הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 36 עמודים רס"ו – סיכום

632

בס"ד

פרק ד שיעור 35 עמוד רסה

רשימות המתלבשות בכלים שלהן

מד) המין הג', הן הרשימות, אשר מתלבשות במקומם של כללות האור שנסתלק, כלומר, באוה"ח וכלי מלכות, שנתרחבה מינה ובה לע"ס: שהמה הלבישו את ע"ס של או"י, כנודע, הנה גם הרשימות הנשארות אחרי הסתלקותן, נתלבשו כל או"א בהם לפי בחינתו, ולפי חלקו, למשל, הכתר דאו"י שהיה מלובש בנפש דאו"ח, בעת ההתפשטות הנה אחר כך, שנסתלק משם, נמצאת הרשימה מתלבשת במקומו, דהיינו בנפש דאו"ח. וכן הרשימה דחכמה ברוח דאו"ח וכו'. אלא ודאי שלא הוצרכו לכל מדת הכלי, כי הרשימה היא חלק קטן מהאור המסתלק, אלא שתפשה שיעור מסוים מהכלי, לפי חלקה. וזה מובא בדברי הרב כאן, אות י"ח. עש"ה. 

רשימות שאינן מתלבשות בכלים שלהן

אלא שהן ממעל לכלים שלהן

מה) המין הד' הוא, הרשימות שאינן מתלבשות בכלים שלהן אלא שנמצאות כאו"א, ממעל להכלי השייך לה, בסוד תגין על האותיות כמובא בדברי הרב כאן (פרק ד' אות ד'). וטעם יציאתן מהכלים שלהן הוא, כי מכח ההכאה של אוה"ח היורד והרשימה זה בזה, הנה מתוך שאוה"ח בא מהארת זווג התגבר על הרשימה, שהיא מבחינת שירים של הסתלקות הזווג, ומתוך שאור הרשימה הוא בהפכיות מאו"ח היורד לתוך הכלי שלה, ע"כ אינם יכולים להיות יחד, בנושא אחד, דהיינו בכלי אחד, ולפיכך הוכרח הרשימה להסתלק מהכלי שלה, ולצאת ממעל לכלי שלה.

רשימות שחזרו לכלים שלהן

מו) המין הה' הוא, הרשימות, שחזרו לכלים שלהן אחר שיצאו משם כי אחר שנסתלק הזווג גם מבחינה העליונה, הנה משום זה נסתלקה ג"כ הארת האו"ח היורד, ונתכבו הניצוצין הנופלים לכלי שמתחתיה ואז חזרה הרשימה לתוך הכלי שלה כמקודם. כי עתה אין לה התנגדות עוד מהאו"ח שבתוך הכלי שלה, שהרי גם הוא אחר הסתלקות הזווג שלו, וע"כ, שוב הרשימה מתגברת על אוה"ח. והטעם שהסתלקות הזווג ההוא מכונה כיבוי הניצוצין, הוא משום שהארת אור חוזר מכונה בשם ניצוצין, לכן הפסק הארתו מכונה בשם כיבוי, שהוא לשון הנוהג אצל ניצוצי אש. והבן. 

רשימה כוללת מאור זך ואור עב.

רשימה מאור זך. רשימה מאור עב

מז) המין הו' הוא, רשימה הכוללת אור זך ואור עב. המין הז', הוא הנקרא אור זך, המובא כאן בדברי הרב (פרק ב' אות י'). המין הח' הוא הנקרא אור העב של הרשימה, המובא בע"ח (שער מטי ולא מטי פרק ג').

כמו באורות דהתפ"א היה האור הזך מעורב עם 

האור העב, כן הוא ברשימה שהניחה התפ"א

מח) פירוש הדברים, כי כל מה שישנו באור, יש גם כן ברשימה הנשארת מאותו האור. ולכן מכונה הרשימה בשם רושם חותם. כמ"ש (באו"פ פ"ב אות ג'). וע"כ הרשימות הנשארות מהאורות דהתפ"א, כוללות אור וכלי, דומה להאורות שמהם באו, כנ"ל באות מ"ד עש"ה. אלא כל זמן, שהרשימה מלובשת בכלי שלה, אין שם הכר בין אור לכלי, בדומה לאורות דהתפ"א, שהאורות והכלים מעורבים כמובא כאן (בדברי הרב פ"ו אות ב', וע"ש באו"פ אות ו'). ולכן גם ברשימה הבאה מהם, אינה ניכרת ג"כ בין האור והכלי, אלא שהם מעורבים יחד. וזהו המין הו' הנ"ל, דהיינו הרשימה הכוללת אור זך ואור עב, אבל אין אור העב ניכר בה, אלא מעורב בה כנ"ל.

אחר הסתלקות ברשימה מן הכלי,

נגלתה העביות שבכלי

מט) עתה תבין את מין הז' והח' הנ"ל. כי נתבאר לעיל באות מ"ה, בענין המין הד' של הרשימה, שמסבת ההכאה של או"ח היורד ברשימה נסתלקה ויצאה הרשימה מן הכלי שלה, ועלתה עליו מלמעלה, בסוד תגין על האותיות, ע"ש, והנה עתה, בסבת הסתלקות הרשימה מן הכלי, נתגלה ההפרש בין הכלי ובין הרשימה, כי עתה ניכר העביות שבכלי, שנבחן עתה בשם אור העב, בדומה לאורות דהתפ"א (בפרק ו' ובאו"פ שם אות ז') עש"ה. וכבר ידעת שכל מה שנוהג באורות נוהג ג"כ ברשימות הבאות מהם.

נ) והנה נתבאר, כי אחר הסתלקות הרשימה מן הכלי, נתגלה הפרש בין האור של הרשימה ובין הכלי דהרשימה, והכלי, נקרא עתה אור עב דהרשימה, ותדע, שמן האור העב שברשימה נעשו הכלים של הזכרים דהתפשטות ב'. והאור של הרשימה נק' עתה אור זך שברשימה וממנו נעשה האורות של הזכרים דהתפ"ב, כמ"ש הרב (בשער מטי ולא מטי פרק ג' ע"ש היטב). וזכור זה.

הרשימה דהתלבשות שנשארת במלכות

נא) המין הט' הוא, הרשימה דאור המלכות. המובא בדברי הרב כאן (פרק ו' אות כ'). ותדע שהרשימה זו היא ממין הז', הנ"ל שנקרא אור זך, דהיינו, שאין בה בחינת כלי, כמ"ש לעיל באות מ"ג שהרשימה מבחינת ההמשכה נאבדה, והיינו בחינת האור העב מהרשימה הזו, שהיא מין הח' של הרשימה אבל אור הזך שבה, נשאר בלי כלי, שעלה משום זה, ממעל לכלי שלו דהיינו ליסוד. (פרק ד' אות ב' וג').

הרשימות הנכללות במסך אחר הזדככותו

נב) המין היוד הוא הרשימות אשר נתכללו במסך, בדרך עליתו למאציל. כי אור המלכות, שהוא המסך והאו"ח שבה, מזדכך ועולה מבחינה לבחינה עד ביאתו למאציל דהיינו להפה של ראש, ומידי עברו בהם, נכלל ג"כ מהרשימות שהשאירו האורות שם אחר הסתלקותם. ולפיכך כשבא לפה היה כלול מכל ג' בחי' הרשימות, שעליהן נעשה הזווג מחדש, שיצאו משם, הכלים והאורות דהתפ"ב. כמ"ש זה, באורך (באו"פ פ"ד אות ד').

סיכום: היום חזרנו על פרק א' – ה' מיני זיווגים דהכאה – מפגש המציאות. חזרנו על יב' מיני או"ח – בניית הכלים בהתייחסות החדה ע"פי האידאה והמציאות. בפרק ג התחלנו ללמוד על יב' מיני רשימות. למדנו ב' רשימות התלבשות ועביות. התלבשות – מה אני רוצה. עביות – כמה כח יש לי בע"מ להשפיע. אלו רשימות כלליות ועכשיו מפרט ברשימות אלה.

רשימה דמין הג' – התלבשות במקומה של כללות האור שנסתלק. כי יש מצב שלא נמצאת במקומה. למשל רשימה דמין הד' – רשימות שלא מתלבשות בכליהן, כי יצאו בסוד תגין למעלה מהכלי. המין ה' – הרשימה חזרה לכלי שלה. יצאה מהכלי כי היה או"ח שרצה להאיר בכלי, וגרם לרשימה, לחשיבות, להרגש פתאום נעלם. ללא הרגש אין רשימה. ההרגש של הרצון של מה שהיה קודם הסתלק וכשמסתלק זה אומר שיצא בסוד תגין. נקרא רשימה מעל האותיות בסוד תגין.

מין ה' – כשהרשימה חזרה למקומה, כלומר אין השפעה. למשל, מאוד רוצה ללמוד, אבל עכשיו באו וניגנו לי בחליל, ואני אוהב את זה, ואז שכחתי שאני רוצה ללמוד. יצאה מהכלי שלה ועכשיו הפסיקו לנגן, אז חזר הכלי. שוב רוצה ללמוד. כמו רשימה רדומה, יצאה מהכלי. זה תגין. עומד למעלה באיזשהו מקום, אבל לא מעורב אצלי. כשחזרה למקומה זה מין ה'.

מין הו' – התבוננות על הרשימה. הרשימה בנויה כמו האור. כשהאו"ח כמו שראינו בכלי שהיה לנו אור זך מלובש באור העב, כך גם ברשימות יש לנו אור זך של הרשימה ואור עב של הרשימה ביחד. כשהמבט שלי עליהם ביחד זה נקרא מין ו'. כשביחד אז לא ממש מרגיש את הזיכרון, כי להרגיש זה להרגיש את כלי הזיכרון – אור העב של הרשימה. אומר שאור הזך של הרשימה זה לדעת מה אני רוצה. זה מין ז'. אור ח' זה אור עב, ניצוץ, שאני מרגיש שרוצה. אם אין אור הזך לא יודע מה רוצה אבל מרגיש רצון שלא יודע מהו. זה אור העב. מין הח'. כשיודע מה רוצה זה אור הזך. אבל יכול להיות שיודע מה רוצה אבל אין השתוקקות. אין את אור העב של הרשימה, אז הם מנותקים. כשמבין מה רוצה, יודע מה צריך, אבל אין חשק לזה. כמו שבאים לשידוך ואומרים שיודעים שהאשה מתאימה אבל אין חשק אליה. יש אור זך, אין אור עב.

ו' רשימה דהתלבשות שכלולה מאור הזך ואור העב. ז' רק אור הזך. ח' רק אור העב.

מין הט' – אחרי שדיברנו על ט' ראשונות. במלכות יש בעיה. לא משאיר אור העב במלכות, כי אור העב. רשימה דעביות – כמה כח יש בע"מ להשפיע. לא משאיר כח בע"מ להשפיע במלכות. לא יכול להיות שם רשימה של אור הזך. כי אור הזך צריך להתלבש באור העב. מין הט' זה הרשימה דאור המלכות. אור הזך של אור המלכות מתקבל ביסוד, בכלי שמעליו. רשימות דמין הי' – הרשימות שנכללות במסך, בדרך עלייתו. כשהמסך עולה למעלה הוא מתרשם ממה שהיה בגוף ומעלה את המידע לראש, שאח"כ לפעול איתן. מידע זה נלמד בשיעור הבא. 

אין תגובות

להגיב