולה מהזכר שהיא
ובחינת הזכר הוא הא' שניתן מהזדככות הב' של החכמה שעבר דרך הבינה בעיבור ונולד כזכר בחסד ומשם לכל הז"א
4. הזוג הרביעי של זכר ונקבה הם כשהם נפרדים זה מזה שהזכר ביסוד מבחי' ו"ק קטועה ובחי' הנקבה היא בחי' הד'
5. כל הז"א מחולק לג' חלוקות שהם ראש תוך סוף. שהראש הוא חסד וגבורה, התוך הוא ת"ת ונצח והסוף הוא הוד ויסוד ומלכות.
6. כאשר מטי בכתר כל הו"ק מוארים, כאשר מטי בחכמה כל הג"ר מוארים
7. לאחר שהזדכך כל המסך דעביות ועלה לראש הע"ב נעשה זיווג בראש בבחי' זיווג תדיר דלא פסיק. ומתעוררות הרשימות הרדומות שעלו עם המסך לראש ויורדות למקומן לגוף ויוצא פרצוף ס"ג. ובכך סיימנו את המטי ולא מטי בע"ב הנקרא התפ"ב ואנחנו הולכים ללמוד בשיעור הבא את המטי ולא מטי בס"ג.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב