הדף היומי בתע"ס – חלק ו | שיעור 8 עמודים ת"א – ת"ב

482

חלק ו' שיעור 8 עמוד תא'

* ט) והנה אחר שצמצם עצמו, הניח חד פרסא באמצע גופו במקום טבורו מבפנים כדי שיפסיק בינתיים. וז"ס יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. כנזכר בזוהר בראשית דף ל"ב, אית קרומא חדא באמצעית מעוי דבר נש דאיהו פסיק מעילא לתתא, ושאיב מעילא ויהיב לתתא. ואז נשאר כל האור לעילא מהאי פרסא, והיה שם דוחק ומהודק. ואז בוקע בהאי פרסא ויורד והאיר בשאר הגוף מהטבור ולמטה.

* עץ חיים שער ח' פרק ב'.

ט) פרסא באמצע גופו וכו' ושאיב מעילא ויהיכ לתתא: פרסא, פירושו מסך המסיים של הפרצוף בדומה לאצבעות רגלים שהם סיומו של הפרצוף, אלא ההפרש הוא, בערכי פנימיות וחיצונית, כי הפרסא, היא בחינת הסיום של פרצופים הפנימים, ואצבעות רגלין הוא בחינת הסיום גם לחיצוניות הפרצוף. ופרסא זו נעשתה, אחר זווג עליון שנעשה בנקבי העינים, שפירושו הוא, שנתעלה מקום הזווג ממקום הפה, שהיא המלכות של הראש, אל מקום נקבי העינים, שהיא החכמה של הראש. כנ"ל באורך. (בדף שצ"א ד"ה שערות). ע"ש ואז נחלקו הע"ס של הראש, לב' מדרגות ראש וגוף, שהמרחק רב ביניהם כי בראש עדיין אין שם כלים ובחינת התלבשות בפועל, כי האו"ח משמש שם מבחינה ממטה למעלה, ולא בבחינת ממעלה למטה שפירושו התלבשות. אלאשהמלכות של ראש בכח הזווג אשר נעשה בהמסך שבה, היא מתרחבת לע"ס מינה ובה ואז האור מתלבש בה ממעלה למטה, כלומר בהתלבשות גמור. ועתה שמקום המסך והזווג נתעלה לנקבי העינים, שהוא חכמה דראש, והאו"ח עולה ומלביש האו"י מחכמה ולמעלה עד הכתר, נמצא אשר המלכות שבחכמה ההיא מתרחבת אח"ז ומתפרשת עם האור ישר שבה ממעלה למטה שהוא לג' הספירות בינה וזו"ן דראש, ונעשה הבינה וז"א ומלכות האלו, המכונים אח"פ, לבחי' ספירות דגוף, שפירושו, כלי קבלה על אותו האור היוצא מהזווג שבנקבי העינים, באופן שנעשה כאן מע"ס של ראש אחד, פרצוף שלם ראש וגוף, אשר הגלגלתא ועינים ממנו לבדם, נשארו בו לבחינת ראש, ואזן חוטם ופה שהיו בו, נעשו לבחינת גוף אל הראש ההוא. 

והנה באותה המדה שנתעלה המלכות השורשית של הראש, מן הפה לנקבי העינים, כן נתחלקו הע"ס דסיום של פרצוף הס"ג ההוא, כי הע"ס המסיימים להפרצוף, מתחילים בהס"ג, ממקום החזה עד סיום רגלין, אשר בחינת הכתר וחכמה שבו, מתפשטים ממקום החזה עד הטבור, וג' הספירות: בינה ז"א ומלכות שבו, מתפשטים מטבור עד סיום רגלין. ונמצא עתה כמו שהבינה ז"א ומלכות דראש, יצאו לחוץ מבחי' ראש ונעשו לבחינת גוף, כן הבינה ז"א ומלכות דספירות הסיום, יצאו לגמרי מבחינת אצילות הפרצוף, באופן שאותו מסך המסיים להפרצוף, שעמד בהמלכות דע"ס הסיום, שהוא מקום שלאצבעות רגלין, עלה עתה להחכמה של הע"ס האלו, שהוא מקום הטבור. וג' הספירות: בינה וז"א ומלכות שלמטה מהטבור, יצאו לגמרי לחוץ מהפרצוף ונתבטל מהם בחינת האצילות של אותו הפרצוף. ובזה תבין היטב, שאותם ט"ס התחתונות דס"ג, שהיו מתפשטים מלפנים, מהטבור עד סיום רגלים של הא"ק הפנימי, ועלו לבחי' מ"ן אל הטעמים דס"ג ולבחינת נקבי עינים, לא חזרו וירדו אח"ז למקומם הראשון דהיינו עד סיום רגלין דא"ק, שהרי כבר נשתנה מקום נקודת הסיום פרצוף הס"ג, דהיינו במקום הטבור, וכבר הופרס שם מסך המסיים את הס"ג, כנ"ל אלא שנשארו למעלה מהטבור והפרסא, ורק הזו"ן דא"ק הפנימי שהיה כלול עמהם, הם לבדם ירדו למטה מהטבור. וענין ושאיב מלעילא ויהיב לתתא גם ענין הבקיעה שהאור בקע את הפרסא יתבאר להלן.

י) ואמנם ודאי, שעל ידי הסתלקות האור למעלה מהטבור היה מספיק להיות יכולת בעולם האצילות לקבל האור שלהם, אבל לא היה מספיק לתת כח לעולם הבריאה, שיוכל גם הוא לקבל אורו ג"כ, ולכן הוסיף בחינה אחרת, להניח שם אותו המסך והפרסא. נמצא שהם ב' דברים: צמצום האור למעלה, שיוכל האצילות לקבל האור שלו, והטעם, שע"י עליתו למעלה, יצא אור חדש, ובודאי שהאור ההוא בא ממועט, אע"פ שהוא משם ס"ג עצמו, היו יכולים לקבלו. וענין הפרסא היה, כדי שיוכל גם הבריאה לקבל אורו.

י) צמצום האור למעלה שיוכל האצילות לקבל וכו' יצא אור חדש: היינו האור שיצא ע"י הזווג שבנקבי עינים שנתבאר ענינו לעיל. שעל ידי האור הזה נתתקן בחינת האצילות לבדה, דהיינו בחינת הנקודים, עד הטבור של הנקודים, כי עד שם הוא מקום האצילות העתיד להיות אחר עולם זה, אמנם לא הגיע מאור זה כלום להמקום שמטבור ולמטה דנקודים. כמ"ש לקמן. 

אור חדש ובודאי שהאור ההוא בא ממועט אע"פ שהוא משם ס"ג. כי על ידי העליה למעלה למקום נקבי העינים, שהוא חכמה ובחי"א, הרי נתמעט הס"ג מקומת בינה לקומת ז"א, וע"כ יכולים הכלים לקבלו, בבחינת אצילות. ותדע, שאור חדש הזה, הוא האור דכלים דפנים דג"ר, והוא עצמות האור דג"ר דנקודים, אבל אותו אור חדש שנאצל אח"כ ע"י זווג ע"ב ס"ג, שירד ובקע לפרסא, והאיר לנקודים, הוא אינו בחינת עצמות אור של הנקודים, אלא שנבחן לבחינת תוספות אור, ובחינת גדלות.

וזה אמרו "שע"י עליתו למעלה יצא אור חדש ובודאי שהאור ההוא בא ממועט אע"פ שהוא משם ס"ג עצמו היו יכולים הכלים לקבלו" דהיינו הכלים דג"ר דנקודים, כנ"ל. ומכנה אותם עולם האצילות, משום שהמה השרשים לעולם האצילות.

סיכום: בשיעור קודם למדנו שבנקודות דס"ג היה צ"ב ולמדנו את 5 שלביו – התפשטות, התכללות, התעוררות, התערבות וצ"ב, שהיא עליית מלכות לבינה.

נפרש בח' התפשטות: היות וס"ג התחיל להזדכך אז ג' התלבשות הסתלקה ונשאר רק ב'. ב' זה השפעה. ג' כבר לא מפריע אז נק' דס"ג יכולות להתפשט למטה מטבור. כאשר הן מתפשטות לשם זה השלב הראשון – התפשטות.

לאחר מכן יש התכללות. יצאו על גובה קומה של ב' א' אז נקראי ו"ק. הסברנו למה – היות ונה"י דא"ק הן למטה מטבור, נקרא ו"ק ביחס למדרגה. בשניהם היו ו"ק ולכן יכלו להתכלל זב"ז, היתה ביניהם השוואת צורה. אמנם זה של ד' וזה של ג', אבל כשהאור מאיר במדרגה אז אין הבדל ביניהם. כשלא מאיר אז רואים את ההבדל. (אפשר לראות אות ס"ג בפתיחה). זה היה התכללות. שלב ב'. אמרנו התפשטות, שנשאר רק השפעה. התכללות, עם הנה"י דא"ק.

לאחר מכן התפשט בצורת השפעה טהורה – ג"ר דבינה וז"ת דבינה שזה רצון לקבל. נקרא התעוררות. זה שלב שלישי שגרם להתערבות עם נה"י דא"ק, כ"א התערבב בשני לקבל תכונות מהשני. ב' א' גם קיבל רצונות של ד' ג'. עוד לא צ"ב, רק התערבות.

צ"ב – אחרי שהתערב עם ד' ג' אומר שאין מסך על ד' ג' אז נאלץ לצמצם עצמו ולהעלות מקום סיום רגלין לפרסא ולעשות שם את הסיום, ואומר שאסור להתפשט למטה מכאן. עלול לצאת ד' ג' ולהשבר. כמו שע"ב וס"ג לא התפשטו למטה מטבור, אומר שגם עוצר עצמו ורק לג"ר דבינה יכול לרדת. ז"ת דבינה אסור כלל לעורר, ועשה סיום. הסיום שהעלה מלכות לבינה, שלב ה' בצמצום, שרות עלתה לנעמי ועשתה הפסק, שמתבטא בפרצוף הבא שיוצא, כי הפרצוף הבא שיוצא יוצא רק על נקבי עיניים. כי אם כל הראש הוא ג"ע אח"פ והיה צ"ב, אז במקום שיהיה זיווג על הפה, הוא נעשה פה על נקבי עיניים, כי עלה מידע לראש – אי אפשר לעשות זיווג על הפה, על גדלות. אפשר רק על נקבי עיניים וזה גרם לכך שיהיה סיום חדש למדרגה. כמו שבראש יש סיום, כך בתוך ובסוף יש סיום. ז"א הפה עלה למקום נקבי עיניים והטבור לחזה, וסיום רגלין עלו למקום הפרסא. בפרסא הפסיקו את המדרגה שלא נאצלה אלא רק עד הפרסא. נקודה חדשה – ראש קטן רק ג"ע ורק חלק מהראש יצא לבח' גוף, וחלק מה שהיה גוף יצא לבח' לא של סוף, אלא בכלל לא שייך למדרגה יותר, ונהיה חלל פנוי. זה יכול להיות קטנות ויכול להיות אתגר. אתגר, צריך לעשות משהו כדי לקבל בי"ע, בהתחלה פעלו זה לא נכון ונגרמה שבירה, ואח"כ נזכרו שיש דרך אחרת ויצא עולם אצילות.

בעצם, מה שלמדנו בשיעור זה, שנהיה סיום חדש. שבאים לפעול בפנימיות יש סיום חדש. יש חוקים שצריך לעמוד בהם.

נקודה נוספת בשיעור זה, אומר, כשעברנו מפרצוף ס"ג לעולם הנקודים היתה התמעטות המדרגה. ס"ג יצא על ב', כל נקודים על א'. והיה עוד מיעוט, של צ"ב ולכן אפשר שיתפשט אור בכלים דפנים עד הפרסא.

אח"כ גם ד' ג' ביקשו אור, ועליהם לא היתה פרסא. כשבאו לבקש גדלות בלי צמצום שהיה בפרצופים, כדי לעשות זיווג בפה ולא בנקבי עיניים, וזה גרם בהמשך לשבירה. זה נלמד בפרק ז', אבל בשיעור זה למדנו בעיקר את העובדה שיש סיומים חדשים במדרגה, וצריכים להתחשב בהם מכאן. כי כשיודע שיש סיום חדש המדריגות יראו אחרת, ובשיעור הבא נלמד איך נולד עולם הנקודים ע"פי הסיומים החדשים. 

שיעור 8 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ו'
סיכום בנקודות עמוד ת"א-ת"ב – יט טבת תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. חמשת השלבים של צ"ב הם התפשטות התכללות התעוררות התערבות וצמצום ב'. שהוא עליית מלכות לסיום רגלין לבינה דגוף הנקראת תפארת.
2. מכח צ"ב שנעשה בנקודות דס"ג, הועלתה אינפורמציה לראש הס"ג לצורך הפרצוף הבא הנקרא נקודים, שאי אפשר לקבל אלא חצי מדרגה. דהיינו קטנות.
3. עלתה עוד אינפורמציה לראש מכח ההתערבות של ב'א' עם ד'ג', שיש רצון לקבל גם בלי צמצום על ד'ג', אבל היות וזה לא עצם, אז יצא קודם זיווג על ב'א'.
4. נקודות הסיום במדרגה השתנו: הפה עלה למקום נקבי עינים כי שם היה הזיווג דראש, הטבור עלה למקום החזה כי שם נהיה סיום ההארה של הראש לגוף, וסיום רגלין עלה למקום הטבור, ששם נפסקה האצלת הפרצוף לגמרי.
5. עולם הנקודים יצא עפ"י הסיומים החדשים והא הבסיס ליציאת עולם אצילות לאחר מכן
6. היות ועלו גם רשימות של ד'ג' שאינם מצומצמים בצ"ה ואין בהם פרסא, ע"כ כאשר נבוא לעשות זיווג עליהם אז לא נתחשב בסיומים החדשים שיש בעולם הנקודים וזה ייצר לנו קונפליקט בין מצב הקטנות למצב הגדלות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב