הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 16 עמודים רל"ג-רל"ד

1469

בס"ד

חלק ד שיעור 16 עמוד רלג

כלי היסוד נעשה מן הניצוצין שנפלו מהכאת האור הבא דרך 

אחוריו ברשימה. והתגין נעשו מהרשימה המאירה מרחוק

ד) וכשעלה יסוד הניח רשימו במקומו, וכשבא האור לו דרך אחוריו הכה בזה הרשימו, ונפלו ממנו ניצוצין, ו ונעשו מהם בחינת כלי של היסוד, ואז אותו הרשימו, היה מאיר בכלי זה מרחוק, ולא נכנס בתוכו, ז וה"ס התגין.

ה) הוא אור העב הנשאר למטה אחר ההסתלקות דהתפ"א, שהוא עצם הכלים השייכים להתפ"א דעקודים, אשר שמה הניחו האורות את הרשימות שלהם, ושמה נפלו הניצוצין מהאו"ח היורד. כמ"ש הרב לעיל (ח"ד פ"ב אות י' ע"ש ובאו"פ).

ו) היינו להתפשטות ב', הבאה לאחר מכן שנקראת פרצוף ע"ב דא"ק, אבל כלי היסוד של העקודים שבכאן, הוא נעשה מאור העב הנשאר למטה אחר ההסתלקות דהתפ"א, כנ"ל בדיבור הסמוך.

ז) עי' היטב לעיל בדברי הרב ח"ד פ"ג אות ט' ובאור פנימי אות פ' שנתבאר זה באורך. ודע כי אחר שנפסק הזווג בכלי העליון ועלה ממעל לו, אשר אז נפסק ג"כ הארת הזווג מכלי התחתון בהכרח, הנה אז נמצאים גם הניצוצין שירדו לשם שמתכבין, וע"כ יכולה שוב הרשימה, שהיתה ממעל לכלי, לחזור ולהתלבש בכלי כבתחילה (עי' לעיל באו"פ פ"ג אות פ'). ועכ"ז אותה הארה מרחוק שנקראת תגין, לא פסקה מכליגם לאחר זה, משום שאין העדר ברוחני כנודע, בסוד מעולם לא זזה שכינה וכו'.

ג' הבחנות בעשר הספירות: כתר. ושאר הספירות. ומלכות. 

כתר הניח רשימה ולא כלי. שאר הספירות הניחו רשימות וכלים. 

ומלכות הניחה כלי ולא רשימה

ה) וכן עשו כל הספירות, ח חוץ מכתר, שהניח הרשימו לצורך החכמה ט אבל לא עשה בחינת כלי, לפי שבשלמה שאר הספירות, בעלותם למעלה על ידי י הכאה במה שלמעלה מהם כ והכאה של הרשימו, ל היה נעשית בחינת הכלים, אך מ הכתר לא יש מי שיכה ברשימו שלו בעליתו, לכן לא נגמר עדיין הכלי שלו. והרי כי הכתר הניח רשימו ולא כלי. ושאר הספירות הניחו רשימו וכלי והמלכות הניח כלי ולא רשימו.

ח) פירוש, שאותה הרשימה נעשתה לבחינת כלי של הזכר דאור החכמה, בכתר דהתפ"ב, הנקרא ע"ב דא"ק. וז"ש הרב, "מכתר שהניח הרשימו לצורך החכמה אבל לא עשה בחינת כלי". כלומר, שלא עשה בחינת כלי לצורך הנקבה של אור החכמה בכלי דכתר של התפשטות ב', כמ"ש בסמוך.

ט) כבר כתב הרב לעיל (פ"ב אות י') שעצם בחינת הכלים דעקודים נעשו מאור העב הנשאר מאור הסתלקות גופו, ע"ש. ומזה תבין שאין כאן המדובר מכלי דכתר גופו אלא הכוונה היא על הכלים דהתפ"ב, הבאה לאחר הסתלקות של עתה, אשר יש שם בכלי דכתר בחינת זכר ובחינת נקבה. וכן בכלי דחכמה ובינה ויסוד ומלכות, כמ"ש הרב לקמן (אות ו' ובע"ח בשער מול"מ פ"ג). 

והנה הכלים של הזכרים משם, נעשו מן הרשימות הנשארות בכלים דעקודים. והכלים של הנקבות, נעשו מהניצוצין הנופלים מאו"ח היורד לתוך הכלים דעקודים שבכאן כמ"ש שם בדברי הרב.

וזה אמרו, "אשר הכתר הניח רשימו לצורך החכמה" דהיינו הכלי של הזכר דאור החכמה שבכלי דכתר דהתפ"ב. "אבל לא עשה בחינת כלי" פי' לצורך הנקבה אשר שם, כמ"ש לקמן בדיבור הסמוך.

י) כלומר על ידי זווג דהכאה בבחינה אשר למעלה מהכלי שנתרוקן מהאור, נמשך ויורד או"ח לכלי שנתרוקן, דהיינו אחר שנסתלק האור מכלי מלכות, שהוא משום שנזדכך המסך דבחינה ד' לבחי"ג שהיא יסוד, ונעשה הזווג בכלי של יסוד הנה אז יורד או"ח מהארת הזווג הזו, אל המלכות שנתרוקנה מהאור. וזה אמרו "על ידי הכאה במה שלמעלה מהם" נמשך האו"ח לכלי.

כ) הרשימה שנשארה בכלי שנתרוקן, מכה באור חוזר היורד לכלי שלו, משום שהוא הופכי לאור חוזר היורד כנאמר לעיל, וע"י הכאה זו נולדו ונפרשו ניצוצין מאו"ח היורד ונופלים לתוך הכלי שנתרוקן, ומניצוצין הללו נעשו הכלים.

ל) היינו הכלים, לצורך הכלים של התפ"ב, אבל הכלים דעקודים דהתפ"א נעשו מאור העב, כנ"ל בדברי הרב פ"ב אות י' (ועי' באור פנימי פרק ב' אות ק').

מ) כי בהגיע המסך להזדככות הגמורה כבחינת המאציל, הנה אז כבר פסק כחו, ואין בו עוד שום זווג דהכאה, שיוריד או"ח בכלי דכתר אחר שנתרוקן מהאור, "לכן לא נגמר עדיין בחינת הכלי שלו" כי אין שם ניצוצין מאו"ח היורד, כמבואר.

סיכום: לאחר שלמדנו בשיעור הקודם על כל עניין הניצוצין ואיך הם נעשים, מלמד אותנו היום שני דברים: א. מי הם התגין. ב. ההבדל בין שלושת סוגי כלים שנשארו מהתפשטות א' לצורך התפשטות ב.

שלושת הכלים: כתר, חכמה עד יסוד, ומלכות. שלושה סוגים עליהם נדבר.

קודם כל נבין מהם התגין ולמה הם נקראים כך. תג זה מעל האות. אנחנו יודעים למי הוא קורא תגין – לרשימה דהתלבשות שנשארה במדרגה. היא נשארה בתוך הכלי ונקראת תג כי למרות שהתג הוא בתוך הכלי, אבל בתהליך ההכאה בין או"ח היורד לרשימה דהתלבשות, בזמן ההארה היא יצאה מחוץ לכלי, בסוד תגין. אח"כ כשעבר למדרגה הבאה היא חזרה לכלי וזה נקרא תגין, ע"ש הדבר המיוחד שקרה בה – שיצאה מחוץ לכלי וחזרה לתוכו. לדוגמא: הרושם שנשאר מתענוג מהעבר. אם אכלתי אתמול גלידה, הזיכרון מזה נקרא רשימה דהתלבשות. אח"כ אוכל אפרסק, כי נגמר הכסף לגלידה, או שהרופא אמר לא לאכול יותר גלידה, נשאר טעם של הגלידה, אבל עכשיו אוכל אפרסק, זה או"ח המאיר ברצון לאכול משהו. הרופא אמר שגלידה אסור ואפרסק מותר אז כשאוכל מהאפרסק שוכח מהגלידה. התגין, הרשימה דהתלבשות עלתה למעלה. נמצאת במקום כלשהו אבל לא מורגשת. כשאוכל את האפרסק ישנם שני טעמים, הקודם והנוכחי. טעם האפרסק נקרא נקבה, וטעם הגלידה, התגים שירדו למטה, נשארו כרשימה דזכר – משהו לשאוף אליו. שואף אבל עדיין לא יכול לקבל. זה רשימה של זכר ורשימה של נקבה, ועד כאן הסברנו למה הרשימה דהתלבשות נקראת תגין. עד כה הסברנו את כל הטנת"א שלנו.

טעמים זה התפשטות ראשונה. נקודות זה התפשטויות בזמן ההסתלקות. תגין זה רשימה דהתפשטות שנשארה בכלי, יצאה וחזרה. אותיות זה הרשימה מהניצוצין שבאו מהכאה בין או"ח היורד לרשימה שנשארה, וכשהאור מסתלק נשארו כרשימה של נקבה. כשהניצוצין כבו, כשהאו"ח היורד הפסיק להאיר.

עכשיו רוצה להסביר מה קרה בכתר, בחכמה ובמלכות. אומר שכתר השאיר רשימה דהתלבשות, של זכר אבל לא רשימה של נקבה.

חכמה ויסוד השאירו רשימה של זכר ונקבה. ומלכות השאירה רשימה של נקבה ולא של זכר.

כעת מסביר בריבוי פרטים ונסביר בקצרה, כדי שיהיה ברור ואח"כ נדבר מהפרטים.

אומר כך: כל מה שמדבר זה לא רק כלים שיש בהתפשטות א' אלא בהתפשטות א' הכנו כלים לצורך התפשטות ב', כלומר שכשיגיע האור בהתפשטות ב' אז נצטרך לפגוש את הכלים הריקנים, גלגלתא השאיר כלים ריקנים (ציור) פרצוף עב הבא יפגוש כלים ריקנים. הראשון הוא כלי דכתר, עושה זיווג דהכאה ד' על ג' והאור שמאיר הוא חכמה, שמאיר בכלי ויפגוש בפנים – האם יפגוש כלי לנקבה של ד'? לא. למה לא? כי הכתר שנקרא ד' לא משאיר כלי דנקבה. שואל למה אין בכלי הכתר ד'? על אור הכתר, כדי שיהיו ניצוצין צריך שאור הכתר יאיר בבח' הקודמת לא. זה לא קורה כי אין בח' שקודמת לו. הכתר הוא בח' ראשונה. הטעמים שהתפשטו בפעם הראשונה, דהיינו הטעמים, לא היה משהו לפניהם שיעשה זיווג דהכאה היורד כי הוא או"י ישר של רחמים, וגם אין בח' קודמת לו, אז לא משאיר כלי דנקבה. לא משאיר רשימה כזו אבל מבח' הרשימות שעולות, מעלה זיכרון ומידע, א"א לעשות זיווג על ד' כי היה ביטוש. כאן לא מדובר על רשימות שעלו עם המסך, אלא הרשימות שנשארו בכלים, איזו התרשמות יש לנו בבטן? אומר, בכתר לא נשאר ד' דעביות, רק ד' דהתלבשות וג' דעביות, מהניצוץ שהאיר בו. זה בכתר.

כל שאר הבח' יש גם זכר וגם נקבה. בחכמה יש ג' דהתלבשות וב' דעביות. בבינה יש ב' דהתלבשות וא' דעביות. כי לכולם היה כלי מעליהם וכלי מתחתם. הראשון, הטעמים, הכלי דכתר, לא היה מעליו אז זה נקבה. כל השאר היו מעליהם ומתחתיהם אז יש כלי דזכר וכלי דנקבה. המלכות לא היה כלי מעליה, לא היה מה שיעשה זיווג דהכאה איתה. אז על המלכות לא היה רשימה של זכר אלא רק רשימה של נקבה. השאירה רשימה בכלי הקודם לה – שורש, אבל זכר לא השאירה מכיוון שלא יכולה היתה לעשות זיווג דהכאה. הזיווג שלה היה קלוש כי הגיעה כבר לסוף. זה עוד צריך הסבר. 

שיעור 16 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות פרק ד' עמ' רל"ב – רל"ג כ"ח תשרי תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. תגין הם הרשימות דהתלבשות שנשארו בכלים הריקניים דגל', הם נקראים כך בשל התהליך של יציאת הררימה מהכלי וחזרתה לכלי לאחר מכן.
2. התהליך של יצירת התגין: כאשר או"ח היורד, למשל מג' הכה ברשימה של ד' התלבשות שנשארה מכתר, גרם לרשימה מכתר לצאת מהמדרגה. אולם לאחר שנפסק הזיווג מג' בשל המשך הזדככות המדרגה והאיר רק ב' אז הרשימה של ד' חזרה לכלי של כתר ונשארו שם שתי רשימות. רשימה של ד' ורשימה של ג'.
3. דוגמה לתגין: אכלתי גלידה אתמול ונשאר לי זיכרון. היום אכלי אפרסק. בזמן אכילת האפרסק הזיכרון מהגלידה נעלם לי. שהפסקתי לאכול את האפרסק חזר לי הזיכרון מהגלידה. שזה נקרא התגין ונשאר לי זיכרון גם מהאפרסק.
4. כתר לא משאיר רשימה דנקבה מכיוון שלא עשה הכאה עם משהו שמעליו כי אין מה שמעליו כי אור הכתר הוא הראשון שהארי במדרגה, בטעמים. אולם רשימה של זכר כן משאיר, שהיא בח' התגין שזו רשימה דהתלבשות של בחי"ד.
5. כל הכלים מחכמה עד יסוד משאירים גם רשימה דזכר וגם רשימה דנקבה היותך ויש גם משהו מעליהם וגם משהו מתחתיהם
6. המלכות משאריה רשימה של נקבה מפאת הביטוש של אור המלכות בכלי שלפניה אולם לא משאירה רשימה של זכר מפני שאין לה התפשטות של או"י בתוכה.❦
בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב