016- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקיז-א'תתקיח

1849

שאלות חזרה א'תתקיז-א'תתקיח
1. הגדר באופן מדוייק מה זה עץ הדעת טוב ורע.
2. הסבר את הקושיה מדוע קשה שיש עץ הדעת טוב ורע במצב לידת אדה"ר? וכן במצב החטא.
3. היכן נמצאת נקודת דעולם הזה ביחס לעולם אצילות? ומדוע אומר שהעולמות מפרידים ביניהם אם העולמות עלו לאצילות?
4. האם יש קליפות למעלה מחזה דיצירה לפני חטא אדה"ר? הסבר.
5. מהו שרש של ג' הקליפות? וכיצד הן נקראות?
6. הסבר את המשפט ואת השלכותיו: הקליפות נבנים מהחסרונות שבקדושה.
7. מהם ג' הקליפות כנגד עולם האצילות? ואיך זה מתיישב עם "לא יגורך רע".
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב