הדף היומי בתע"ס | חלק ד' עמוד רכ"א | שיעור 8 – סיכום

696

שרטוטים:

טקסט מהספר תלמוד עשר הספירות:

לפי שמלכות אינה מניחה רשימה היא נקראת עניה, שאין לה מעצמה כלום

ח) ח וזה סבה אחרת, למה נקרא מלכות עניה דלית לה מגרמה כלום. וגם נקרא אספקלריא דלא נהרא. והטעם הוא, כי הכלי שלה בעליתה והסתלק האור ממנה, לא נהרא כלום, כי לא נשאר בה שום אור אפילו בבחינת רשימו, ואפילו חיות הכלי ההוא, אינו מבחינת האור שלה, רק מבחינת הרשימו שנשאר בכלי היסוד כנ"ל, ומשם מחיה ומאיר בכלי המלכות. וזה אמרו דלית לה מגרמה כלום.

ח) כבר כתב הרב הטעם שמלכות נקראת דלא נהרא, שהוא משום שבהתפשטות ב' נמשכו ע"ס רק בקומת חכמה, ואור הכתר נשאר נעלם בפה. וע"כ נמצא שאור חכמה בא בכלי דכתר, ואור בינה בכלי דחכמה, ואור ז"א בכלי דבינה, ואור מלכות בכלי דז"א, והרי נשאר כלי מלכות בלי אור. וע"כ נקראת אספקלריא דלא נהרא. (עי' ע"ח ש"ו פ"ה). והנה כאן מוסיף עוד טעם ב' דהיינו מטעם שמלכות לא השאירה אחריה רשימה בהתפשטות א'.

ואין להקשות, אם אור הכתר נעלם מן התפ"ב, היה לו להשאר שמה כלי דכתר בלי אור, ולמה נתחלפו האורות, שיבא אור החכמה בכלי של כתר עד שנשאר כלי מלכות בלי אור. אמנם זה כבר נתבאר בהסתכלות פנימית (חלק ב' פרק ח'), שהוא משום שהאורות דרכם להתלבש רק בכלים הזכים יותר שנמצאים בפרצוף ואם אפילו אין שם אלא אור נפש לבד, היא מתלבשת רק בכלי העליונה דהיינו בכתר. והט"ת נשארו בלי אור עש"ה.

ב' מיני אורות נשארים בכלי אחר ההסתלקות: א) או"ח שהוא דין; 

ב) הרשימות שהן אור ישר ורחמים .

ט) הנה נתבאר לנו על ידי ב' הקדמות אלו, איך הכלים של הספירות, אף בעת חזרת אורותיהם והסתלקותם אל המאציל, עם כל זה יש בהם ט ב' מיני אורות: א' הנקרא אור חוזר והוא דין, והב' הוא האור הנשאר בהכלי הנקרא רשימו, אשר הוא אור ישר והוא רחמים, כי הרי נשאר שם מבחינת האורות, אשר יצאו ממעלה למטה בבחינת אור ישר.

ט) כי התפשטות הראשונה, הנמשכת על ידי התרחבות המלכות מינה ובה לע"ס עד למלכות דגוף, שהיא נמשכת ממעלה למטה דהיינו לבחינת התלבשות, היא הנקראת אור ישר רחמים. וכן כל הרשימות הנשארות מע"ס ההן אחר שנסתלק האור הזה, הוא ג"כ אור ישר רחמים, אלא בבחינת הארה מועטת, המכונה רשימה. אמנם אותן הקומות היוצאות על ידי זווג דהכאה, שבדרך עליות המלכות והזדככותה מן מדרגה למדרגה ממטה למעלה עד שנעלם כל האור, כל אלו הקומות נקראות אור חוזר דין, להיות הקומות מתמעטות והולכות עד הסתלקות גמורה.

סיכום השיעור:

סיכום: למדנו סיבה נוספת מדוע המלכות לא משאירה רשימה ולכן נקראת עניה ודלה, שאין לה מעצמה ולא כלום.

מי זו המלכות? היא העצם של האדם. עצם הנברא. היא לא משאירה רשימה ויש לזה חשיבות גדולה, כי פתאום אתה מרגיש את האני שלך חשוך, וכל הדברים המאירים לא מורגשים כאני האמיתי שנשאר חשוב. אומר, למה נשאר חשוך ולמה המלכות אינה משאירה רשימה? למדנו כי אין שום ספירה תחתיה שתיתן לה אור. אבל זה שאין שום ספירה תחתיה שתתן לה הארה זה היה טעם אחד. עוד טעם שלמדנו, שהיא מצומצמת ואין בה או"י ולא נשאר בה רשימה. פה נקודה נוספת, שכדי להבינה צריך ללמוד שני מושגים: שורש הכלים ושורש התלבשות אורות בכלים.

כדי להבין זה טוב למדנו את זה גם מלמעלה למטה וגם מלמטה למעלה. שורש התלבשות אורות בכלים זה הא"ס. מכאן שורש האורות, בא"ס. שורש הכלים בעיגולים, זה מלמעלה למטה. מאז שבחרנו ביתר דביקות מדברים מצד התחתון ואז יוצא שהפרצוף הראשון שיש – גלגלתא, הוא נקרא שורש הכלים, והפרצוף ע"ב שיוצא אחריו הוא שורש האורות, כי בגלגלתא זו פעם הראשונה, אחרי הצמצום שנשארו לנו כלים ריקנים בלי אורות. כלי הוא התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. פעם ראשונה שהיתה הסתלקות האור שהשאיר כלים ריקנים. לכן גלגלתא הוא שורש לכלים.

שורש לאורות הוא הפרצוף הבא שמגיע ומלביש את הכלים הריקנים. היה כלי הריקני ואז התלבש הכלי הריקני. למה פה אנחנו רואים שהכלים קודמים לאורות, ובא"ס האורות קדמו לכלים? כי הא"ס קדם לכלים דעיגולים, כי כשהתפשט האור הכלים היו כבר עם האור ומצד העליון לא צריך להרגיש כלי ריק כדי להרגיש השתוקקות עצמית כדי לקבל את האור, כי ניתן למעלה. מצד התחתון, אם לא מרגיש חיסרון אז לא מרגיש את עצמו. נרחיב על זה בהמשך, אבל העיקר שמכל הסכמה הזו נקח נקודה זו – גלגלתא הוא שורש לכלים וע"ב הוא שורש התלבשות אורות בכלים. זה אומר שכשהסתלקו האורות מגלגלתא נשארו כלים ריקנים. איזה כלים נשארו? כלים של או"ח שבכלים ריקנים אלו יש כלי כתר, חכמה, בינה וכו'. כשבאו אורות לכלים אלה אז יש סדר. האור שהאיר בגלגלתא הוא אור החכמה, כי בפרצוף ע"ב אין יותר מאור חכמה מצד האור. לאחר מכן האיר אור הבינה בכלי דחכמה. אח"כ בבינה האיר אור החסד, וכלי חסד האיר אור גבורה, ובכלי גבורה האיר תפארת, ובתפארת האיר הנצח, ובנצח הוד, ובהוד יסוד, וביסוד המלכות, ובכלי המלכות לא האיר אור. כל אור מאיר בכלי הקודם לו ולכן יוצא שבמלכות לא מאיר אור מצד התלבשות אורות בכלים ולכן יש רק רשימה בלי אור. זה לא קשור לטעמים קודמים – הראשון שהיה צמצום. השני – אין דבר מתחת למלכות שמאיר בה אז לא משאירה רשימה. השלישי – מטעם התלבשות אורות בכלים לא האיר במלכות אור.

ממשיך את התהליך ואומר: כאשר יצאו קומות נקודות – ב' אורות נשארים במדרגה: רשימות הנשארות במדרגה – רשימות של רחמים ורשימות של דין.

רשימות של רחמים ורשימות של דין – רשימה היא אור שמאיר. מתי אור של דין? כאשר דיברנו על יציאת גלגלתא אז האורות שהאירו האירו גם בטעמים וגם בנקודות. האור שהאיר בטעמים הוא בח' רחמים. האור שהאיר בנקודות הוא אמנם בא מלמעלה למטה, אבל בגלל שהוא מסתלק נקרא דין. נתן דוגמא שאדם נוסע במכונית, בטעמים הוא מאיץ, אבל כשצריך לעצור הוא גם ממשיך להתקדם אבל בזמן עצירה נקרא דין. מאט ולא מאיץ נקרא דין, כי הולך ונסתם. 

פה אנחנו רואים שכל הרשימות שנשארו רשימות דהתלבשות שנשארו מהנקודות נקראים או"ח ודין. הרשימה שנשארה מהטעמים נקראת רשימה מבח' הרחמים. נראה בהמשך למה צריך זה.

נקודה נוספת היא שאור הע"ב שאינו מסתלק נעשה כלי ובו נשארו או"ח ורשימות. כלומר כשאתה שואל על הרשימות, מצד הרחמים והדין. איפה הן נמצאות? אומר שבכלי שנשאר ריקני. אחרי שעשינו זיווג דהכאה מתפשט האור והיה ביטוש והאור הסתלק, למה הכלי נשאר? כי נמשך זיווג דהכאה, בגלל זה יש כלי. אם יש כלי למה לא היה כלי קודם? מה הבדיל זה שיהיה כלי מעיגול הפך לכלי, כי עשה זיווג דהכאה, היה מסך, אפשר להתפשט עם כלי. אם נגמר הזיווג דהכאה נגמר הכלי, למה נמשך כלי, הרי הביטוש גרם להזדככות המסך ואין עביות. אומר שצריך להבדיל: בין כלי שיכול לקבל את האור לכלי קיים שלא יכול לקבל. נוצרה השתוקקות לאהבה אבל לא יכול לבטאה. לא יכול לקבל את האור כי בדוגמא: אדם שאוהב אבל לא יודע להביע אהבתו, לא יודע איפה לשים את הגבול. אבד לו כח העיכוב. כשלא יודע לשים גבול – זה המקום שבו דוחים אותו. האנשים הדביקים שרוצים לאהוב, באמת מוכנים לתת מעצמם  אבל לא יודעים מתי להפסיק. אפילו שאתה אוהב ורוצה לתת להם, הם לא יודעים איפה הגבול. רוצה להזמין אותו אליך הביתה אבל הוא לא יודע איפה הגבול, חוצה את הגבולות אליך יותר מידי. יש גבול שבו מותר לך. אם אתה לא זוכר שאתה אורח אז לא כיף להזמין אותך, למרות שאני מאוד אוהב אותך. אל תחטט לי בדברים שהם פרטיים מידי. יש גבול שבן אדם צריך ללמוד לא להכנס אליו, ואם הוא חוצה אותו אז מתרחקים ממנו לגמרי. אותו הדבר ברוחניות, בגלל שכח העיכוב אבד אז מייצרים גבול שלא רוצים את המקום הזה. האור מסתלק, וכשיחזור יכול לחזור אור של בח' ג'. לא של ד'. היחסים התקררו ויכולים להיות עד גבול מסויים. לא ברמה גבוהה כי כח העיכוב נעלם. זה מה שלמדנו בכותרת אות י'. בע"ה נמשיך בשיעור הבא.

שיעור 8 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות פרק ב עמ' רכ"א – ז תשרי תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בשיעור זה למדנו סיבה נוספת מדוע מלכות לא משאירה רשימה בנוסף לב' הסיבות שלמדנו בשיעור הקודם
2. ב' הסיבות שלמדנו בשיעור הקודם הן:
א. שאין כלי שבא אחרי המלכות שהיא תצטרך להאיר לו
ב. שבמלכות היה צמצום ולא היה בה אור ישר ולכן לא משאירה רשימה
3. הטעם שלמדנו בשיעור זה הוא מטעם התלבשות אורות בכלים, דהיינו שפרצוף ע"ב ממלא את הכלים הריקניים של גל' היות והאור הגבוה ביותר שלו הוא אור החכמה. לכן אור זה משאיר בכתר ואור הבינה בכלי דחכמה וכן על דרך זה והמלכות נשארת ריקנית מאור ולכך לא משאירה רשימה כי אין ממה.
4. כדי להבין את הטעם הג' שמלכות אינה משאירה רשימה למדנו את המושגים שורש לכלים ושורש לאורות.
5. שורש לכלים הם גל' היות ובו בפעם הראשונה לאחר הצמצום נתהוו כלים שנסתלק מהם האור, שהחוק בעניין הכלים הוא התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו.
6. פרצוף ע"ב הוא שרש להתלבשות אורות בכלים היות וזו פעם ראשונה לאחר הצמצום שהתפשט הוא לכלים ריקניים דהיינו לכלים דגל'
7. נשאלת שאלה מדוע כלי מלכות נשאר ריקני ולא כלי הכתר והתשובה: התלבשות אורות בכלים.
8. כיצד נשארו כלים באו"ח ריקניים אם הזדכך המסך? לכאורה גם הכלים היו צריכים להסתלק. תשובה: היות וכוח העיכוב הזדכך לא ניתן לבטא את האהבה, דהיינו לקבל את האור. מכאן אנו למדים שלא די שיש רצון לאהבה צריך לדעת גם את הגבול של ביוטי האהבה שאם אין גבול זה, אז נשאר רק רצון לאהבה ולא יכולת לבטא אותה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב