דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנז-תתקנח

745

תתקנז-תתקנח
1. מהם ב' מיני הניצוצין שישנם בעולם הנקודים?
2. איזה ניצוץ קיים ואיזה אינו קיים בעולם הנקודים ומדוע?
3. מה גרם להפרדה בין אור הזך של הרשימה לאור העב שלך הרשימה בעולם הנקודים?
4. מדוע לא מתבצע התהליך של הכאה בין או"ח היורד ובין הרשימה דהתלבשות שנשארה בכלי העולם הנקודים?
5. מדוע אין הניצוץ עולה עם המסך לראש הנקודים יחד עם אור הזך של הרשימה?
6. מדוע אור העב המתפשט לטעמים אינו נחשב לכלי אלא לאור?
7. מדוע אור העב הכללי נעשה כלי ולא אור העב של הרשימה נעשה כלי בעת יצאית אור הזך של הרשימה ממנו?
8. מדוע נחשב אור העב של הרשימה כחסדים כלפי אור העב הכללי ומה היחס שלו לאור הזך של הרשימה? הסבר ונמק.
9. מה גורם התחדשות העוביות בעולם אצילות לאחר השבירה?
10. מה תפקיד העיבור בהעלאת הניצוצין? כיצד זה נוהג בעם ישראל? כיצד בתלמיד כלפי רבו? כיצד באדם כלפי עצמו?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב