הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קו | שיעור 6

1687

פרק ג שיעור 6

פרק ב'

מבאר ענין ד' עולמות אבי"ע, וההפרש שביניהם. ובו ו' ענינים:

א . כל הפרטים שבעולם אצילות נבחנים ע"פ ד' בחינות עביות הנ"ל. ב . בעולם אצילות מתפשט אור א"ס בלי מסך כלל. ג . למטה מאצילות אין אור א"ס מתפשט רק בהארה היוצאת ממנו דרך מסך. ד. מזווג דהכאה של אור העליון במסך שבין אצילות לבריאה, יוצאות עשר ספירות דעולם הבריאה. ומזווג דהכאה שבין בריאה ליצירה יוצאות ע"ס דעולם היצירה. וכן מיצירה לעשיה. ה. ההפרש שבין ד' העולמות הוא שבאצילות אין מסך כלל. ובבריאה יש מסך א'. וביצירה ב' מסכים. ובעשיה ג' מסכים. ו. אבל בד' בחינות עביות אין הפרש כלל בין עולם לעולם כמו שהם באצילות כך הם בבי"ע.

אין מסך בעולם האצילות .

א) הרי הם ד' בחינות, אשר בהם יובדלו פרטי האצילות מניה וביה, אבל א כולם הם בלתי מסך כלל ועיקר. ולכן נקרא עולם האצילות כי אור הא"ס עצמו נתפשט בכולו בלתי מסך.

למטה מאצילות אין א"ס מתפשט אלא דרך זווג דהכאה במסך שבסיום עולם האצילות.

ועה"ס עוברות דרך המסך לעולם הבריאה. וכן ע"י זווג דהכאה במסך שבסיום הבריאה

עוברות העה"ס לעולם היצירה. וכן מיצירה לעשיה .

ב) ואמנם משם ולמטה אין א"ס עצמו מתפשט, רק ב הארה היוצא ממנו דרך מסך, והוא, כי המסך ופרגוד המבדיל בין אצילות לבריאה כנ"ל הנה, מחמת אותו ג ההכאה של אור העליון המגיע עד שם כנ"ל, הכה

אור פנימי

 

א) כי זה כלל, שאין עביות ומסך יכולים למעט, או לפגום מלמעלה למקום גילויים, אפילו כל שהוא, ואע"פ, שהאור החוזר עולה בסבת מסך שבכלי מלכות, ומלביש ממנו ולמעלה לכל ט' ספירות כולן כנ"ל, מ"מ, כח עביות שבמסך אינו מתעלה למעלה כלום, לפיכך נחשבות ט"ס דאצילות, שהן בלתי מסך כלל ועיקר. ואע"פ שמבחינים הרבה מסכים גם בעולם אצילות, כגון מסך דפה ודחזה וכו' שזה נוהג בכל פרצוף פרטי שבאצילות. הענין הוא שאינם מסכים ממש, אלא הם מהתכללות התחתון בעליון, ורק המסך דסיום רגלי האצילות, הוא מסך ממש הפוסק את אור העליון, כמ"ש בהסת"פ כאן בפרק י"ד עש"ה.

ב) כלומר, אע"פ שאור הנמצא בעולם הבריאה, בהכרח שנמשך מאור א"ס ב"ה, כי אין שום הארה בעולמות שלא תהיה נמשכת מן הא"ס, עם כל זה, משום שאור

א"ס ב"ה המתפשט לבריאה עובר דרך מסך, נמצא הארתו מתמעטת מאד, עד שנבחן, שכבר נפסק אור א"ס ב"ה מלמעלה ממסך. ולהלן מפרש הרב, איך אור עובר דרך מסך.

ג) פירוש, כי חוק הוא בעולמות העליונים, שכל מדרגה תחתונה הגורמת תוספות אור למדרגה עליונה ממנה, הנה כל אותו שיעור תוספות אור, חוזר ומושפע, לתחתונה שגרמה אותו, ובעניננו ג"כ, מתוך שמסך שעל מלכות דאצילות גרם את האור החוזר לעלות, ולהלביש לכל ט' ספירות דאצילות, ולהעשות כלים אליהם, כנ"ל, באופן, שזולתו לא היה אור א"ס נתפס ומלובש באצילות, כי אין אור מושג בלי כלי, כנודע, והנה מתוך שהמסך גרם לכל אותו תוספות, דהיינו או"ח וע"ס האמורים, לפיכך, מתרחב המסך והכלי מלכות בסבת האו"ח החוזר ויורד אליו ממקום המסך

אור ישר         עץ חיים          ואור חוזר קז

בפרגוד ההוא, ומכח אותם הי"ס דאצילות שהגיעו עד שם. והכה שם בהאור שלהם, הנה ד נתנוצצו מהם אורות ועברו דרך מסך ההוא ונעשו למטה הי"ס דבריאה מהתנוצצות יוד ספירות דאצילות שעליהן על ידי המסך. מכח י"ס דכלים, נעשו י' ספירות דכלים אחרים, ומכח י"ס דעצמות, נעשו י"ס דעצמות אחרים דבריאה. וכן ה בסוף הבריאה נעשה שם מסך אחר, ו ומחמת הכאת יוד ספירות דבריאה בבחינת עצמות וכלים במסך, נעשו יוד ספירות דיצירה. וכן מיצירה לעשיה על ידי המסך ההוא. ובזה תבין למה נקרא זה אצילות וזה בריאה וזה יצירה וזה עשיה, כי יש מסך מבדיל בין זה לזה ואין ז זה דומה לזה כלל.

החילוק שבין אצילות לבי"ע שבאצילות אין מסך כלל. ובבריאה מתמעט האור ע"י מסך א'. וביצירה ע"י ב' מסכים. ובעשיה ע"י ג' מסכים. אבל בד' בחינות של התעבות האור העליון אין שום הפרש בין עולם לעולם .

ג) אמנם החילוק שיש בין אצילות לג' עולמות, הוא, שאצילות

אור פנימי

ולמטה, וממשיך לעצמו כל אותם י"ס דאצילות שלמעלה, בדוגמתן ממש. באופן: שמלכות דאצילות לבדה, הולכת ויורדת ומתפשטת לעשר ספירות מינה ובה, כדוגמת ע"ס אצילות, דהיינו מכתר עד מלכות, והן המכונות עשר ספירות של עולם הבריאה.

וז"ש הרב, "מחמת אותו ההכאה של אור העליון שהכה בפרגוד ההוא, ומכח אותם הי"ס דאצילות שהגיעו עד שם, נתנוצצו מהם אורות ועברו דרך מסך ההוא, ונעשו למטה הי"ס דבריאה". כלומר, ב' דברים יש להבין כאן: הבחן הא', הוא גרם האו"ח, העולה ע"י הכאת אור העליון בהמסך, שהאו"ח ההוא, יש בחוקו לחזור ולירד להמדרגה שגרמה להופעתו, כנ"ל. הבחן הב', הוא גרם הלבשת עצמות אור הא"ס, בעשרת הכלים של או"ח שעלה, שנעשו למעלה עשר ספירות דאצילות כנ"ל, אשר גם הם בחוקם לחזור ולירד למטה, אל המדרגה שגרמה להופעתם. ועל הבחן א' אומר הרב, "מחמת הכאת אור עליון בהפרגוד": דהיינו, שהאו"ח הזה חוזר ויורד ממעלה למטה לעולם הבריאה. ועל הבחן הב' אומר הרב: "ומכח אותם הי"ס

דאצילות וכו'." שמשני גורמים אלו: נעשו ע"ס שבעולם הבריאה.

ד) הופעת או"ח, מכונה בכל מקום בשם התנוצצות.

ה) כי כל ע"ס דאצילות נעתקו ונחתמו בעולם הבריאה, כמ"ש בדיבור הסמוך, וא"כ גם המסך והמלכות נחתמו בעולם הבריאה, וגם נוהג שם אותו הזווג דהכאת אור העליון במסך, ועליות או"ח, העולה ומלביש ממסך ולמעלה לכל ט' ספירות דעולם הבריאה, שאו"ח הזה, נעשה עשרה כלים לעולם הבריאה, אשר עצמות אור של עולם הבריאה מתלבש בהם.

ו) כמו, שאו"ח דמסך דאצילות חזר ונתפשט ממסך ולמטה, והחתים ע"ס דבריאה, על דרך שנתבאר לעיל בסמוך אות ג' ע"ש, הנה ממש על אותו דרך, גם או"ח שעלה ממסך דמלכות דבריאה, חזר גם הוא ונתפשט למטה, והחתים עשר ספירות דעולם היצירה. וכן מיצירה לעשיה.

ז) כמ"ש לפנינו, אשר הבחי"ד הנקראת מלכות שבה נעשה המסך, מתחלקת בעצמה, לד' בחינות מסך, אשר בהן מתפעלות כל מיני שינוים והבדלות המופיעים בהעולמות:

סיכום: 

למדנו שד' עולמות אבי"ע מתפרטים כמו ד בחי' דאו"י – כתר = א"ק, חכמה = אצילות, בינה = בריאה, ז"א = יצירה, מלכות = עשיה.

היחס בין העולמות הוא שכמו שראינו בעולמות כשעולם אצילות הוא בחי' י' דשם הויה, עם קו"י בו הרצון לקבל בי' עוד בא לידי הרחקה אלא שהאור והכלי הם אחד ואין הרגש הרצון, אז הדין עוד לא מופיע ולא צריך מסך שמפריד, כי המסך צריך לבוא רק איפה שיש רצון, ואם אין רצון לא צריך מסך.

לכן המסך מתחיל רק אחרי ה-י' – ב-ה' ראשונה דשם הויה – בינה, עולם הבריאה. על זה שואל – איך אתה אומר שבעולם אצילות אין מסכים, הרי למדנו שבא"ק כבר בגלגלתא יש מסך שעושה זיווג דהכאה, אח"כ בע"ב, אח"כ בטבור, כל שכן בעולם אצילות שיש מסכים. אומר – כל המסכים האלה הם רק השלכה ממה שאנחנו רואים כמסכים בתחתונים. 

נתן במבוא להזוה"ק משל של בניין בית – הפרדות וחדרים שיש בהם דין. יש מקומות שאפשר להכנס ויש שלא. לעומת זאת בתכנית השרטוט אין הפרדות, מטעם דרכי גוף אלא רק במחשבה. באצילות הפרטים כוללים את כל ד בחי' אבל מי שינסה לפתוח את הברז בתכנית – לא יצאו מים. זה לא באמת, רק בכאילו כלפי התחתון, לא ע"פי חוקיו. יש חלוקה מתוכננת.

לכאורה יש פרטים אבל אין ביניהם הפרדות. זהו דין עולם אצילות, כי כולו התפשט בלי מסך. מסך מפריד יש רק בין עולם אצילות לעולם הבריאה. מסביר למה זה גורמת ההפרדה. 

האור לא יכול לעבור בפשטות מאצילות לבריאה כי יש מסך. אז איך יעבור? יעשה זיווג דהכאה, כמו שהאור עובר מהראש לגוף, כך יעבור מאצילות לבריאה. זיווג דהכאה בעולם אצילות ויעבור האו"י עם לבוש או"ח לעולם הבריאה – אור דתולדה.

האור יתמעט מעולם אצילות לעולם בריאה.

כשהאור עובר מאצילות לבריאה עוברים שני דברים: האור המלובש בכלי וגם הכלי עצמו, וכך נברא עולם הבריאה אורות וכלים, נקרא עצמות וכלים.

גם בין עולם הבריאה ליצירה מתרחש תהליך זהה. גם שם כשאור הבריאה כשבא מהתנוצצות – או"ח ובא להכנס ליצירה אומרים לו שיש מסך נוסף שיש לעבור דרכו. עושה זיווג דהכאה בתחתית עולם הבריאה ורק דרך מסך זה עובר לעולם היצירה, וכך בין יצירה לעשיה. בין עולם לעולם, מאצילות ומטה יש מסכים.

כל עולם הוא כמו תולדה של המחשבה המיוחדת בעולם העליון לו כלפי העולם התחתון.

קח חלק ג        תלמוד עשר הספירות         פרק ב

אור הא"ס נוקב ועובר בו עד סוף האצילות בלתי שום מסך כלל אך משם ולמטה יש מסך. וההבדל בין בריאה ליצירה, בהיות לבריאה מסך ומבדיל אחד, וליצירה שני מסכים, ולעשיה שלשה מסכים, ואמנם בפרטות העולם עצמו ח כמו שיש ד' בחינות באצילות בפרטן, כנ"ל, ט כן יש אלו ד' בחינות בבריאה עצמה וכן ביצירה עצמה.

אור פנימי


ומסך דבחי"ג משמש באצילות, ומסך דבחי"ב משמש בבריאה, ומסך דבחי"א ביצירה, כמ"ש להלן.

ח) היינו ד' בחינות של ההתעבות, שהן חו"ב תו"מ, הנקראות לעיל, התפשטות אור א"ס לעשות כלים, ונקראות ג"כ עשר ספירות דאור ישר, כי ת"ת, כולל שש ספירות, חג"ת נה"י, אשר על ידי זווג דהכאה במסך שבספירת מלכות דאור ישר, חוזר ועולה האור בסוד או"ח, ומלביש כל ע"ס דאור

ישר הפרטיות הנ"ל, ועושה את כולן למדרגה אחת כללית, לפי שיעור הקומה שבהאו"ח, כמ"ש להלן.

ט) משמיענו בזה, שאלו ד' בחי' דאור ישר, נוהגות בכל עולם ובכל פרצוף, בלי שום הפרש בין מדרגה גבוה למדרגה נמוכה וכל ההבדלים שנמצאים בפרצופים ובעולמות הם כולם, רק מפאת המסכים ואור חוזר שבהם, שאין מסך שבזה דומה למסך שבחבירו.

הרב אדם סיני, דף היומי בתע"ס – עמוד ק"ו
בית מדרש הסולם
1. ד' עולמות אבי"ע מתחלקים עפ"י ד' אותיות הוי"ב ועפ"י הספירות כנגדן בהתאמה – חכמה בינה ז"א ומלכות
2. כל אור מגיע מא"ס ואם אין שום מסך אז הוא מתפשט באופן חופשי עד המדרגה שביקשה אותו
3. המסך הראשון שקיים בפועל הוא בתחתית עולם אצילות. היות וכך לא יוכל האא"ס לעבור בצורה חופשית לעולם הבריאה.
4. מתעוררת קושיה: הרי למדנו בעולם אצילות ובעולם א"ק הרבה מסכים. וכיצד אומר שאין מסכים באצילות? תשובה – כל המסכים שלמדנו, הם רק השלכה מהתכללות התחתון בעליון והמשל לכך והא כמו תכנית של בנין ששמה עדיין אין הפרדות ומסכים, אלא רק מעין הפרדות בצורה של קוים.
5. כדי שאור יעבור מעולם אצילות לעולם הבריאה, צריך לעשות זיווג דהכאה ורק באופן זה יוכל להתנוצץ עולם הבריאה מהמחשבה – הזיווג דהכאה שעשה העליון בשביל התחתון.
6. התחתון בנוי מעצמות – אור וכלים. כנגד אור חוזר ואור ישר המלובש באור חוזר שיש בזיווג דהכאה.

אין תגובות

להגיב