הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 26 עמודים רנ"ב

685

בס"ד

חלק ד שיעור 26 עמוד רנב

הכתר יצא אחרון וחזר ראשון. ומלכות יצאה ראשונה וחזרה אחרונה

יד) ואמנם עתה בחזרה היה ת הכתר חוזר בתחילת כולם, נמצא שיצא אחרון ונכנס ראשון. א והמלכות היה להיפך, כי יצאה ראשונה ונכנסה אחרונה. וזה סוד הפסוק, אני ראשון ואני אחרון. וביאור זה הפסוק יצדק בין בספירת הכתר בין בספירת המלכות, אלא שזה היפך זה. והוא כמו שנודע כי "אני" הוא כינוי אל המלכות, ובהפוכו "אין" כנוי אל הכתר.

אור פנימי

ת) כבר נתבאר זה לעיל, שהוא משום שבהזדככות הראשונה מבחי"ד אל בחי"ג, תיכף נעלמת קומת כתר מהגוף, כי הזווג דהכאה הנעשה על בחי"ג, כבר אינו מוציא אלא ע"ס בקומת חכמה. ואור הכתר נעלם למקורו, כנ"ל.

א) כי היא נעלמה, רק אחר שנזדכך המסך מכל עביותו והשוה צורתו למאציל, כנ"ל.

בהעלם הכתר עלתה מלכות במקום יסוד. ועי"ז קיבלה מלכות מקיף דחיה, 

וז"א קיבל יחידה, ובינה חיה, וחכמה נשמה

טו) ב והנה בהתעלם הכתר אל מקורו, עלתה החכמה במקום הכתר, ובינה במקום חכמה, וכן על דרך זה כולם, עד שנמצא המלכות במקום היסוד. ועל ידי עליה זו במקום היסוד, ג נתוסף בה האור, והיה לה בחינת מקיף א' שכנגד בחינת חיה הפנימית. גם זעיר אנפין עלה במדרגה אחת, ונתוסף בו בחינת יחידה מן אורות פנימים, ד ועתה נשלם לו ה' אורות פנימים. ה ובינה, נתוסף בה בחינת חיה הפנימי. ו וחכמה, נתוסף בה בחינת נשמה הפנימית.

                                          אור פנימי

ב) כמ"ש לעיל, אשר עלית המלכות במקום היסוד, פירושו, שהמסך דבחי"ד, שהוא בחינת כלי המלכות, עלה ונזדכך לבחי"ג, שהיא בחינת כלי היסוד, ואז אור העליון, שאינו פוסק, נזדווג במסך דבחי"ג ויצאו ע"ס בקומת חכמה. "והכתר נתעלם, ועלה אור החכמה במקום הכתר, ובינה במקום חכמה וכן עד"ז כולם", כמ"ש כבר באורך.

ג) כי עתה השיגה מלכות כלי ששי מקומת בחי"ג ע"י עליתה ביסוד, הנבחן לכלי חיצון כלפי בחי"ד. ומתלבש בה או"מ דחיה בכלי חיצון זה.

ד) כי עתה הרויח כלי חמישי, וכיון שיש לו ה' כלים, מתפשטים בהם ה' אורות נרנח"י בשלימות.

ה) כי השיגה כלי ד' ויש לה מקום לאור החיה.

 

סיכום: היום חזרנו על העניין של השיעור הקודם, בו הגדרנו באופן ברור, שהתפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. הגדרנו שעד כדי כך שאם לא יסתלקו גם המקיפים – אין לי כלי שלם. המקיפים הם תקוה, שגם אם אין יותר או"פ, שיהיה לי. זה נקרא או"מ. השתוקקות אמיתית ויכולת בקשה אמיתית מהשית'. כשאדם חושב שבכוחו ועוצם ידו יעשה לו החיל הזה, אז יש לו מחשבה שאולי יצליח, אבל אם לא אז לא יכול.

אז תהליך הנקודות בא לתאר איך נוצרו כלים. בתהליך זה מסתלקים האורות אבל מסתלקים ונכנסים. כל פעם כשמסתלק אור נוצר כלי. ברגע שנוצר כלי אז הוא מאפשר להשיג עוד אורות. 

בנקודה הראשונה נוצר עוד כלי, עוד השתוקקות שלא היתה קודם, ואז מסתלק האור ומה שקודם נכנס לנו בבח' הראשונה שהיתה לנו, נכנסה רק מטעם הכתר, הטעמים, נכנס הנפש 5 פעמים. אז מסתכלים על זה כך – כי זה (ציור) נכנסו וירדו האורות, אז יש את כל הנרנחי ונפש. כלי הטעמים שכל זה בתוכו. נסתכל על הכתר שכולו נקרא יחידה מצד הכלי דכתר, ביחס לכלים האחרים. לכן הוא נקרא נפש דיחידה, נפש דחיה, נפש דנשמה, כלומר שכל כלי הכתר הוא שלם, כי יש לו 5 בח' מצד האורות הפנימיים, לא ככלי. יש לו את כל האורות.

בנקודה הראשונה היתה הסתלקות. הנקודה הראשונה זה הנקודה הזו (ציור), כשהטבור עלה לבח' ג', אז יש רק ג' של ד', אבל התווסף כלי קודם כל יצא בנקודה הראשונה אור הכתר מהמדרגה. יצא אור הכתר – יש תקוה שאור החיה שהוא קרוב אלי קצת, שיאיר לי. ולכן יש מקיף דחיה. כי האו"פ הסתלק. מקיף דחיה מאיר. אבל מצד הרוח שהיו לו 4 בח' יש כעת 5 בח'. לנשמה 4, לחיה 3 ויחידה רק 2. כי בבח' הראשונה נכנסו מיחידה רק בח' אחת, כי נכנס למשל אור היחידה וכלי הטעמים. נכנס נפש קודם. מצד היחידה נעשה כאור אחד בטעמים. כעת, כששוב נכנס האור אז יחידה נכנס פעמיים אז יחידה בנקודה הראשונה יש שתי בחינות. ובנקודה השלישית, כבר היתה הסתלקות של אור החיה אז יש ב' מקיפים לטעמים. מקיף אחד לכלי הראשון שנקרא חכמה, כיוון שקיבל כבר נרנחי שלמים בנקודה הראשונה. בנשמה יש נרחני דנשמה, בנקודה הבאה 3 וכו'.

בנקודה הבאה כבר היו 2 מקיפים שהסתלקו ונהיה כלי. ברגע ההסתלקות אז נהיה כלי, כי יצאו למעלה והסתלקו.

בחכמה נהיה שני מקיפים ובבינה שהיה נרנחי יש מקיף חיה, מקיף אחד. ובז"א שמקבל את אור החיה כבר יש 5 כניסות נרנחי. וביחידה 4 כניסות, אז עד בחינת היחידה.

בנקודה האחרונה, כבר ב המקיפים מהנקודה הראשונה שעלו, אז הסתלק. אז נקודה ראשנה שהיא כלי דחכמה כבר נהיתה כלי. ובינה יש לה ב' מקיפים, וז"א שהיה לו כבר נרנחי דחיה כבר הסתלק ועכשיו מקבלים נרנחי דיחידה. 

זה מראה את התקדמות כניסת האורות לכלים. 

שיעור 26 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות פרק ג עמ' רנ"ב – ט מרחשון
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. הצורך בהארת נרנח"י וב' מנקיפין ורק בהסתלקותם נהיה כלי זה כדי שהאדם יסתלק מההרגשה שהאור דהיינו כוחו עוצם יודו, יאפשרו לו להשיג את רצונו. וכל תקוותו תהיה הבורא ית' ואז נאמר שיש לו כלי אמתי. שהוא מצד עצמו יודע שלא יכול לעשות יותר כלום. וגם התקוה דהיינו האורות המקיפין גם הסתלקו
2. בנקודה הראשונה, דהיינו אחרי שהיה ביטוש והסתלק האור מהטעמים, אז המצב במדרגה הוא כזה: שיש לנו בכלי דטעמים מקיף דחיה, מבחי' הרוח יש ה' בחינות דרוח, ד' דנשמה, ג' דחיה וב' דיחידה.
3. בנקודה השניה שהמשיכה ההסתלקות המצב הוא: שבכלי של הטעמים יש ב' מקיפין בכלי של הנקודה הראשונה יש מקיף אחד ומבחי' אור הנשמה יש נרנח"י דנשמה ובחי' החיה יש ד' בחי' ובחינת היחידה יש ג' בחינות – נר"נ דיחידה.
4. בנקודה השלישית המקיפים כבר נסתלקו מבחינת הטעמים ויש לנו כלי שלם בטעמים בנקודה הרביעית. בנקודה השניה יש לנו עכשיו ב' מקיפים, בנקודה השניה יש לנו מקיף אחד ובנקודה השלישית יש לנו נרנחח"י דחיה וארבע בחינות ביחידה – נרנ"ח. בנקודה הרביעית יש לנו כבר כלי שלם של הטעמים, גם המקיפים הסתלקו עכשיו מהנקודה הראשונה, יש לנו ב' מקיפים בטעמים. בנקודה השלישית יש לנו מקיף אחד ובנקודה הרביעית יש לנו נרנח"י דיחידה.
5. בשיעור הבא נלמד יותר את הפירוט של זה וגם ניתן נקודת השקפה יותר עמוקה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב