הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קס"ד | שיעור 52

574

בס"ד

חלק ג שיעור 52 עמוד קסד

פרק ט"ו

מבאר התלבשות האורות בכלים, מהם בפנימית הכלים, ומהם למקיפין. ובו ו' ענינים:

א. אין ה' כלים לה' בחינות נרנח"י. ב. ויש רק ג' כלים לנפש רוח נשמה. ולחיה יחידה אין כלים והם נעשו לאורות מקיפין. ג. ג' כלים דנר"ן נבחנים לחיצון, אמצעי, פנימי. ד. האור הישר מתפשט ממעלה למטה, וכמעט שהוא נפרד ממקומו כדי לרדת לתחתונים וע"כ הוא בהויות מלאות והאותיות נפרדות לעצמן. ה. האו"ח שמסתלק מן המלכות ועולה למעלה ה"ס אלקים ברבוע, שהאותיות עולות ומתחברות זו בזו עד שבאות לשורשן. ו. בכלים יש פנים ואחור. אבל באורות אין פנים ואחור, אלא התפשטות והסתלקות בלבד, ואו"י ואו"ח. מפני שכולם פנימיות.

אין ה' כלים לה' בחינות נרנח"י

*      א) ואחר שנתבאר לך כל זה דרך כללות, צריך להאיר עיניך שלא תטעה במ"ש לעיל, ותחשוב כי כמו שיש בכל פרצוף ופרצוף שבכל עולם ועולם ה' בחינות נרנח"י, הנקרא פנימיות, שכן יש גם ה' בחינות כלים כנגדן, כי אין הדבר כן.

ויש רק ג' כלים לנפש רוח נשמה. ולחיה יחידה אין כלים והם נעשו לאורות מקיפים

ב) והענין, כי הנה הכלים הם חיצוניות ועביות, ולא יכלו להתלבש כל ה' מיני נשמה, רק הג' תחתונים לבד, שהם: נפש, רוח, נשמה, ולאלה בלבד היו כנגדן כלים וגופים, א אך חיה ויחידה שבכל פרצוף, אין כנגדן כלים בפרצוף ההוא עצמו, שיתלבשו בהם, אך נשארין בחוץ בלתי כלים, בסוד מקיף.

ג' כלים דנר"ן נבחנים לחיצון, אמצעי, פנימי

ג) וא"כ נמצא, כי בחיצוניות לא יש רק ג' בחינות לבד, שהם ג' כלים חיצון אמצעי פנימי, כדי שיתלבשו בתוכם נפש רוח נשמה, שיש כנגדן כלים, אך היחידה וחיה אין כנגדן כלים שיתלבשו בתוכם, ונשארין בסוד אור מקיף.

אור פנימי

א) ענין זה נתהוה בעולם הנקודים, מכח התיקון החשוב של שיתוף מדת הרחמים בדין, כמ"ש (באו"פ פ"י אות א') אשר נקודת המלכות שהיא בחי"ד עלתה עם המסך שבה לשולי הבינה, ונקבעה בחי"ב לבחינת מסך ונקודת הסיום, שמפאת הסיום החדש הזה, יצאו ונפרדו הבחי"ג והבחי"ד הכוללות מבחינת הע"ס דבחי"ד הכוללת, מטעם שנמצאות בסוד הצמצום החדש הנ"ל, ואינן יכולות לקבל את אור העליון לתוכם, ולפיכך מוכרחות לקבל אור העליון מרחוק, בסוד אורות מקיפין. והבחי"ג נפרדה מהפרצוף, ונעשית לבחינת כלי לאו"מ, שנקרא לבוש, שהוא כלי לאור המקיף של אור החכמה, שנקרא חיה. והבחי"ד שנפרדה מהפרצוף, נעשית לבחינת היכל שהוא כלי לאור המקיף של אור הכתר, שנקרא יחידה. ודבר זה מובא לעיל בדברי הרב (פ"י אות א') עש"ה.

וז"ש הרב כאן, "ולא יכלו להתלבש כל ה' מיני נשמה, רק הג' תחתונים לבד שהם נפש, רוח, נשמה, ולאלה בלבד, היו כנגדן כלים וגופים, אך חיה יחידה של כל פרצוף, אין כנגדן כלים בפרצוף ההוא עצמו שיתלבשו בהם, אך נשארין בחוץ בלתי כלים, בסוד מקיף", עכ"ל, דהיינו כמבואר, ומ"ש שנשארו בחוץ בלתי כלים, רוצה לומר בלתי כלים פנימים, משום שנעשו לכלים לאו"מ הנקראים לבוש והיכל, כמבואר.

ואין להקשות, מאחר שלא נפרדו אלא הכלים התחתונים, שהם, בחי"ג שהוא ז"א, ובחי"ד שהיא מלכות, א"כ היו צריכים האורות דרוח נפש, להשאר בלי כלים ולהעשות למקיפין, שהם המיוחסים לבחי"ג ובחי"ד, ולמה נשארו החיה ויחידה בלי כלים, הלא הכלים שלהם הם כתר וחכמה שנשארו בהפרצוף. אמנם זה כבר ידעת את הערך ההפך שבין השפעה, שהיא המשכת האור להפרצוף, ובין כלי קבלת האור שבהפרצוף. כמו שכייל לנו הרב, אשר כל המשפיע משפיע בדבר היותר עב, וכל המקבל מוכרח לקבל בדבר היותר זך. וענין זה כבר נתבאר לעיל (באו"פ פרק י"א אות ג' ד"ה מן האזן ובהסתכלות פנימית חלק ב' פרק ח' עש"ה כל ההמשך).

ונתבאר שם, אשר, התפשטות א"ס ב"ה לעשות כלים, נקרא השפעה להפרצוף. ונודע, כי למשל להארת יחידה צריך התפשטות אור א"ס לפגוש במסך דבחי"ד, דהיינו דבר היותר עב, שאז ע"י הכאת האור, עולה או"ח ומלביש עד הכתר, שהוא אור היחידה, כנ"ל, ואם אין בהמדרגה עביות דבחי"ד האמורה, אלא עביות דבחי"ג אז התפשטות אור א"ס ב"ה המכה בהמסך, מעלה או"ח בשיעור שאינו משיג ומלביש רק לקומת חיה, הרי שלהשפעת האור, צריך להיות בהמדרגה בחינה העבה ביותר.

אמנם קבלת האור שנמשך ע"ד הנ"ל, הוא בהיפך, כי אע"פ שאור היחידה מושפע רק על ידי הדבר היותר עב, שהיא בחי"ד, עם כל זה, אין אור היחידה ההוא יכול להתלבש שם, זולת בדבר היותר זך שבהמדרגה, דהיינו רק בכלי דכתר, וכן אור החיה המושפע ע"י בחי"ג, אינו מתלבש שם, זולת בבחי"א, שהיא היותר זכה שבאותה המדרגה. וכן תמיד.

ולפי"ז נמצא מבואר, שמפאת הפרדתן של בחי"ג ובחי"ד מן הפרצוף, שנתרחקו ונעשו למקיפים, כנ"ל, הנה מסבה זו אין המשפיע יכול עוד להשפיע להפרצוף, לא אור היחידה ולא אור החיה, כי להשפיע אור היחידה הוא צריך לבחי"ד, ולהשפיע אור החיה הוא צריך לבחי"ג, שהמה כבר נפרדו מהפרצוף ואינן כנ"ל. הרי לעיניך בעליל, שמכאן ואילך, נעלמים אור היחידה ואור החיה מהפרצוף, מטעם שהבחי"ג ובחי"ד נפרדו ואינן.

גם מובן, אשר הלבוש שהוא כלי מקיף מבחי"ג, הוא או"מ מבחינת חיה, כי הוא האור שנתרחק ונעלם מפאת העלמתה מהפרצוף כנ"ל, וע"כ היא מאירה עתה מרחוק בבחינת מקיף. וכן מובן, אשר ההיכל נעשה לאו"מ של אור היחידה, כי זה הוא האור שנעלם עם הבחי"ד, בעת העלמתה מהפרצוף, שמוכרח להאיר מרחוק בבחינת מקיף.

סיכום: התחלנו את פרק טו' שבו אנחנו רוצים לדבר על התלבשות אורות בכלים. מכיוון שלמדנו בשיעור הקודם שהעולמות מתחלקים באופן שיש לנו את א"ק אבי"ע, שכל עולם מתחלק ל5 פרצופים א"א, או"א ז"א ומלכות וכנגדם שיש את הפנימיות הנקראים אורות המתלבשים בכלים נרנח"י כנגד פנימיים. אם כך – אנחנו מצפים לקבל 5 אורות ב-5 כלים. אומר שיש צורך בדיוק בגמ"הת יהיה כך. בזמן תיקון זה לא עובד כך אלא אומר שאין באמת 5 כלים ל-5 אורות. 5 אורות יש, אבל כלים פנימיים אין. יש רק 3. למה? כי הכלים והאורות שישנם – רק נר"ן והאורות של חיה ויחידה יצאו מחוץ למדרגה. אין חיה ויחידה, כי היה צ"ב במדרגה שאומר שהסיום שהיה במדרגה עלה וסיים את המדרגה מתחת לבינה, כלומר נשארו רק ג' כלים במדרגה – כח"ב ככלים פנימיים שיכולים לקבל הארה. הכלים ת"ת ומלכות יצאו מהמדרגה לעניין המשכת האור. א"א למשוך אליהם את האור. הם לא יכולים לקבל אור, אלא 3 אורות ולא יותר. ז"א שבכל פרצוף – אורות חיה ויחידה נשארו מחוץ למדרגה ונקראים מקיפים, שניתנים בהקפה. שיהיה מה לשלם כשיש כלים אל תתקן אותם. כלים אלה יצאו ללבוש והיכל. כשתוכל לתקן אותם, כרגע הם בקליפות, במקום חשכות, בחשכות נוצרו קליפות ועד שלא יבולע המוות לנצח, עד שלא נוציא אותם, עד שלא נשבור את רוח הגאווה  (כמו שלמדנו בזוה"ק 'על נהר כבר') שנראה את האני שלנו בלי הקליפות, אז נוכל לקבל גם בלבוש והיכל. עד אז הוציא את הלבוש וההיכל מחוץ למדרגה והפכו למקיפים חיה ויחידה. והאורות המתקבלים הם רק נר"ן בכלים כח"ב.

שואל בעה"ס הרי אנחנו יודעים שאם יש לנו 5 כלים כח"ב תו"מ כנגדם נרנח"י אז אם מורידים ת"ת ומלכות צריכים להשאר אורות נח"י ואת רוח ונפש תוציא. אומר שלמדנו שיש חוק בהתלבשות אורות וכלים שאומר – מצד הכלים הכלי העליון נגדל תחילה, ז"א מצד הכלים קודם הכלים הדקים. מצד האורות, החוק השני – האור התחתון נכנס תחילה. קודם נפש, כמו שראינו בהתלבשות אורות וכלים, ללא חוטם ופה ג' וד'. מצד מצבים אלה אין לנו את המצב הרביעי והחמישי. מדוע? כי חוטם ופה לא יכולים למשוך אורות, הם מחוץ למדרגה. יש רק ג' כלים – ג' אורות: נשמה, רוח ונפש. חיה ויחידה נשארו מחוץ למדרגה. כי יש הופכיות בין כלים ואורות ולכן נשארו חוטם ופה כלבוש והיכל, או ז"א ומלכות הפכו לחיצוניות, והאורות נשארו כמקיפים. 

שיעור 52 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
חלק ג' עמ' קס"ד – ז אלול תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בפרק הקודם למדנו שכנגד חמישה כלים פנימיים במדרגה ישנם חמישה אורות שהם פנימיות המדרגה הנק' נרנח"י
2. בפרק זה (ט"ו) מלמד אותנו דיוק, שבזמן תיקון, דהיינו לפני גמר תיקון – המצב יהיה שונה ויאירו רק ג' אורות במדרגה וב' האורות חיה ויחידה יצאו מחוץ למדרגה כמקיפין.
3. הכלים שנחסרים במדרגה הם כלי ההמשכה של ת"ת ומלכות, שיצאו לחיצוניות הכלי בסוד לבוש והיכל.
4. האורות חיה ויחידה נחשבים למקיפין והמושג מקיף הוא מלשון הקפה דהיינו שינתנו לנו לאחר שנשלם את חובנו של התיקון ונכשיר את הכלים של חוטם ופה והלבוש וההיכל יהיו חלק מאיתנו ואז נוכל לקבל גם את האורות חיה ויחידה בפרצוף וזה נקרא גאולה
5. חיסרון ב' הכלים נובע מתהליך הנק' צמצום ב' בו עלתה מלכות המסיימת והוציאה ב' כלים התחתונים מחוף למדרגה.
6. נשאלת שאלה מודע בחיסרון הלכים ת"ת ומלכות לא חסרים האורות נפש ורוח. והתשובה לכך היא מפאת הפכיות כלים ואורות שבהחסר הכלים התחתונים נחסרו האורות העליונים.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב