הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 31 עמודים רנ"ט-ר"ס

610

בס"ד

פרק ד שיעור 31 עמוד רנט

או"ח ג', הוא המלובש במלכות דראש, שהוא מקור וכתר, הן לע"ס דאו"ח שבראש, והן לע"ס שבגוף

יב) המין הג' של אוה"ח, הוא אוה"ח הנשאר קבוע וקיים במלכות של ראש, בבחינת מקור ומאציל לכל האורות והכלים, שיש בגוף. שאין לך משהו בגוף, שלא יהיה נמשך מהמקור ההוא, כי בהיות המלכות, בכמות אוה"ח שהיא מעלית, מלבשת לכל האורות של ראש, כנ"ל, הריהי נחשבת בזה לבחינת כתר ושורש, הן לאורות דראש והן לאורות של הגוף. כי אין אחיזה כלל באור בלי כלי וכיון, שהיא המולדת את אוה"ח המלביש לאורות, ע"כ נחשבת  כמו שהולידה גם לאורות עצמם. 

או"ח ד' הוא מתפשט מן הפה עד הטבור, שנעשה לכלים על או"י, אלא בלתי גמורים

יג) המין הד', הוא, האו"ח המרחיב את כלי המלכות, לע"ס מינה ובה ממעלה למטה, המכונה, מפה עד הטבור. כי המלכות של ראש מכונה פה, והמלכות של הגוף, שהיא הספירה העשירית של המלכות דראש, נקראת טבור. ובאמת אוה"ח הזה נעשה לבחינת כלים ממש, על עה"ס דאור ישר, היורדים בתוכו ממעלה למטה, כי על כן, נקראות עה"ס הללו, בשם, גוף הפרצוף, אלא שאינן ניכרות כן, והוא מפאת חשיבותו הרבה של העביות שבו. כמ"ש באו"פ (פ"ו אות ה'). 

 

או"ח ה' הוא או"ח שבמלכות דגוף הנקרא טבור

יד) המין הה', הוא אוה"ח שבמלכות דגוף, הנקרא אור נקבה, שהוא באמת הארה מאור ישר, אלא שהוא הארה קטנה, שיש בה רק בחינת קבלה, מבלי שום כח של השפעה, וע"כ נקרא בשם או"ח. וזכור זה. 

או"ח ו' הוא המתפשט מטבור ולמטה

טו) המין הו' של או"ח, הוא כל המתפשט מטבור ולמטה דגוף וכולו הוא בחינת מלכות של הגוף בלבד, כי ע"ס המתפשטות מהפה לגוף, הנה טה"ס הראשונות, הן מסתיימות על הטבור, והמלכות שבהן תופסת כל זה המקום, אשר מהטבור עד סיומו של הפרצוף. ואע"פ שהיא רק מלכות בלבד, מ"מ היא נבחנת לעצמה שמתפשטת לע"ס. והוא מצד בחינת הסיום של כל ספירה וספירה הנבחן במקום הזה.

היוצא בזווג דהכאה בראש, אינו נבחן אלא בגוף. ההתפשטות עד המלכות נבחנת מפה עד הטבור. והדחיה ממלכות נבחנת מטבור ולמטה

טז) וצריך שתבין כאן, כי אין לנו שום תפיסה בע"ס של ראש להיותן בחינת א"ס ב"ה, וכל מה שאנו מבחינים בע"ס של ראש, הוא רק מבחינת התפשטותן אל הגוף, ומתחתון ילמד העליון. ולפיכך מה שאנו אומרים, שהאור העליון התפשט עד המלכות, והמסך שבכלי מלכות הכה באור ולא נתנו לבא בכלי המלכות, והחזירו לאחוריו, שהאור החוזר הזה הלביש ע"ס דאו"י. הנה הלבשה זו, לט"ס הראשונות, ודחיה זו, מלהתפשט במלכות, הן נבחנות לנו, מטעם שמתפעלים כן בגוף על הטבור, שט"ס הראשונות הנמצאות מטבור ולמעלה, נמצאות מקובלות ומלובשות בתוך אוה"ח. והאור השייך לספירת מלכות, הוא נדחה ואינו מקובל במלכות דגוף, שהוא כל המקום שמטבור ולמטה. ומתוך שהמלכות הזאת היתה מלבשת בהיותה בבחינת א"ס ב"ה מטרם הצמצום, את כל עה"ס, כי על כן היה האור ממלא את כל המציאות, כמ"ש זה באורך בהסת"פ (ח"א פ"א ופ"ב עש"ה). ע"כ אנו מבחינים ג"כ במלכות שנצטמצמה, דהיינו במקום שמטבור ולמטה, שנשארו בה עשרה חללים, שנתרוקנו מאור שהיה להם, בהיותם בבחינת א"ס ב"ה, אשר עתה אין בתוכם אלא או"ח בלבד. ולפיכך אנו מבחינים במלכות דגוף, עשר ספירות בפני עצמן, להיותן נושאות כל החסרון שהופיע בסבת הצמצום. והבן היטב. ומטעם זה, נקרא אותו מקום שמן הטבור ולמטה בשם אחורים, מפאת חסרון אור ישר. והמקום שמטבור ולמעלה, נקרא בשם פנים דפרצוף, מפאת שהוא המקום של כל האור אשר בפרצוף, כמבואר.

או"ח ז' הוא הנשאר בפרצוף אחר הסתלקות אור הישר ממנו

יז) המין הז', הוא אוה"ח הנשאר למטה בגוף, אחר הסתלקותו של אור ישר משם. המובא בדברי הרב (פרק ב' אות י') כי בחזרת אור הישר למעלה לשורשו, אין אוה"ח עולה עמו, שהרי כל עיקרו של או"ח הוא אור הסתלקות, כמו שנתבאר לעיל אות ח', שהוא מבחינת הפרישה של בחי"ד, שאינה מקבלת האור, שזהו מכח הצמצום והמסך הרכוב עליה, הנבחן לעביות ודין מוצאו, אלא בשעה שנעשה לכלי הממשיך והמלביש לאור העליון, הרי מתהפך העביות והדין הזה ונעשה לזכות ורחמים גמורים, עד שאינו ניכר כלל לשפל וכהה כלפי אור העליון המלובש בתוכו, כנ"ל באות י"ד. אמנם בשעת ההסתלקות, שאור העליון התפשט ממנו, ועלה לשורשו, הנה פקעה ממנו חשיבותו ולא נשאר ממנו יותר ממה שהוא לפי מהותו עצמו, דהיינו עביות וצמצום ודין, כנ"ל. ובזה מובן שבעת ההסתלקות, שחזר האו"י אל שורשו, לא יכול אוה"ח לעלות עמו למעלה, ואדרבה כי עתה נגלתה ירידתו למטה, דהיינו שנגלה הדין והעביות שבו, כמו שהוא לפי מהותו עצמו, כנ"ל. ומשום זה הוא נקרא אור עב. ומעתה נבחן ההפרש למפרע, בין הכלים שהלבישו את האור דהיינו או"ח, ובין האור המלובש בו, מה שלא היה ניכר כלל מטרם ההסתלקות, כנ"ל באות י"ג. וזהו שאומר הרב שם, אשר אור העב הזה הוא בחינת הכלים של הפרצוף.

או"ח ח' הוא או"ח הנ"ל, אחר שהשיג עביות יתרה על עביותו

יח) המין הח' הוא, אור החוזר הנ"ל, מבחינת קבלתו עביות יתרה על עביותו שמעצמו, כבדברי הרב (פרק ו' אות ב'). כי מלבד העביות שנתגלתה בו, ממה שהוא לפי מהותו, הנה עוד נתוסף בו הרושם של דין חדש שהשיג מתוך ההסתלקות של עתה, שהשאיר אותו בחושך, שנמצא מחמת זה בהתעבות כפולה.

 

סיכום: בשיעור קודם למדנו על או"ח א' ו-ב'. היום למדנו על או"ח ג' עד ח' כולל.

באו"ח א' יש יב' מיני או"ח. באופן כללי או"ח הוא התנגדות לאוטומט. מתנגד להיות בריאה פסיבית ורוצה להיות שותף. שותפות זו מתבטאה בהרבה צורות וצורתה העיקרית היא או"ח מין ב', ויכול להיות רק אם מתנגד לאוטומט.

או"ח נקרא התנגדות לאוטומט.

או"ח ב' הוא היכולת להתחבר לבחירה לצד האדם שבי ולייצר אמונה חדשה במחשבה של שיתוף ואחדות. זה או"ח מין הב' שלמדנו בשיעור קודם.

או"ח ג' שלמדנו היום – בהיות המחשבה שורש לגוף אז אומרים שאו"ח ג' זה הוא או"ח המלביש שיש לו תפקיד להיות שורש לגוף אז נקרא או"ח ג' ויש משמעות גדולה לזה, כי כל מה שקקורה לנו בלב, בגוף, בהרגשה – נובע ממחשבה. מחשבה זו אינה תמיד מודעת, היא גם לא מודעת, וכל מה שקורה לנו אם כך בהרגשה נובע מהמחשבה. יש לזה נפקא מינה מאוד גדוך. מה מבינים מזה? שאם רוצה לטפל בהרגשה צריך לטפל במחשבה המוקדמת להרגשה, שהיא מקור ההרגשה. אטפל לפעמים בצורת התגברות, בצורה של עבודה, בצורה של לעשות מלמטה ולתת מקום למחשבה להיות משוחררת, או לעסוק בדמיון. יש הרבה צורות, והכי חזקה שבהן היא לבנות אידאל ולחשוב דרכו. לייצר בינה יציבה. זו הצורה הכי חזקה ונכונה. אם לא מצליח אז מתחיל לבנות קצת מצבי שחרור שמשחררים את המחשבה שמאפשרת לחשוב מחדש על דברים. 

או"ח ג' המלביש מחשבה בראש, התוצאה בראש היא השורש לגוף.

או"ח ד' היא התפשטות של או"ח המלביש לגוף. נקרא אור הע"ב, והיות וכח העביות פועל מלמעלה למטה הוא שונה לגמרי מאו"ח המלביש שהוא מחשבה אמונית ותודעה שנמצאת בראש, אבל האור הע"ב מתפשט למטה. אמנם עוד לא בא לידי ביטוי כי התפשט יחד עם האור, אבל נקרא אור הע"ב כי יש כבר רצון לקבל שעוד לא נבחן אבל קיים.

עוד לא קיבלנו את כל האור. הטבור נקרא גבול מעשי שהוא או"ח הה', היכולת לעשות גבול מבטאה את אור הזך. נראה בהמשך שכשנעשה ביטוש ואבד כח הגבול, אז גם אבד כל האו"פ שהיה, כי הגבול מאפשר לנו לבטא את עצמנו, ולכן גבול הוא מאוד חשוב, וזה הגבול הפנימי שנקרא טבור, שיש לו שני אורות. 'עד לכאן טוב האור, ומכאן והלאה לא טוב האור'.

המין הו' הוא פירוט הגבול שנקרא ע"ס דסיום, כיוון שאיפה שהתקבל האור א"א לקבל את כל האור אבל מחלוק לע"ס בתוך. קיבלתי הרבה פרטים ועל כל פרט היה צריך לעשות גבול. פירוט הגבול והסיום נמצא בע"ס דסיום שזה או"ח הו'

או"ח הז' הוא לאחר שהיה ביטוש הסתלק אור הזך מהמדרגה ונשארנו רק עם העביות בלי אור הזך. למדנו שהתפשטת האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו, כשנשאר אור הע"ב בלי אור הזך אז התגלה אור הע"ב, העביות שהיתה בטבעו, ולכן נקרא אור הע"ב או"ח, ולמה לקרוא לו גם או"ח, כי כל הכלי נובע מזה שהתנגדתי לאוטומט ובניתי דבר חדש, שהוא בנוי מההתנגדות שלי לאוטומט ולכן נקרא גם או"ח השביעי, אור הע"ב.

או"ח הח' נקרא גם אור הע"ב אבל עכשיו יש לו עביות יותר גדולה מהטבע שלו, כי מתוך הסתלקות האור לא רק התגלה טבעו כאור הע"ב, גם יתר העביות שהיתה באור ואין בו, בגלל שהוא רוצה דבר מסויים אז העביות יותר חזקה. כמו למשל, אומר שבאופן כללי רעב. כשרעב לדבר מסויים אז העביות יותר גדולה. זה או"ח השמיני, שהיה בו אור ואיננו.

נשאר לנו ללמוד עוד 4 הבח' ועליהם נלמד בע"ה בשיעור הבא. 

שיעור 31 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות הסתכלות פנימית חלק ד' רנ"ט-ר"ס – טו מרחשון
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בשיעור הקודם למדנו על ב' מיני או"ח, אור הא' התנגדות לאוטומט שנקרא אור חוזר הנדחה – כמובן עפ"י האידאה. והשני או"ח המלביש שזה יצירת תודעה אמונית
2. בשיעור זה למדנו על עוד שש מיני או"ח (ג-ח כולל)
3. או"ח הג' הוא היות או"ח המלביש שורש לכל מה שקורה בגוף. מכאן אנו למדים שהמחשבה היא הקובעת ודרכה צריך לטפל בהגרשה (לא רק זו המודעת)
4. או"ח הרביעי נקרא אור העב שהוא התפשטות של או"ח המלביש ממעלה למטה לגוף.
5. אור חוזר ה' הוא הטבור, דהיינו יצירת גבול שמבטא מה כן לקבל ומה לא לקבל.
6. או"ח הו' הוא הפירוט של הגבול שהם עשר ספירות דסיום מטבור ולמטה.
7. או"ח הז' הוא אור העב שנשאר לאחר הסתלקות אור הזך ממנו בעקבות הביטוש שהוא גילוי עוביותו
8. או"ח הח' הוא יתר העוביות שנתגלתה באור העב, שמעבר לטבעו היה בו אור והסתלק וזה הוסיף עוביות על עוביות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב