הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קיב | שיעור 11

542

בס"ד
חלק ג' שיעור 11
הזווג דהכאה להוציא עשר הספירות דבריאה נעשה בעולם האצילות במסך דבחי"ב שהוא קומת בינה. הזווג דהכאה להוציא עשר הספירות דיצירה, נעשה בעולם הבריאה במסך דבחי"א שהוא קומת תפארת . וכן הזווג דהכאה להוציא עשר הספירות דעשיה נעשה ביצירה במסך דשורש שהוא קומת מלכות. ולצורך עשר הספירות דאצילות, נעשה הזווג דהכאה למעלה מאצילות במסך דבחי"ג אשר שם היא קומת חכמה .
ה) ולכן ו כשרצה להאיר בבריאה מתלבש ג"כ בבינה שבאצילות אשר היא למעלה מהבריאה, ז ועל ידי אותו הבינה מאיר בבריאה. וכן כדי ח להאיר ביצירה, מתלבש גם כן בת"ת של הבריאה. וכן מיצירה לעשיה, מתלבש במלכות דיצירה. וכן הענין באצילות, כי כדי להאיר באצילות, נתלבש בחכמה הנ"ל שלמעלה מן האצילות, ועל ידה מאיר באצילות, ולא תחשוב שהוא החכמה דאצילות עצמה.
אור פנימי

ו) גם כאן, כמו באצילות, אין הפירוש, שתכף בתחילתו יצאה בעולם הבריאה קומת בינה. אלא רצונו לומר שהקומה הכי גדולה שיצאה שם לבסוף, אינה יותר מקומת בינה. והזוג היה למעלה בבחי"ב באצילות. והיינו, ג"כ, מטעם שנתבאר לעיל בדיבור הסמוך עש"ה, כי הזדככות המסך מבחי"ג לבחי"ב שנק' בינה צריך להיות בעולם האצילות, ששם מקומו דמסך דבחי"ג, שנק' חכמה. וכמו שד"פ ע"ס מ"ב דא"ק נעשה הזווג דכל פרצוף בפה דראש של פרצוף העליון ממנו, שזווג דע"ב שהוא בחי"ג, נעשה בפה דראש דפרצוף גלגלתא, והזווג דס"ג נעשה בפה דראש דע"ב (כמ"ש היטב כאן בהסתכלות פנימית פרק ט' ע"ש) וכו' עד"ז כך בהעולמות אבי"ע, נעשה הזווג לצורך כל עולם, בעולם העליון ממנו. ואחר שנזדכך שם המסך דבחי"ג לבחי"ב, נבחן שנתוסף שם ונולד מסך חדש דבחי"ב, ותיכף מתפשט אליו אור א"ס לזווג דהכאה, כנ"ל והאו"ח עולה ומלביש, עד קומת בינה דע"ס דאור ישר, וכתר וחכמה דאור ישר מתלבשים בפנימיות בינה כנ"ל. ואחר שנשלם התלבשות א"ס בבינה מהמסך ולמעלה, כאמור, הנה אז חוזר או"ח ויורד ממקום המסך ולמטה, ומרחיב את המלכות ההיא לעשר ספירות מינה ובה, דהיינו מכתר עד מלכות שלה, כדוגמתם של ע"ס שנמצאים מהמסך ולמעלה באצילות, דהיינו רק בקומת בינה, שכתר וחכמה גנוזים בה, כנ"ל ואלו הע"ס המה הע"ס של עולם הבריאה באופן, שע"ס בקומת בינה שיצאו למעלה מהמסך הם נמצאים בעולם אצילות, ועליהם אומר הרב "כשרצה להאיר בבריאה התלבש בבינה שבאצילות". ועשר הספירות השניות, שנמשכו ויצאו למטה מהמסך, הן נקראות עשר ספירות שבעולם הבריאה.
ז) כלומר, שכל מה שנמצא בע"ס דעולם הבריאה, המה נמשכים בע"ס דקומת בינה שלמעלה מבריאה, מטעם שנתבאר בדיבור הסמוך, (ועי' לעיל פ"ב אות ג').
ח) היינו, ג"כ מטעם שנתבאר לעיל באצילות ובבריאה, כי עולם היצירה נמשך ממסך דבחי"א, והזדככות מבחי"ב לבחי"א מוכרח להיות בעולם הבריאה, כי שם נמצא המסך ההוא, ואחר שנעשה שם הזדככות יוצאים שם ע"ס מהמסך ולמעלה בקומת ז"א, הנק' תפארת. וג' ספירות ראשונות כתר חכמה בינה דאור ישר גנוזים ומלובשים בפנימיות תפארת. ואחר שנשלמה התלבשות זו, חוזרות ויורדות עשר ספירות שניות ממקום המסך ולמטה בקומת ז"א, והן הנקראות עשר ספירות של עולם היצירה.

סיכום: שחזרנו על לימוד אתמול – בעולם א"ק, למעלה מעולם אצילות יש ריבוי עולמות והכל נמצא בא"ק. עוד למדנו שכל מדרגה שאנחנו רוצים לקבל באותו עולם הוא פוטנציאל וככל שאתה משיג גובה קומה באותו עולם אתה משיג את המדרגה באותו עולם, ועולים במדרגה זו לאט לאט.
כשמשיגים את קומה בח' ג' ממנה אפשר לבנות את עולם הבריאה, וכן הלאה, וכך עוברים מעולם לעולם. עיקר הלימוד היום הוא המשך הדברים מהשיעור הקודם – הסתכלות כללית על בריאת העולמות אבי"ע הבנוים לפי גובה קומה, וגובה קומה המושגת באותו עולם אח"כ מוליד את העולם הבא אחריו לפי גובה קומת העולם התחתון ממנו. אין כאן חדש, אולי רק הנקודה שבכל עולם ועולם עולים כל פעם קצת עד שמשיגים את קומת אותו עולם.
בכל עולם צריכים להשיג את המדרגות של אותו עולם. ע"י כך שעושים עבודה באותו עולם. הכח להתחבר לעליון הוא תמידי, ללא הפסק, ולכן כל העולמות קשורים זה בזה.
כך בנויים כל העולמות וכך לומדים בתע"ש הבנוי רובו על מה שקורה בעולם א"ק, נקודים בין א"ק לאצילות, ואח"כ לומדים על עולם האצילות. אח"כ עולם בריאה יצירה ועשיה. רוב הלימוד הוא על התכנית הקיימת בעולם האצילות.

שיעור 11 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' קי"ב, י"ח תמוז תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו בשיעור הקודם שמה שכתוב שיש שעולמות מרובים מעל עולם אצילות אין הכוונה שיש יותר מא"ק, אלא עולמות מרובים בעולם א"ק. עוד למדנו שכל מדרגה שרוצים להשיג בכל עולם ועולם, צריכיןם להתקדם במדרגות של אותו עולם כדי להוציא את הפוטנציאל הטמון באותו עולם מהכוח אל הפועל
2. כל אור שמקבלים וכל עולם שנוצר, נוצר בעולם העליון ממנו, בגובה קומה של העולם התחתון ממנו.
3. עולם הבריאה נוצר ע"י זיווג דהכאה בגובה קומה של בחי"ב, שנעשה בעולם אצילות וכן הלאה, עולם היצירה נוצר ע"י זיווג דהכאה בעולם הבראיה על גובה קומה של בחי"א וכן שאר העולמות.
4. מה שנעשה זיווג בעליון, כדי להוליד ולהזין את התחתון, הוא זיווג תמידי ואם מנתקים את הקשר אל הזיווג הזה, אז מאבדים את החיות של אותו העולם. וזה מלמד אותנו שתמיד התחתון צריךל להיות קשור לעליון ולא לחשוב שהוא יכול לבד. כך הבריאה צריכה להיות תמיד קשורה לבורא.

 

סיכום בנקודות שיעור 11- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג'
פרק ג' עמוד קי"ב י"ח תמוז תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. למדנו בשיעור הקודם, שמה שאמרנו שיש עולמות מרובים מעל עולם אצילות, אין הכוונה שיש יותר מעולם אדם קדמון, אלא עולמות מרובים בתוך עולם א"ק.
2. כל מדרגה שרוצים להשיג בכל עולם ועולם, צריכים להתקדם במדרגות של אותו עולם, כדי להוציא את הפוטנציאל שטמון באותו עולם מהכח אל הפועל.
3. כל אור שמקבלים וכל עולם שנוצר, נוצר בעולם העליון ממנו בגובה קומה של העולם התחתון ממנו.
4. עולם הבריאה נוצר על ידי זיווג דהכאה בגובה קומה של בחינה ב' שנעשה בעולם אצילות. וכן הלאה, עולם היצירה נוצר על ידי זיווג דהכאה שנעשה בעולם הבריאה על גובה קומה של בחינה א' וכן שאר העולמות.
5. מה שנעשה זיווג בעליון כדי להוליד ולהזין את התחתון, הוא זיווג תמידי ואם מנתקים את הקשר אל הזיווג הזה, אז מאבדים את החיות של אותו העולם וזה מלמד אותנו שתמיד התחתון צריך להיות קשור לעליון ולא לחשוב שהוא יכול לבד, כך הבריאה צריכה תמיד להיות קשורה לבורא וכל תחתון לעליון שלו.

אין תגובות

להגיב