הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קמא | שיעור 36

628

הנשמות שבא"ק הן שורשי נשמות. הנשמות שבאצילות הן עצמות הנשמות. הנשמות שבבריאה הן הגופים שבנשמות. הנשמות דיצירה הן לבושים שבנשמות. הנשמות שבעשיה הן היכלות דנשמות. באופן, שהנשמות, שהן החכמות, שבה' העולמות, א"ק ואבי"ע, מתקשרותזו עם זו, כאדם העליון, שבגופו מלובש שורש ונשמה, ולבוש בלבוש ויושב בהיכלו.

ב) כי ג כללות בחינת נשמות אשר בא"ק, יקראו שורש הנשמות. וכללות בחינות נשמת אצילות, יקראו נשמות דנשמות ממש. וכללות נשמות בריאה, יקראו גופות, לערך נשמות אצילות. וכללות נשמות דיצירה, יקראו לבושים דנשמות. וכללות נשמות עשיה, יקראו היכלות הנשמה.

וז"ש הרב "כתר שבא"ק הוא ד' שרשים מן ד' בחינות של י"ס שבו, שהן: נשמות, וגופים, ולבושים, והיכלות, וזהו דרך פרט". פירוש, כאן מדבר מבחינת ראש הנקרא כתר, משום שהמסך משמש בו ממטה למעלה כנ"ל, שאז אין או"ח המלביש שום עביות כלל, ומטעם זה נבחן רק לשרשי כלים, כלומר ד' שרשים לד' בחינות הכלים חו"ב תו"מ שיתגלו אח"כ בגוף דא"ק, המכונים: נשמה, גוף, לבוש והיכל. ומשום שהמה רק שרשים בלבד, לפיכך מכנים אותם בשם כתר, כי כל שורש נקרא כתר, אמנם ד' הבחינות הנמשכים אח"ז ממעלה למטה, הנה הן כלים גמורים בפועל, והמה הנקראים גוף דאדם קדמון, (כמ"ש בטעמו ונימוקו בהסת"פ ח"ב אות כ"ב ד"ה והנה נתבאר) וע"כ מכנה הרב את ראש זה דא"ק, בשם "כתר בדרך פרט", כלומר, כתר פרטי, שהוא ד' שורשים, לד' בחינות שממעלה למטה שבו, וז"ש הרב, "אמנם בדרך כלל הוא מ"ש עתה, כי כללות בחינות הנשמות שבא"ק, יקראו שורש הנשמות וכו'. וכן כללות בחינות גופות דא"ק, יקראו שורש דגופות וכו' וכן כללות בחינת לבושים דא"ק, יקראו שורש הלבושים וכו'. וכללות בחינות היכלות דא"ק, יקראו שורש "ההיכלות" עכ"ל. כי כאן מדבר, מבחינת כתר הנבחן בשיעור קומה, אשר מבחינה זו נקראים כל הבחינות שישנן בא"ק מראשו עד סיומו לבחינת כתר כנ"ל עש"ה, ולפיכך נבחנות בשם כתר, גם ד' הבחינות שבו, שלמטה מראש, דהיינו הנקראים כלים גמורים, שאו"ח יורד ממסך ולמטה כנ"ל. ואע"פ, שבערך א"ק גופיה בפרטיותו, אינן נקראות כתר, כי רק הראש שבו בלבד נקרא כתר, אלא שהן נקראות נשמה גוף לבוש והיכל, שהם ד' הספירות חו"ב תו"מ, עכ"ז כלפי ההבחן של שיעור קומה, נקראים גם הם כתרים לכל העולמות, מטעם הנ"ל, שקומת כתר אינו בנמצא אלא רק בעולם א"ק. ולפיכך אומר הרב, שהחכמה שלו המכונה נשמה, אע"פ שנמצאת למטה מראש דא"ק, מ"מ נבחנת לכתר לכל החכמות שנמצאים, בהעולמות, ובינה שבו המכונה גוף, הוא כתר לכל הבינות הנמצאים בכל העולמות. וז"א שבו, שנק' לבוש, הוא כתר לכל ז"א הנמצאים בהעולמות. ומלכות שבו, המכונה היכל, היא הכתר לכל המלכיות הנמצאים בכל העולמות. כי לכולם טעם אחד, דהיינו, משום שמסך דבחי"ד משמש בהם לבדם, ולא בשום עולם אחר, כמבואר.

ג) גם כאן מדבר הרב רק מבחינת שיעור קומה, על דרך שפירשנו בד' בחי' חו"ב תו"מ דא"ק. וכבר נתבאר לעיל (באו"פ פ"ג אות ב' ד"ה אמנם), אשר ד' הבחינות דאצילות באים מאו"ח העולה ממסך דבחי"ג, שע"כ קומתם דע"ס דאצילות מתחילים רק מחכמה הנק' נשמה. ולפיכך גם בעולם האצילות נחשבים כל הבחינות שבהם, מראשו עד סיומו, לבחינת חכמה ונשמה. וז"ש הרב, שכללות בחינות נשמות דאצילות דהיינו חכמה הם בחינות נשמות דנשמות לכל העולמות, דהיינו לבחינת חכמה, כלפי ספירות החכמות של כל העולמות. וכן הגופות דאצילות, יקראו נשמות דגופות דכל העולמות, וכן הלבושים דאצילות, וכן ההיכלות דאצילות, מטעם שכולם יצאו, ע"י התלבשות באו"ח דבחי"ג, שמלביש עד קומת חכמה.

סיכום: למדנו ששורש דשורש הוסבר שהמושג שור וכתר צריך להתפרש לפי המקום שבו מדברים. אמר שיש 5 בח' כתר שפוגשים. הוסברו 4 – הראשונה התפשטות או"י לפני כל פעולה מתפשט משהו שמעורר השתוקקות. זו התפשטות או"י וכתר.

בח' 2 נקרא שורש בכח – כתר, מחשבה מופשטת, עתיק, ניצוץ בורא, רעיון. שורש בכח שאינו בפועל עדיין. רעיון.

בח' 3 – שורש בפועל מתפשט בגוף. א"א. נובעת מניצוץ נברא והיא עצמה א"א נקראת מחשבה מעשית, תכנית עבודה. מחשבה שאיתה הולכים לפעול בגוף. 

כל זה כדי להסביר שיש בח' פרטית של כ"א מהבח' ובא לומר שהבח' ה-4 נותנת את גובה הקומה – עולם הכתר.

בחינת הכתר – ה-5 שלא דיבר ממש אבל הזכיר שהיא כתר פרטית. ראש. שורש.

רק א"ק נקרא עולם הכתר ולא שום עולם אחר. השורש הפרטי של א"ק מחולק לשנגל"ה וכשמדברים על שורש א"ק כולו שורש דשורש, כך העולמות מחולקים.

עד כאן בשיעור הקודם.

למדנו שיש חוק ההתכללות שאומר שכ"א מפרטי נגל"ה מחולק לשנגל"ה הבא מצד העולמות.

עולם א"ק יוצא על בח' ד' אז שורש. עולם אצילות בח' נשמה. עולם בריאה הוא גוף וכו'. עולם א"ק מחולק לשנגל"ה ועולם נשמה מחולק לשנגל"ה וכן עולם הבריאה. 

הסביר שכל הפרטים של כל עולם מתנהג לפי העולם. זה תפקידו. אלה הפרטים שלו. כל הפרטים בא"ק הם שורשים. כל הפרטים באצילות כולם נשמות. כל הפרטים בבריאה הם גופות כלפי כלל העולמות. כל השורשים בכל העולמות מקבלים ומתכללים מא"ק. כל העולמות מקבלים את שורשם מא"ק. 

שורש אצילות יקבל מנשמה דא"ק. גוף דא"ק הוא שורש לגופות. שורש זה יקבל מהגוף של א"ק כי הוא שורש דבח' הגוף.

כ"א מהנשמות הוא נשמה. אז שורש נשמה יתן לנשמה דא"ק. הגוף של הנשמה יתן לנשמה של הלבוש בעולם יצירה וכך הלאה. כולם מתכללים עם כולם כשכ"א יקבל את התפקיד. רגל היא תמיד רגל, גוף הוא תמיד גוף. כל הבח' הפרטיות של נשמה הן תמיד נשמות ובהם מתכללים שאר הפרטים. אם מתכללים עם אדם אני לא הופך להיות אותו אדם אלא מהבחינות שלו שקיימות בי כשאני בא איתו במגע. ככה נוצרת התכללות ע"י חברותיות. 

עוד יפרט בהמשך את הגופים והלבושים ואח"כ נראה איך כל השנגל"ה מסתדר. זהו מבנה האדם.

שיעור 36 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' קמ"א – י"ט באב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו חמש בחינות של כתר שהתעכבנו היום על הבחינה הרביעית שהיא מגדירה את העולם א"ק ואיך הוא יוצא על גובה קומה של כתר. החי' הה' של הבחנת הכתר היא כתר פרטית דהיינו שרש של כל אחת מהעולמות או הפרצופים
2. כל עולם מהווה כלל לכל השנגל"ה שנמצא בתוכו
3. כל השנגל"ה שבא"ק הם שורשים, השנגל"ה שבאצילות נשמות, השנגל"ה שבבריאה גופים, השנגל"ה שביצירה לבושים, שבעשיה היכלות
4. כל אחת מהבחינות שבעולמות "נותנת" את בחינתה לכל שאר העולמות. למשל עולם א"ק נותן שורשים לכל העולמות. מנשמה שבא"ק הוא נותן שורש לעולם אצילות, מגוף שבא"ק הוא נותן שורש לעולם הבריאה, מלבוש שבא"ק הוא נותן שורש לעולם היצירה ומהיכל שבא"ק הוא נותן שורש לעולם העשיה.
5. כמו א"ק כך גם שאר העולמות. למשל: עולם אצילות נותן נשמות לכל העולמות. שורש של עולם אצילות נותן נשמה לעולם א"ק. וגוף דעולם אצילות נותן נשמה לעולם הבריאה ולבוש של עולם אצילות נותן נשמה לעולם היצירה והיכל של עולם אצילות נותן נשמה לעולם העשיה.
6. כפי שאמרנו בשתי הנקודות הקודמות כך גם כל פרטים של שאר העולמות נותנים לפרטים האחרים וזאת נקראת התכללות

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב