הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 29 עמודים רנ"ז-רנ"ח

629

פרק ד שיעור 29 עמוד רנז

חלק רביעי

הסתכלות פנימית

ספירות העקודים, כולל ו' פרקים

בהם מתבאר ששה ראשי ענינים : א. ענין זווגי דהכאה ובטישות. ב. ענין אור חוזר. ג. ענין הרשימות. ד. עניןהכלים. ה. ענין המסך. ו. ענין אור ישר. 

א) היות שדברי הרב שבכאן המה כולם יסודיים, שכל אדני החכמה בנוים עליהם, ואין לך ענין קטן בכל העולמות אבי"ע, שלא יהיה בהם בכללות ובפרטות, תוצאות מכל הענינים כולם המובאים כאן בעשר הספירות דעקודים, ולא עוד אלא מכל שינוי קל וחידוש קטן שבכאן, מסתעפים בפרצופי אבי"ע ענינים רבים ועמוקים מאד, שהרי נודע, שכל הכחות וחידושי צורות שבעליונים מחויבים להמצא בכל תחתון מהם אף פרט קטן לא יחסר, שזה נוהג בכל ההמשך השתלשלות של הפרצופין והעולמות עד סוף עשיה ומכל שכן כאן, שעדיין אנחנו עסוקים בקו הראשון, הנמשך מא"ס ב"ה למקום הצמצום, שהוא פרצוף הא' דאדם קדמון. וע"כ, כל מלה ומלה שבכאן, היא מרגלית יקרה לאין ערך, שצריכים להבינה בכל רחבה ובהגדרתה האמיתית, ולשננה ולזכרה בכל המשך החכמה. 

ולפיכך, באתי לסדר כאן את ראשי הענינים, המובאים בחלק הזה, בסדר המועיל לזכרון, גם להבחין בכל ענין, מעקרי הבחנות שהרב מביאם כאן, ולהגדיר כל דבר עד כמה שאפשר, בכדי שהמעיין יוכל להשמר, שלא יוציא שום דבר מחוץ לגדרו הנאמן, כי טעות קלה במקומות אלו, תפסיק את ההבנה לגמרי בהמשך החכמה.

פרק א'

ה' מיני זווגי הכאות ובטישות

ב) ה' מינים מזווגי הכאות ובטישות, אנו מוצאים כאן בדברי הרב, בהתפשטות א' דא"ק, שהם: א' הנקרא הסתכלות א', שהוא זווג דהכאה דאור העליון בהמסך שבכלי מלכות, שהוא לבחינת כלים של ראש. (כנ"ל בח"ג פי"ב אות ד').

ב' הוא הכאה וביטוש דאו"פ ואו"מ זה בזה בצאתם מחוץ לפה דא"ק. שמביא הרב כאן (פ"א אות ג').

ג', הנקרא הסתכלות ב', שהוא זווג דהכאה דאור עליון במסך שבכלי מלכות, שהוא לעשות כלים לגוף. (המובא בח"ג פי"ב אות ה' ובע"ח ש"ד פ"ג).

ד', הכאה וביטוש דהרשימה ואוה"ח היורד, זה בזה. (המובא כאן פרק ג' אות ט').

ה', ביטוש דאור המלכות עם אור החוזר היורד. (המובא כאן פרק ד' אות ג').

זווג דהכאה הא', עושה רק שרשי כלים. הב', הכלי והאור מעורבים. הג', עושה כלים גמורים

ג) והנה שורש הכל הוא הזווג שנקרא הסתכלות א', שממנו נמשך כל האור שישנו בפרצוף, וקבר נתבאר ענינו היטב, בדברי הרב (בח"ג פ"א אות א' ופרק י"ב אות ב' ג'). אמנם הוא מספיק רק להוציא שרשי כלים, שנקרא בחינת התלבשות בכח ולא בפועל ממש. כי אוה"ח מלביש כאן ממטה למעלה, שפירושו בחינת התנגדות להתלבשות בעביות הכלי וע"כ נקראות עה"ס שבראש, בשם א"ס ב"ה, או כתר, כמ"ש הרב (שם ח"ג פ"ו אות ז') עש"ה. ולא עוד אלא אפילו אח"כ, כשנתפשטו עה"ס ממלכות של ראש ולמטה לתוך הגוף עד הטבור, עדיין אין שם בחינת כלים ניכרים לעצמם, אלא, שהאור והכלים כמו מעורבים יחד, כמ"ש הרב כאן (פ"ו אות א', עש"ה). ועיקר גילוי הויות הכלים מתחיל מהסתכלות ב', שנעשה על המסך, אשר בכלי מלכות, בעת הזדככות, דהיינו ד' הקומות היוצאות במדרגות של זיכוכו.

זווג דהכאה הג' נעשה ע"י או"מ ואו"פ, שאו"מ מזכך את המסך ואור העליון מזדווג בהכאה על המסך במדרגות של הזדככותו ומוציא ד' קומות חו"ב תו"מ

ד) וענין הזדככות זו, נעשה על ידי הכאה של או"פ ואו"מ זה בזה, כמ"ש הרב (כאן בפ"א אות ג') וע"ש באו"פ. ונתבאר שם, שאוה"מ מזכך העביות שבמסך, עד שהוא נעשה זך כהמסך שבמלכות של ראש. ובאמת נעשה כל הזיכוך הזה בבת אחת וברגע אחת, כמ"ש הרב (כאן פ"א אות ט') אלא, מתוך שהאור העליון אינו פוסק מלהאיר אפילו רגע, נמצא אור העליון מזדווג עמו בד' המדרגות שהמסך בא בדרך זיכוכו, ומוציא שם ד' קומות של ע"ס, שהן חכמה בינה ז"א מלכות. כמ"ש באו"פ (פרק א' אות ז').

גמר גילוי הכלים אינו, אלא ע"י הסת"ב

ה) והנה נתבאר, ההפרש בין ג' מיני זווג דהכאה:  כי הסתכלות א', הגם שהוא השורש והמקור לכל האורות והכלים שבפרצוף, מ"מ אין בו שום התגלות בפועל, וכל הגילוי הוא רק על ידי הסתכלות ב' הנעשית במדרגות זיכוכו של המסך, וענין הזדככות הזה נעשה על ידי הכאה ובטישה של או"פ ואו"מ זה בזה.

ב' זווגי הכאה האחרונים הם לצורך הפרצוף שלאחריו

ו) וכל אלו ג' מיני הכאות, הם לצורך עצמו של הפרצוף, אמנם דבר ההכאה וביטוש של הרשימה עם אוה"ח זה בזה, הוא לצורך הכלים של הפרצוף שלאחריו. כמ"ש באו"פ (פ"ב אות ג') ועד"ז הוא ההכאה של אור המלכות ברשימה, שהוא לצורך כלי המלכות מהפרצוף שלאחריו. והנה נתבאר, שג' מיני הכאות ראשונות הם לצורך הפרצוף עצמו, וב' הכאות האחרונות הן לצורך הפרצוף שלאחריו.

סיכום: התחלנו הסתכלות פנימית עמודים רנז-רנח. יש בהסתכלות הפנימית 6 פרקים לבאר 6 נושאים. אומר בעה"ס שחילק בצורה קטגורית כזו כי כך קל לזכור, וחשוב לזכור את יסודות הדברים.

ידבר על שישה נושאים, שיה ראשי עניינים – הכאות, או"ח, רשימות, כלים, מסך ואו"י

בפרק א ידבר על הכלים ולפי כן אומר: ראו, מה שאנחנו לומדים בעקודים, גם אם הדברים לא ברורים, דעו כי פה השורש של כל מה שקורה אח"כ. הכל. ולכן ראוי שכ"א ילמד היסודות הללו בצורה מלאה, מדוייקת, כמה שיעשה יותר טוב בהתחלה כך לא יתבלבל אח"כ. אין לנו שום אפשרות לדעת משהו אם לא ע"פי השורשים הללו. כל הידיעות ששומעים, או חושבים שיודעים, אם לא יודעים את היסודות, אלה ידיעות שא"א לוודא אם נכונות או לא. צריך להטיל בהן ספק.

האם יש ידיעות נכונות שאינן מבוססות על היסודות? לא. אין דבר כזה. האם יש ידיעה משמועה? כן, אבל מכאלה שידעו את היסודות. אם השמועה היא ממי שלא יודע היסודות אין להקשיב. אם לומדים משהו ממישהו, צריך לשאול אם יודע את היסודות, לא ע"פי שמועה. רק ממי שיודע היסודות. אם לא יודע אסור לשמוע ממנו, בטח לא מכאלה שכלל לא לומדים יסודות הקבלה.

אומר, כל הכוחות וחידושי הצורות בעליונים, מחוייבים להמצא בכל תחתון. אף פרט לא יחסר. לכן ראוי שהאדם יתייחס לחלקים הראשונים שלמדנו כמו שיש פה מרגליות. כמו אבנים טובות שצריך להוציאן מהעומק ומהדיוק. אם תעמיק ותדייק אז יש יסודות להבין הכל בחיים. לא הגשמיים רק, אלא הנפשיים, הרוחניים, התורניים. תוכל להבין כל דבר ולכן ראוי ללמוד היסודות כראוי.

עד לכאן ההקדמה.

בפרק הראשון מברר לנו ה מינים של זיווגי דהכאה. אומר שבה' מינים הם כאלו:

הראשון הוא זיווג דהכאה שעושים בראש. זה שינוי התודעה. צריך לשנות תודעה אותה הבורא נתן, כי התודעה הנגלית הראשונה, כי במחשבת הבריאה היתה תודעה שלימה של לקבל בע"מ להשפיע, כמו שלמדנו אות יא בהקדמה לסה"ז – שלימות של קבלה בע"מ להשפיע. אבל כיוון שאנחנו עוד לא תופשים את מחשבת הבריאה. מהמקום שבו התחלנו לתפוש תודעה עצמית, משלב הרצון העצמי, הגילוי של הכלי הראשון היה כלי דעיגולים, אבל התודעה הראשונית היתה של הכרה, בחירה. בחירה ביתר דביקות ואז התגלה הכלי שלה – ההשתוקקות שלה – של עיגולים – לקבל בע"מ לקבל. אומר שאת התודעה הזו לא רוצה. זה מנוגד לתודעה של יתר דביקות, ועל זה נעשית הכאה בין שני רצונות. בין מה שמרגישה שרוצה, אומרת הבריאה, ובין מה שבחרתי. אצלנו זה קורה תדיר: אני בוחר למשל לאהוב את חברי, וחברי הרגיז אותי. או אני רוצה שיעשה לי טובות ולא עושה. רוצה שיתנהג ככה ולא מתנהג. או רוצה שהמציאות תתנהג כך ולא מתנהגת. אבל יש לי אידאה – בחירה ביתר דביקות, או שלווה, או חבירות. זה מתנגש. זה הזיווג דהכאה הראשון.

בכל פעם שרואה את המציאות צריך לזכור, זה חשוב, צריך לדעת שהמציאות היא לא מוצר מוגמר בנפש אצלי שאיתה אני משתמש לקבלת האור. אלא מהי? חומר גלם שאיתו אני משתמש בשילוב עם האידאה שלי כדי לייצר את המוצר הנקרא כלי, תודעה, שדרכה מקבל את האור. ולכן אני חייב תמיד לעצור, לומר בסדר, זה חומר הגלם, כעת אבנה תודעה חדשה. לכן ההסתכלות הראשונה קובעת הכל. יש ה' מיני הסתכלויות, הכאות, אבל הראשונה קובעת את כל חיי, והיא הראש של כל דבר. היא גם קובעת את כל אותו מקרה. היה לי מקרה וכשחשבתי עליו, אם אני לא מסוגל לעצור ולהגיד את דעתי, אז לא יכול לבנות תודעה חדשה של יחד, כי כבר יודע. צריך לעצור ולבנות תודעה של יחד. צריך לדבר את זה. אם לא עוצר, לא יודע לעשות הכאה ראשונה ממשיך להמצא ברצון עצמי. זה הסתכלות א, זיווג דהכאה בראש ויצירת תודעה ערכית, אידאית.

ההכאה השניה היא הכאה של ביטוש, כלומר גם אם עשית הכאה כדי לקנות ערך אידאי, אתה רואה שמשהו מציק לך. עוד לא גמרת את העבודה, ולכן עושה הכאה נוספת, כדי שאפשר יהיה להתקדם ולעשות עוד הכאות כדי לבנות את האידאה. הכאה זו נקראת בין או"פ לאו"מ, בין הרצוי למצוי. רוצה להיות יותר ערכי. רוצה שרצון הערכים יהיו עוד יותר חזקים, אז יש הכאה בין הישארות במקום להתקדמות. הרצון להתקדמות גובר וזו הכאה הגורמת להכאות הבאות. כשהכאה ב' זו הביטוש גורמת להחלטה להמשיך הלאה אז עוזב את המצוי, ואז ההסתלקות כדי לחזור לראש ולייצר עוד הכאות, בדרך יש עוד הכאות המגלות את הכלים שנוצרו כתוצאה מהאידאה החדשה. כלים דקדושה. רצונות דקדושה ע"י הכאה הג' מתחיל לעשות ספירות מלאי – מה הרווחתי, מה יש לי מההכאה של הנקודות, בזמן ההסתלקות וזיווג דהכאה בה התקבלו עוד כלים שהם כבר קדושים. כל זה נועד כדי שאוכל להמשיך בפרצוף הבא, ממה שלא הצלחתי, מטבור ולמטה, לעשות עוד כלים שהם כלים ערכיים. לכן ההכאה הבאה שלי היא להכין לקראת הפרצוף הבא. הכנה זו נקראת הכאה בין או"ח היורד לרשימה שנשארה במדרגה, המייצרים את הזכר והנקבה לכלי הבא. למשל בין ג' לד' מייצרת הכאה שעושה שני דברים: א. גורמת לרשימה דהתלבשות שהיתה במדרגה לצאת בסוד תגין, ולאו"ח להתנוצץ ולהאיר בתוך אותה מדרגה. ב. ממשיכה הסתלקות והאור של הניצוץ גם מסתלק, כי המדרגה שלו הסתלקה. זה נקרא אות, והתגין שיצאו חוזרים למדרגה, ושתי רשימות אלה נקראות זכר ונקבה מהן יוצא הכלי הבא. מכין מראש מה שיקרה בפרצוף הבא. זה נוצר אגב כי כל חוויה משאירה רושם. אם יודע להשאיר רושם נכון – אמשיך להיות אידאליסט. אם בוכה על העבודה הקשה לא ממשיך לייצר כלים. נשאר תקוע ומתחיל לסגת. לכן אדם שרוצה להתקדם צריך להכין עצמו בכל חוויה לחוויה הבאה.

יש עוד הכאה ה', בגלל שהמלכות לא משאירה או"י יש אור מיוחד, מה לא אוכל לעשות ומשאיר למצב הסופי כדי לחבר הכל יחד, כדי לחבר הכל להכאה אחרונה לגמה"ת.

ה' הכאות, חזרה:

  1. הסתכלות בראש.
  2. ביטוש.
  3. הכאה בזמן ההסתלקות. נקודות.
  4. או"ח היורד עם הרשימה.
  5. במלכות.

 

שיעור 29 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות הסתכלות פנימית רנ"ז-רנ"ח – יג מרחשון
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. התחלנו ללמוד הסתכלות פנימית שבה יש ו' פרקים שמחלקים לנו את כל מה שלמדנו בחלקים הקודמים לפי הקטגוריות הבאות: זיווגים דהכאה, או"ח, רשימות, כלים, מסך ואו"י.
2. ישנה חשיבות מכרעת וגדולה מאוד לדעת את מה שלמדנו בעולם העקודים באופן עמוק ומדויק, היות והיסודות בלימוד זה מהווים את השורש לכל מה שיקרה אח"כ. ואי דיוק קטן שבכאן יעשה בלבול גדול בהמשך השתלשלות קרן הבריאה
3. מי שאינו חושב דרך היסודות כל ידיעותיו מוטלות בספק.
4. למדנו בפרק הראשון על ה' מיני הכאות שהם:
א' זיווג דהכאה בראש, שהוא ליצירת תודעה חדשה המעורבת מהשתוקקות והאידאה, דהיינו הבחירה ביתר דבקות.
ב' ביטוש דאו"מ באו"פ כדי לאפשר התקדמות כך שהרצוי גובר על המצוי.
ג' הסתכלות ב', שהוא הזיווג דהכאה בזמן ההסתלקות, כדי להיות בתודעה גלויה לכלים דקדושה שיצרנו.
ד' הכאה בין או"ח היורד לרשימה דהתלבשות שנשארה במדרגה. זו הכנה של ראשם פנימי לצורך המפגש הבא עם המציאות דהיינו הפרצוף הבא ליצירת כלים חדשים.
ה' ביטוש דאור המלכות עם או"ח היורד, שהיא נועדה לצורך כלי המלכות של הפרצוף שאחריו.
5. ג' ההכאות הראשונות הן לצורך הפרצוף עצמו, ב' ההכאות האחרות הן לצורך הפרצוף הבא.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב